GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het gebeurde te Driebergen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het gebeurde te Driebergen

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het gebeurde te Driebergen eischt nadere publicatie, om de bijzondere mate van Hierarchischen overmoed, die hierbij aan het licht trad.

De schorsingsbul luidde aldus:

Het Klassikaal Bestuur van Wijk, buitengewoon vergaderd te Wijk bij Duurstede den i Juni 1887,

handelende naar Art. 43 Alg. Regl. N. H. kerk en naar Art. i, 2, 3, 5 Regl. Kerk. Opz. en Tucht,

Overwegende, de bij hen geruchtmakende bezwaren van trgelijken aard, te opzichte van de heeren G. J. Barger, predikant, B. van Reenen, A. van Essen, ouderlingen, P. van Dijk, A. Middeldorp en W. van Dijk, Wz., diakenen, allen leden van den Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Driebergen,

En wel ten aanzien van eerstgenoemde, dat hij in de Kerkeraadsvergadering van den 26sten Mei jl. aldaar den heer C. van Vulpen, ouderling bij voornoemde gemeente, naar recht en plicht tegenwoordig, heeft willen noodzaken lot het neerleggen van diens ambt als ouderling, en verklaard, dat diens tegenwoordigheid hinderlijk was voor de behandeling eener zaak, welke hij wenschte aan de orde te stellen;

ten aanzien van de vijf andere bovengenoemde leden des Kerkeraads, dat zij getoond ebben met genoemden predikant in zijne reolutionaire handelingen mede te gaan en hem aarin te steunen;

Overwegende, dat de heer Barger, predikant, ldaar, bovendien in gezelschap van den heer . W. J. Wolf, predikant bij de Hervormde Geeente te Odijk, den 4en Mei jl. een of meer eden der Hervormde Gemeente te Neerlangroek heeft bezocht, om hen te bewegen tot verreking van het kerkverband, terwijl hij ook op en 5cn Mei d. a, v. persoonlijk aan den heer . H. Wensinck, predikant te Neerlangbroek, eeft gezegd, dat het zijn plan was om het erk der reformatie ook in die gemeente ter and te nemen;

Onderzoek gedaan hebbende naar deze bewaren, en ze gegrond bevonden hebbende uit ngekomen schriftelijke getuigenissen;

Overwegende, dat zij allen, bovengenoemde erkeraadsleden van Driebergen, zich aldus telselmatig gekant hebben tegen de handhaing der in de Ned. Herv. kerk geldende Relementen ;

Spreekt naar art. 48 Regl. Kerk. Opz. en Tucht over de heeren Kerkeraadsleden van Driebergen : G. J. Barger, predikant; B. van Reenen, en A. van Essen, ouderlingen ; P. van Dijk, A. Middeldorp en W. van Dijk Wz., diakenen, eene provisioneele scchorsing uit, ingaande op heden, bij ontvangst dezes;

ten opzichte van den predikant naar art. 37 lid. 2. Regl. Kerk. Opz. en Tucht met behoud van traktement;

en verzenden naar Art. 47, lid 3 Regl. Kerk. Opa. en Tucht deze zaak met al de bescheiden daartoe betrekkelijk, met de nood'ge inlichtingen aan het Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht.

Aldus opgemaakt in de buitengewone vergadering van het Classicaal Bestuur van Wijk.

Wijk-bij-Duur stede, i Juni 1887.

Het Classicaal Bestuur van Wijk,

(w. g.) J. C. PRINS, h. t. Fr.

» A. T. ADRIANI, h. t. Ass.

» D. C. C. STAP, h. t. Secr.

» H. H. MEULENBELT, Pred.

» W. A. SANDBRINK, Ouderl.

(ofschoon tegen de beslissing) Voor eensluidend afschrift erkend,

(w. g.) p. C. C. STAP, Secr.

Bij deze bul merkt nu onze correspondent op:

1°. Ds. B. heeft den ouderling Van Vulpen niet willen noodzaken zijn ontslag te nemen, maar hem gezegd, dat hij zich op de bijeenkomst (ure des gebeds) Hemelvaartsdag »een ouderling onwaardig had gedragen". Dit beaamden ook de s geschorste Kerkeraadsleden toen Ds. B. vroeg of dit ook niet hun gevoelen was. Tegen welk art. overtraden zij toen? Wel heeft Ds. B. gezegd dat hij v. V. niet meer als ouderling erkennen kon. In dien bidstond dan heeft de ouderling v. Vulpen de rust m. i. verstoord. Immers toen Ds. Wolf van Odijk het schrijven van de Syn. commissie aan de Kerkeraden besproken had, gaf Ds. B. op te zingen eenige verzen van Ps. 74 en beval ZEw. de collecte aan voor de noodlijdende doleerende kerken. Hierop sprong de ouderling v. V. op, roepende : s> Maar Ds., wij hebben hier toch nog geen doleerende gemeente". Vermaand te zwijgen, daar 't een godsdienstoefening was, was zijn antwoord: »A1 moet de kop er af, zeggen zal ik 't." Na nog meer liefelijke uitroepen gedaan te hebben, verliet hij de vergadering. Moest nu de ouderling Van Vulpen niet gestraft zijn ?

2°. Onedel is 't dat Ds. B. als schuld wordt aangerekend, wat liij in een vertrouwelijk gesprek tegen Ds. Wensinck heeft gezegd.

3°. Bij niemand der geschorsten is onderzoek gedaan, of de beschuldiging door den ouderling V. Vulpen ingebracht, gegrond was. Een der Kerkeraadsleden heeft dan ook procesverbaal doen opmaken, omdat hij en zijne broederen valschelijk beschuldigd zijn. Kan daarbij van een gegrond onderzoek sprake zijn, als de Kerkeraadsvergadering op den avond van 26 Mei wordt gehouden en de schorsing reeds 1 Juni ontvangen is?

Wat er van te denken, als vóór Zondag 5 Juni reeds een tegen-Kerkeraad benoemd is? Opmerkelijk is 't dat alleen de predikanten voor de schorsing waren enz.

Onze inzender heeft gelijk.

Zulk bedrijf is metterdaad alle sporen van recht en redelijkheid te buitengaande.

Toch oordeele men niet te hard. Wie zonde doet is een dienstknecht der zonde!

En wie eenmaal de zonde begaat van het Hiërarchisch beginsel te doen, die moet, tegen wil en dank, onder de geeselstriemen van dat beginsel voort en voort.

Hij is geen vrij man meer.

Zijn zonde drijft hem al zijn onheiligen weg langs tot aan den einde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 juni 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Het gebeurde te Driebergen

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 juni 1887

De Heraut | 4 Pagina's