GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Dr. Bavinck spreekt in de Vrije

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dr. Bavinck spreekt in de Vrije

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dr. Bavinck spreekt in de Vrije Kerk een goed en warm woord tegen het ethische Pedantisme, dat thans vooral door de school van Ritschl gedreven, heil voor het geloof zoekt in een valsch dualisme, waarbij het niet meer aankomt op de vraag of iets werkelijk, reëel en waar zij, maar alleen of het en in hoeverre het beteekenis hebbe in mijn zedelijke waardeering.

Het is de theorie die ten onzent meest bekend is onder het etiket van de „waardeerings-oordeelen”.

Een nieuw stuk ijle en zinledige phraseogie, waarmee vooral de jongere Ethischen zich druk m.aken; ja, waarin ze zich zei ven derwijs behagen, dat ze uit hun vermeende hoogte, o, zoo laag neerzien op iemand, die deze nieuwmodische kwakzalverij liefst niet mag.

Dr. Bavinck zegt er van:

Neen, of ik het bestaan van God, van eene zedelijke wereldorde, van eene bovenzinlijke wereld aanneem, hangt niet van mijn wüsbeslissing af, maar onafhankelijk van mijn willen of wenschen word ik er toe gedrongen door de onweerstaanbare kracht, waarmede zij aan mijn bewustzijn zich opdringt. Wat wel van mijn wil afhangt, is, of ik aan dien God mij onderwep, of ik die zedelijke wereldorde goedkeur of afkeur, haar eerbiedig of tegen haar mij verzet. Maar dat is eene gansch andere vraag; dat behoort werkelijk tot de competentie van den wil. Daarentegen, het erkennen van de realiteit der dingen, ook van de stoffelijke, is een daad van mijn verstand en rede, en niet van mijn wil.

Nog gevaarlijker wordt dit dualisme, als het aankomt op handhaving van de waarheid des Christendoms. Het moreele bewijs is, geïsoleerd van alle andere bewijzen, even onvoldoende als elk dier andere. Maar daarvan afgezien ; nimmer kan op den grondslag der ethische ervaring de waarheid van het historische Christendom worden gebouwd. Ervaart men bijv. dat God in den beginne alle dingen geschapen heeft en geformeerd? Ervaart men, dat de mensch oorspronkelijk geschapen is naar Gods beeld, en dat hij door moedwillige ongehoorzaamheid gevallen is in zonde en dood? Ervaart men, dat Christus is Gods eengeboren Zoon, ontvangen van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dage opgestaan uit de dooden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods? Ervaart men, dat Hij zal wederkomen op de wolken des hemels, om te oordeelen de levenden en de dooden? Ervaart men maar genoeg reeds, om te doen gevoelen, dat in de Dogmatiek volstrekt niet beschreven worden de ervaringen en vrome gemoedstoestanden der gemeente.

Het kan nóg sterker gezegd.

Hoe vernederend, hoe ongeestelijk het onze overgeestelijkheid ook schijne, het heeft Gode nu eenmaal beliefd de zekerheid en gewisheid van het voorwerpelijke voor ons te doen kleven aan het stoffelijke, aan het zichtbare, aan het tastbare, en niet aan het ethische of religieuse in ons.

En elke poging, om met dusgenaanide minachting van het stoffelijke, zekerheid te gaan zoeken in het religieuse of ethische j leven, loopt onverbiddelijk uit op zelfaanbidding en uitstalling van onze subjectiviteit.

Toen de Opstandings-quaestie aan de orde was, is dit een oogenblik beseft.

Aan de waarheid zijns Lichaams hangt het. Vandaar dat elke strijd in Christus' kerk ten leste altoos over het Sacrament ging, „Wat onze oogen gezien en onae handen getast hebben van het Woord des levens, dat verkondigen we u!”

En dit nu ligt weer daaraan, dat God Schepper is, en het geschapene niet door valsch dualism.e vernedering in het lichamelijke mag zien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Dr. Bavinck spreekt in de Vrije

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's