GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
Of God nog ogenbaringen geeft.

Of God nog ogenbaringen geeft.

Van twee kanten tegelijk wordt me de bovenstaande vraag gedaan.Of neen, eigenlijk maar van één.M. te G. vraagt n.l., of mag aangenomen, „dat de Heere ook Üians nog door droomen aan zijn kinderen den weg wijst, 'dien zij in ernstige omstandigheden hebben in te slaan? " Een vraag, die ...

De Reformatie
F
905 woorden
Verbreking van verloving.

Verbreking van verloving.

Een onzer lezers doet me een paar vragen overj het karakter van de verloving en het al of nietgeoorlóofde der verbreking van deze verbintenis.!De vragen luiden: Ie. Moet aan een verloving, I waarin men elkaar trouw zweert, dezelfde waarde! worden toegekend als aan een huwelijk, dat doorj d ...

De Reformatie
F
913 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

De H. Doog. Z. te A. maakt bedenking tegen wat ik in ons nummer van 20 Aug. j.l. schreef ter beantwo-ording van eenige vragen aangaande den H. Doop. Hij acht dat mijn zeggen „dat de H. Dooip: ient, om den geloovige verzegeling te doen", in strijd js met de H. Schri ...

De Reformatie
F
880 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort Verslag van de vergadering der Geref, Kerken in de classe Schiedam, gehouden 25 November 1913.Ds. H, W, Felderhoif, als Voorzitter der oepende Kerk, opent het samenzijn, verzoekt e zingen Ps. 68 : 14; hij leest Efeze 1 en aat daarna voor in den gebede.De credentiebrieven worden ...

De Heraut
F
W
SLUIJTER
506 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vereeniging van Predikanten van de Geref. Kerken in Nederland. Namens het bestuur van de vereeniging bovengenoemd heeft ondergeteekende de eer ain leden en begunstigers bekend te maken, dat de algemeene vergadering dit jaar niet in April, maar D.V. in September zal ...

De Heraut
J. G. KUNST
G
A. MOEN
G
GRIFFIOEN
P. JUKKENEKKE J. P.ZN
Ds. A
ANDREE.
F
PLUUT.
A. VAN VLIET
K. V. D. VEEN
Ds. R
DE JAGER
890 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis 's-Gravenhage der Geref. Kerken in Nederland besloot in hare vergadering van 13 S^pt. ingevolge van de haar door de Generale Synode gegeven opdracht met het oog op den nood der tijden, een algemeenen bededag uit te schrijven en daartoe te bestemmen Woensdag 20 Sept. e.k. Aan de kerkera ...

De Heraut
F
W
GROSHEIDE.
C. J. H. VAN DIEMEN
8357 woorden
Een onzer lezers vraagt ons plaatsruimte

Een onzer lezers vraagt ons plaatsruimte

Een onzer lezers vraagt ons plaatsruimte voor het volgende schrijven, naar aanleiding van wat we schreven over den sociallstischen burgerdoop In Frankrijk: Amsterdam, 15 Februari 1909.Aan de Redaktie vanDe Heraut, Amsterdam.Geachte Redaitie, Zolang ik mij ...

De Heraut
De Heraut
F
J. WlLZENBACH.
402 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Algem. Vergadering van Zendiagsarbeiders der Geref. Kerken op Midden-Java heeft in hare vergadering van 4 en 5 April 1906 benoemd tot haren secretaris Ds. K. v. Dijk te Keboemen.De Bijz. Vergadering van dienaren des Woords v/d. Geref. Kerken op Midden Java heeft den 3en April 1906 benoe ...

De Heraut
K. V. DIJK
Ds. J. VISSER
F
M. DE JONG.
Ds. W. MAAN.
644 woorden
Ut de pers.

Ut de pers.

Voor de kennis van de toestanden in Zuid-Bagelen en Banjoemaas, is de volgende brief uit Java niet onbelangrijk: Waarde Vriend!Toen Mevr. Philips besloten had een kerkje op haar erf te bouwen, waren er onder de pas gewonnen Christenen verscheidenen, die gaarne een handje wilden help ...

De Heraut
F
W. SLUIJTER
Secretaris.
1430 woorden
De bepaling van den diensttijd der ouderlingen historisch eenigszins toegelicht.

De bepaling van den diensttijd der ouderlingen historisch eenigszins toegelicht.

II. De Nederlandsche Gereformeerde Kerken hebben, sedert zij samenkwa.men om hare inrichting gemeenschappelijk te ordenen, van den aanvang af als regel aangenomen, dat er periodieke aftreding zijn zou van ouderhngen en diakenen. Dit blijkt uit de Acta van hare alge ...

De Heraut
F
L. RUTGERS.
3563 woorden
van 2