Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

58 resultaten
Filteren
van 6
Jaarboek 1933 - pagina 1

Jaarboek 1933 - pagina 1

VRIJE UNIVERSITEIT V E R E E N I G I N G VOORHOOGEROP G E R E F O R M E E R D E NONDERWIJSGRONDSLAGJAARBOEK 1933 BIBLiOTM-EEK l^W^AARVERSLAG •O!iH2 9. JUL 1933 UTRECHT. ...

1 januari 1933
Jaarboeken
32 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 2

Jaarboek 1933 - pagina 2

48 Verlies- en Winstrelcening 1930-'31 van „Het Studiefonds der Vrije Universiteit".ONTVANGSTEN: Schenkingen / 362.60 u n_UITGAVEN: Studietoelagen . . ƒ 9100.— TT^t-Ti;»;,«• ...

1 januari 1933
Jaarboeken
14 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 3

Jaarboek 1933 - pagina 3

VRIJE UNIVERSITEIT V E R E E N I G I N G VOORHOOGEROP G E R E F O R M E E R D E NONDERWIJSGRONDSLAGGeen duimbreed vanonsis er op heel 't erfnnensclielijkleven, waarvandeChristus, die aller Souverein is, niet roept: „Mijn ...

1 januari 1933
Jaarboeken
46 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 4

Jaarboek 1933 - pagina 4

INHOUD RIadz.Program voor de Drie-en-vijftigste Jaarlijksche Samenkomst, te houden te Zwolle op 4 en 5 Juli 1933 Agendum voor de Algemeene Vergadering op 5 Juli te Zwolle Hoofdstuk I. § 1. Ter inleiding „ II. § 2. Lijst van personen aan de Vereeniging en aan de Universiteit verbonden . . . ...

1 januari 1933
Jaarboeken
106 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 5

Jaarboek 1933 - pagina 5

PROGRAM VOORDEDrie-en-vijftigste Jaarlijksche Samenkomst te h o u d e n te Z w o l l e op 4 e n 5 Juli 1 9 3 3 .I. Op Dinsdag 4 Juli, des avonds 8—9 viur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in de Gereformeerde Kerk (Zuiderkerk), waarin als voorganger zal optreden Ds. H. A ...

1 januari 1933
Jaarboeken
180 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 6

Jaarboek 1933 - pagina 6

( 4 datum kan op aanvrage om logies niet meer gelet worden. Ook kan men aan dit adres vóór 1 Juli aanvragen richten om kamers te bespreken in één of ander hotel. De Regelingscommissie zal zorg dragen, dat na den bidstond leden en begunstigers elkander kunnen ontmoeten en gezellig samenzijn in de ...

1 januari 1933
Jaarboeken
369 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 7

Jaarboek 1933 - pagina 7

AGENDUM voor de Drie-en-vijftigste Algemeene Vergadering, te houden op "W OENSDAG 5 JULI 1933, in de „Buiten Sociëteit" te Z W O L L E .Aanvang IOV2 uur.1.Opening der vergadering door den Heer J. J. C. VAN DIJK.2.Voorlezing der presentielijst en onderzoek der ge ...

1 januari 1933
Jaarboeken
180 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 8

Jaarboek 1933 - pagina 8

6 H i e r b i j zij h e r i n n e r d a a n d e z e b e i d e b e p a l i n g e n : 1". Kerkeraden, voogdijen en andere vereenigingen, die het recht hebben iemand aan te wijzen, om als stemhebbend lid de vergaderingen der Vereeniging bij te wonen, wordt verzocht, een door hun voorzitter geleekend ...

1 januari 1933
Jaarboeken
237 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 9

Jaarboek 1933 - pagina 9

7HOOFDSTUK I. § 1. Ter inleiding. Het grootste gedeelte van het vroord „ter inleiding" van liet vorige Jaarboek (1932) handelde over de geldzaken van onze Vereeniging. De zorgen tiaden reeds toen op den voorgrond. Zy zijn in het laatste jaar nog vergroot. De depressie, die door de geweldig ...

1 januari 1933
Jaarboeken
431 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 10

Jaarboek 1933 - pagina 10

8 van 'de Vrije Universiteit ligt in' de binn^nkajner, waar de nooden en behoeften van Goids Kominlcrijfe voor den Troonj der genade worden gebracht. Het tweede, dat het terugloopen der contributies ons te zeggen heeft, is, dat in het beheer der Stichting in deize tijden de grootst mogelijke zuin ...

1 januari 1933
Jaarboeken
430 woorden
van 6