GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kort Verslag van de vergadering der Geref, Kerken in de classe Schiedam, gehouden 25 November 1913.

Ds. H, W, Felderhoif, als Voorzitter der oepende Kerk, opent het samenzijn, verzoekt e zingen Ps. 68 : 14; hij leest Efeze 1 en aat daarna voor in den gebede.

De credentiebrieven worden nagezien en in g rde bevonden. Alle kerken zijn wettig vertegen­ B oordigd. De dienaren des Woords Diemer en m onk zijn door ongesteldheid afwezig.

Het moderamen bestaat uit Ds. G. L. Goris, oorzitter, H. W. Felderhoüf, assessor, K. van nken, scriba, F. W. Sluijter, adjunct-scriba.

De notulen worden gelezen, en behoudens ene enkele aanmerking goedgekeurd.

De voorzitter wenscht Ds. Sieders geluk met ijne onlangs vervulde 45jarige ambtsbediening n hoopt, dat hij nog lang voor de Kerken espaard zal blijven. Eveneens wendt de praeses ich tot de kerk van Pernis, om haar geluk te enschen met het besluit van Ds. van Anken, ie voor de roeping van de Klundert bedankte.

Ds. Sieders zegt dank voor de gesproken woorden.

Ds, Berends leest het rapport der commissie nzake de verbetering der predikantstractementen. e commissie stelt voor als mininiumtractement 1300 plus vrije woning, vergoeding van alle elastingen, behalve die voortvloeien uit peroonlijk vermogen, en f 50 voor elk kind beeden den leeftijd van 18 jaren.

Besloten wordt het rapport te laten drukken, d aaraan toe te voegen de opmerkingen staande l e vergadering gemaakt, en daarna aan de d erken ter overweging toe te zenden.

Het rapport aangaande de pensioenen, uit te w eeren aan emeriti-predikanten, weduwen en h eezen, wordt door Ds. Goslinga uitgebracht. » ok dit stuk zal wordeii gedrukt en aan de o erkeraden worden toegezonden.

Aan de classis Brielle wordt, op haar verzoek, wederom hulp toegezegd in de vacaturebeurten voor de maanden Maart, April en Mei.

In bespreking komt het volgende voorstel van de kerk van Maassluis (B);

»De Generale Synode wijze den Kerkeü een weg aan, waardoor leden, die niet kerkelijk medeleven, maar voortdurend of meestal elders kerken of thuis zich stichten, van het Udmaten' boek kunnen worden afgevoerd, zonder dat zij worden afgesneden met het Formulier van da» Ban.

»Ten einde alle willekeur te voorkomen, be-> sluite zij, dat zulk een afvoering niet mag plaats hebben, tenzij de classis daartoe haar toestemming hebbe gegeven, de betrokken persoon zichzelven heeft kunnen verantwoorden, en^hem de gelegenheid is gegeven, zich op een meerdere vergadering te beroepen«.

Dit voorstel wordt aangenomen en zal worden gezonden naar de Provinciale Synode van Zuid-Holland, met verzoek dit over te nemen of anders door te zenden naar de Generale Synode,

De rondvraag naar art. 41 D.K. heeft plaats, Eene instructie betreffende een tuchtzaak wordt behandeld. Besloten wordt aan eene commissie, bestaande uit de broeders Hagenbeek, Van Haeringen en Sluijter op te dragen, dienaangaande op een volgende vergadering te rapporteeren.

De percentageregeling bUjft gehandhaafd.

Het adres der classis blijft de kerk vaa Schiedam,

Samenroepende kerk voor de vergadering die D.V, 24 Februari 1914 zal worden gehouden, is Schiedam; voorzitter dier vergadering Ds, Goslinga,

De voorzitter sluit de vergadering, nadat de adjunct-scriba is voorgegaan in dankzegging, Op last der classis,

F, W, SLUIJTER,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 januari 1914

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 januari 1914

De Heraut | 4 Pagina's