GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

46 resultaten
Filteren
van 5
De verhouding tusschen het recht
den staat en de overheid
1890-11-03
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 1

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 1

DEVERHOUDING TUSSCHENREDE BIJDE A A N V A A R D I N G VANHET AMBT V A N BUITENGEWO<AAN>NHOOGLEERAARDEVRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM denop den 3NovemberUITGESPROKEN1890DOORJHR. M R . W ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
52 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 2

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 2

DEVERHOUDING TUSSCHENREDE BIJDE AANVAARDINGVAN HET AMBT VAN BUITENGEWOONAANHOOGLEERAARDEVRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM denop den 3November 1890UITGESPROKENDOORJHR. M R . W . H . D E S A V O R N I NAMSTERD ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
38 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 3

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 3

HOOG EERZAME HEEREN DIRECTEUREN ONZER VEREENIGING, HOOGACHTBARE HLÏEREN CURATORENDEZER HOOGESCHOOL,HOOGGELEERDE HEEREN HOOGLEERAREN, ZEERGELEERDEHEERENDOCTORENINONDERSCHEIDENEWETENSCHAPPEN, WELEERWAARDE HEEREN BEDIENAREN DES WOORDS, WELEDELE HEEREN ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
230 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 4

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 4

6en die bekendheid met het terrein der wetenschap die het deel zijn van hen welke, mij reeds door hun talenten vooruit, een zooveel grooter deel van hun leven mochten besteden aan de doorkruising van dat veld waarop ik slechts eene eerste schrede zette. Toch is het verre dat deze overleggi ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
314 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 5

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 5

7 uwe aandacht vraag voor enkele beschouwingen over de tusschen recht, staat en overheid bestaande verhouding, maar hieraan dan ook het verzoek doe voorafgaan dat gij in deze beschouwingen slechts een aanroeren wilt zien van een zoodanige reeks van vragen die een dieper en breeder onderzoek meer ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
289 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 6

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 6

8 samenleving genoemd, de profetiedertoekomst schijnt.Sedert toch willens en wetens die band werd doorgesneden, die zoowel heerscher als onderdaan, die den enkelen mensch en de gemeenschap bond aan eene hoogere zedelijke wet, — een wet alleen bestaanbaar en van dwingende krac ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
315 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 7

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 7

9 Nogonlangs werdstelsel,waarbij in hetvrijheid eendie absolute oog springt,al zeer gebaatis.Ik hebder jongste geschriften, datverscheenentoepassing doel hetStaatzijne, naardatgenoemd: ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
229 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 8

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 8

rooefenaren van het Staatsrecht aan vaste regels en wetten onnoodig en overbodig. Want staatsrecht was vorstenrecht, staatsmacht vorstenmacht, staatswil vorstenwil: wat de abstractie-Staat niet kan, te weten voor elk bijzonder geval zijn wil uiten, dat kon de Vorst-Staat w e l ; de eerste ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
330 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 9

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 9

11 Deze justitia heet echter voor den jurist onverschillig, r), Daarmede heeft hij niets te maken. Toch licht de schrij­ ver op eene andere plaats 2) een tip van den sluier op om te doen zien wat de verborgen drijfveer van den staat zijn moet. Dezelfde aequitas of justitia, die zich als onverschi ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
607 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 10

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 10

/12 belang de bijzondere eigendom zijn bestaansgrond vindt»: »cessante causa cessat effectus." Deze gedachtengang doet sterk vermoeden dat er inder­ daad geen groot onderscheid is tusschen de billijkheid, rechtvaardigheid en ordinantiën Gods aan de eene zijde, en het algemeen belang aan de ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
372 woorden
van 5