GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leestafel.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

SCHEURKALENDERS VOOR 1914.

Het jaar nadert weer zijn einde en ook nu weer zonden verschillende uitgevers ons blad hun scheurkalender voor het komende jaar ter bespreking toe.

Wij ontvingen een zestal. I. »FiLippus« Christelijke Kalender, uitgegeven door het GEREFORMEERD TRAKTAAÏGENOOTSCHAP »Filippus« bij F. P. D'Huy, Middelburg.

Het schild beeldt ditmaal den inhoud uit van de gelijkenis van »denbarmhartigen Samaritaan». Het blok geeft voor iederen dag, naast aanwijzingen van leesstukken uit de Schrift, een tekst en bij dien tekst een toepasselijk woord. Aan de achterzij der blaadjes stichtelijke, verhaaltjes. Zoowel schild als blok maken een aangenamen indruk.

Als premie is er aan toegevoegd, de niet onverdienstelijke verklaring van het BOEK VAN BEN PROFEET AMOS door Ds. D. HOEK, dienaar des Woords bij de^ Gereformeerde Kerk te Enkhuizen. Een werk waarvan de lezing zeer zeker den zin van dit Bijbelboek kan verhelderen.

II. »DE OLIJFTAK» met als ondertitel sOnze kleine vertrooster*. Uitgave van Oosterbaan en Le Göintre', Goes.

Met dezen christelijken scheurkalender is, zooals de uitgevers óns berichten, »thans samengesmolten de vroeger door hen uitgegeven kalender »Barnabas «.

Op het schild twee bijbelplaatsen: s. XVIII:3 »Pe Heere is mijn Steenrots en mijn Burcht* en Jesaja XXX : 2 s> Een Schuilplaats tegen den vloed« en in verband daarmede, een knap geteekende burcht op een rots in onstuimige zee. Het blok waarop het LuTHER-lied: Een vaste Burcht is onze God« — bevat voor iederen dag een blaadje met tekst en toelichting, aanwijzing van Schrifthoofdstukken en aan de achterzijde verhaaltjes.

Ook bij dezen Kalender is een premie en wel een zeer actueele. NEERLANDS HERSTELLING (NOV. 1813) door J. FoKKENS. De schrijver zegt in zijn uit GiEKERK gedateerde voorrede: »Sedert ik 12 Mei 1910 het ambt van Hoofd der Christelijke te Ezinge heb neergelegd, besteedde ik een deel van mijn vrijen tijd aan het onderzoek van de Geschiedenis van Nederlands Herstelling. De vrucht daarvan wordt hier den weiwillenden lezer aangeboden". De literatuur over zijn onderwerp is door den heer FOKKENS met zorg geraadpleegd en zijn boek laat zich met genoegen lezen.

III. GEÏLLUSTREERDE CHRISTELIJKE SCHEUR­ KALENDER, J. H. Voorhoeve, Den Haag. Het schild geeft twee bijbelteksten waarin het woord »Vrede« de grondgedachte is, 1 Sam. : 6b en Psalm 34 : 15 b. Dan het woord uit Jesaja XI:6—8 op niet onverdienstelijke wijze in beeld gebracht.

De blaadjes geven datum en leesstukken en verder alleen een tekst, soms bij den tekst ook een versje. Op de achterzijde der blaadjes, korte meditaties of verhalen.

Ter kenschetsing en tevens als nadere toelichting van de afbeelding op het schild laat ik hier volgen wat achter het blaadje van Zaterdag 3 Januari staat:

-^ Vol verrukking staren wij op de schoone voorsteUing, die ons mooi geteekend schild, naar de beschrijving van den profeet Jesaja, ons geeft van den idealen toestand, die eenmaal op aarde zal gevonden worden.

Terwijl ik dit schrijf, worden wij dagelijks geschokt door de schrikkelijke berichten van den oorlog in de Balkanlanden. Hoe vele menschen zijn er als 't ware geslacht geworden. Hoe roepen wij bij het hooren van geruchten van oorlogen en van allerlei vreeselijke dingen, die rondom ons plaats vinden, met den Psalmist uit: »Hoe lang nog, Heere !«

Maai: dan richt ik mijn blik op het liefelijk tafereel van den Wereldvrede. Dan verheldert de hoop het gelaat. Dan vindt het hart rust. Wat zal het zijn, als in vervulling is getreden hetgeen in Jesaja XI geschreven staat!

»De wolf zal met het lam verkeeren, en de luipaard bij den geitenbok nederUggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen, en een jongsken zal ze drijven. De koe en de berin zullen te zamen weiden, hare jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stroo eten gelijk de os ... Men zal nergens leed doen noch verderven op den ganschen berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heeren, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.»

Bijzonder fraai zijn in dezen geïUustreerden kalender de plaatjes, die tusschen de blaadjes zijn ingevoegd en aan de gebruikers een lieve verrassing zullen geven.

IV. Ten slotte de drie kalenders, die, zonder onder de rubriek christelijke scheurkalenders te nT--'fTrTiwf II vallen, 'ons toegezonden zijn door de Firma LA RIVIÈRE EN VOORHOEVE te Zwolle:

1. NEERLANDLA 1914.

Een fraai geïllustreerde kalender, ''met op het schild een artistiek uitgevoerd HoUandsch binnenhuisje en op ieder van de 365 datumblaadjes, waaruit het blok bestaat, een kiekje uit NEDER­ LAND of ook uit NED.-INDIË. Stadsgezichten, zeegèzichten, landschappen, kasteelen. Bij een 100-tal kiekjes beschrijvende tekst, bij de overige korte onderschriften.

Als proeve laat ik hier volgen de beschrijving bij het kiekje van den Willebrordsput te Zoutelande (Zeeland):

—• Bij het boomlooze Zoutelande bevindt zich in de duinen een diepe waterput, die, als de Bonifaciusput bij Dokkum, altijd goed water geeft en, als deze, afkomstig moet zijn van een Christen-zendeling uit. vroeger tijd, n.l. van Willebrord, die, in 694 uit Engeland naar ons land overstekende, te Westkapelle moet zijn geland. —

2. DE ELF PROVINCIËN. Weekkalender voor 1914.

Het schild in kleurendruk met in den kop een hoUandsch landschap en op de kanten de wapens onzer elf provincies.

Het blok bevat voor elke week een groot blad waarop van boven een plaat, — een landschap, een stadsplein, of ook kleederdacht uit een der provinciën van ons blad.

Mooi werk.

En dat blad biedt ook plaats voor allerlei aanteekeningen.

3. GEÏLLUSTREERDE KINDERKA.LENDER.

Deze, voor kinderen bijzonder aardige kalender bevat 200 plaatjes, wanrbij allerlei verhaaltjes, spelletjes, muziekstukjes, raadsels, vertel-Ungen voor dieren enz.

'n Ware schat voor kinderen.

Laat mij aan deze bespreking van de drie door LA RIVIÈRE en VOORHOEVE te ZWOLLE, ons toegezonden kalenders toevoegen, dat de platen, die daarin voorkomen, over het geheel zoo mooi zijn, dat zij verdienen te worden bewaard.

Om dit bewaren te vergemakkelijken, heeft de firma LA RIVIÈRE en VOORHOEVE èn voor de platen in haar kalender NEERLANDIA èn voor die in haar KINDERKALENDER, een album verkrijgbaar gesteld, waar die platen en plaatjes kunnen ingeplakt.

Op het stuk van den scheurkalender, die ook ten onzent »er in is gegaan« —voor een veertig jaar was althans xde Christelijke* hier in het land nog onbekend, — alzoo een ruime keus. En al zijn de drie laatsten hier door mij besprokene, ook niet specifiek Christelijk, toch zullen zij in een christelijk gezin allerminst misplaatst zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 november 1913

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 november 1913

De Heraut | 4 Pagina's