GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kort verslag van de vergadering der classis Brielle 3 Sept. 1913.

Vooizitter Ds. v. Lummel, assessor Ds. Dekker, criba Ds. Ëjselink. Gezongen Fs. 119 : 3, elezen Hand, 10 : 17—38, De voorzitter gaat oor in gebed. Door Ds. Smallegange en oudering Schuitman worden de lastbrieven nagezien n in orde bevonden. Alle kerken zijn wettig ertegenwoordigd. Abbenbroek zond een diaken ie kenrstem erlangt.

De notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.

Kennisgeving van de classis Apeldoorn omtrent Ds. Sagboer en van de classis Amersfoort omtrent Ds. den Hengst. Voor kennisgeving aangenomen.

Ingekomen een brief van Ds. PI. v, A. te Amsterdam, waarbij bij zijn dienst den vacanten kerken in de classis zeer gaarne aanbiedt. Adres: Amsterdam, Ruyschsttaat 61.

Ingekomen een bezwaarschrift van eenige leden h dei Geref. kerk te M, tegen de handeling van a den ketkeraad, die op Zondag 24 Aug, Ds, i den Hengst, die niet meer dienaar des Woords P in de Geref. Kerken is, voor de gemeente beeft h doen optreden. Breedvoerig wordt dit protest besproken, welke bespreking beëindigd wordt A door het aannemen eener motie, waarin de g vergadering hare ernstige afkeuring uitspreekt over de onwettige handeling van den ketkeraad te M.; hare blijdschap dat de kerkeraad van M. het verkeerde van zijn handeling erkent; haar vertrouwen dat de ketkeraad, naar zijne gedane belofte, zich voortaan van zoodanige onwettige handeling zal onthoudenj terwijl zij den ketkeraad opdraagt dit in zijne notulen op te nemen en schriftelijk mede te deelen aan de bezwaarde broeders.

De kerk van Hellevoetsluis vraagt steun in zake kerk-en pastoriebonw. De classis besluit dezen steun ^uune te vetleenen en van harentwege een aanbeveling te zullen verstrekken. Ds deputaten ter Partic. Synode brengen rapport nit bij monde van Ds. Mol.

Rapport van kerkvisitatie in de kerken op Voome en Patten wOrdt gegeven door Ds. Dekker. De këtkvisitatie zal op Flakkee gehouden worden in Sept. of Oct.

Ds. Mol geeft verslag van de hem opgedragen taak ter bijwoning van het afscheid van Ds. Aalberts te Spijkenisse.

Bij de rondvraag naar art. 41 wordt aan enkele kerken advies gegeven in desgevraagde zaken.

Bij de regeling der vacaturebeurten wordt met dank en blijdscliap vernomen, dat ook nu weer de classis Barendrecht, Rotterdam en Schiedam der zwakke classis Brielle hulp willen verleenen. De vacaturebeurten zijn nu ais volgt geregeld: Den Bommel in Sept. Ds. Diemer, Nov. Ds, Esselinlf; Melissant, Sept, Ds, Berends, Nov. Ds. Felderhof; Rockanje, Oct. Ds, Runia, Nov. Ds. Hoogland; Tinte, Sept. Ds. v. Herwerden, Nov. Ds. Mol; Hellevoetsluis, Sspt. Ds. Hoogecbitk; Nieuw-Helvoet, Oct. Ds. Dekker; Stellendam, Sept, Ds. v. Lummel; Oaddorp, Nov. Ds. Duin; Spijkenisse, Sept. Ds, Sleeswijk Visser.

Nadat de assessor is voorgegaan in dank gebed, sluit de voorzitter de vergadericg. Op last der classis.

G, W, H. ESSELINK, scriba.

Kort verslag van de vergadering der

classis Schiedam op 2 Sept. 1913. 1. Namens de roepende kerk van Foortugaal opent Ds, Diemer,

2. DD. van Haeringen en Goris zien de ctedentialen m; alle kerken zijn regelmatig vertegenwoordigd,

3, Moderamec: Ds, Felderhof, ptaeses; Ds, Diemer, assessor; Ds. Berends, scriba; Ds, van Anken, adj, - sctiba,

4, De notulen worden gelezen en vastgesteld,

5. Ingekomen stukken: a. Classis Brielle doet vernieuwde aanvrage om steun. Toegestaan; b. mededeelicg van een classis inzake schorsing en en uit 't ambt treding van een diesaar des Woords; c. Verzoek om steun van de Partic. Synode van N.-Br. enL. voor haar evangelisatie• arbeid. De voorzitter beveelt aan.

6, Een kerk ontvangt inlichting in een tuchtzaak.

7. Rapporten, a. Ds, van Anken rapporteert over de Partic, Syn. van Z.-H, (z.). Met betrekking tot 't besluit inzake weesbuis-Middelharnis wordt besloten:

De classis Schiedam, uit een toegezonden circulaire opmakende, dat 't bestuur van 't T Weeshuis ten opzichte van de voorgeslagen subsidieverbooging, zich houdt aan't besluit van de Partic. Synode (Noord) en annuleert dat van Zuid-Holland (Zuid);

vraagt voornoemd bestuur, hoe het handelt als de besluiten van beide Synodes met elkander in strijd zijn, en of de tijd niet gekomen is, dat vastgesteld worde de verhouding van het bestuur tegenover beide Synodes,

b. Rapport ptedikantstractement en pensioenen. Ds. Vonk rapporteert: De commissie adviseert, winste te doen met wat de Panic, Syn. te dien pzichte besloot, en voorts een gemeenschappeijke regeling te treffen voor de pensioenbezorging. Deputaten ad hoc worden gecontinueerd. Op de volgende vergadering wordt hun rapport ingewacht. Naar den wensch der commissie spreekt de classis thans reeds uit: „dat zij het iet in strijd acht met het beginsel van Utrecht 1905 om een gemeenschappelijke regeling naar rt, 13 te treffen”.

8, Rondvraag naar art. 41 D.K.O,

9, Vacaturebeurten: Hoogvliet, Sept, Ds. oslioga; Oct. Ds. Hagenbeek; Nov, Ds. Jonkers; rielle, Deo, Ds. v. Haeringen; Jan. Ds. Kostei; ebr. Ds. Sieders,

10, Mededeeling collecten hulpbehoevende studenten geschiedt. Volgende maal moeten ollecten voor de V. U. gestort worden.

11. Tegen 25 Nov. zal de kerk van Rozenburg de volgende vergadering oproepen, Bs. oris zal D.V, praesideeren.

12. Ds. Sieders eindigt met dankgebed, waarop de classis is gescheiden.

Op last der classis,

K. VAN ANKEN, adj.-scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 september 1913

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 september 1913

De Heraut | 4 Pagina's