GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

GEMENGD NIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEMENGD NIEUWS

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Solozang in de kerken. Het konsistorium te Kiel heeft in zijn kerkelijk orgaan uitgesproken, dat bij den eeredienst het zingen van solo's niet mag plaats hebben. De cultusontwikkeling der kerk kent geen solozang. Toen voor een tot twee eeuwen beproefd werd hem bij den eeredienst in te voeren, was dit het begin van 't verval. Cultus en concert zijn verschillende dingen. De solozang behoort bij het concert; als men hem bij den eeredienst brengt, voert men een vreemd element in. Zoo is het betoog van het kerkbestuur te Kiel. Dit is recht geoordeeld.

Gebrek aan arbeiders. Pastor von Bodelschwing, bestuurder van de groote Chr. philanthropische inrichtingen te Bethel bij Bielefeld in Duitschland, schrijft:

«Bijna 300 onzer diakonen staan in het veld, bijna 300 onzer zusters doen dienst als verpleegsters in Lazaretten op Duitschen, Belgischen en Franschen bodem. En daarbij gaat de verpleging van gewonden hier door; reeds werden er 500 te Bethel opgenomen. Het is ons steeds een groote blijdschap, dat wij de dappere strijders en lijders ook uit naam van de vrienden van Bethel een deel van den dank kunnen betale , dien het vaderland hun schuldig is. Maar doordat bijna 300 diakenen in de gelederen zijn ingelijfd, zijn in de verpleging van mannelijke kranken tot ons leedwezen ledige plaatsen ontstaan, die wij trots onze bemoeiingen niet kunnen aanvullen. Daarom roept Von Bodelschwing alle jongelieden die hart en gaven hebben, voor den dienst der barmhartigheid op, zich bij hem aan te melden.

Btloften aan de Joden? In een Engelsch Christelijk blad wordt in allen ernst medegedeeld, dat de Duitsche keizer de Joden op zijn hand loekt te krijgen door de belofte, dat hij het Koninkrijk van Israël in Palestina zal herstellen. Dit zou hij aan Joodsche vluchtelingen in Nederland en elders toegezegd hebben. Nog meer weet dit blad te verhalen. Toen de keizer van Duitschland Lodz in Polen bezocht en aldaar een synagoge binnentrad, nam hij een van de wetsrollen in de hand en sprak:

»Joden, gij verwacht den Messias. Ik ben de Messias, en ik ben door God gezonden om u te redden". Aan den anderen kant beweert men, dat de Joodsche krijgslieden, die onder het Russische vaandel dienen, dit doen in de gedachte, dat wanneer de Russische wapenen zegevieren, Palestina van de heerschappij der Turken zal bevrijd worden, terwijl dan de Joden in het land hunner vaderen in vrede zouden kunnen wonen. Middelerwijl blijkt het, dat de Joden in Rusland niet erg vertrouwd worden. Immers in het gebied waar men den inval der centrale mogendheden vreest, worden de Joden het land uitgebannen, omdat men denkt dat zij met den vijand zullen heulen.

Verbreiding der Schrift van Roomsche zgdc. De oorlog heeft ook van Roomsche zijde aanleiding gegeven om de Heilige Schrift te verspreiden. De Roomsche Mossellaverlag te Trier geeft het Evangelie van Mattheus uit, vertaald en verklaard door J. Ecker en daarbij ook een «Evangeliënharmonie» en de Handelingen der Apostelen va« denzelfden vertaler. Deze uitgaven zijn door den bisschop geapprobeerd. In de bisschoppelijke aanbeveling leest men o. a.: «Vooral in de legers als in de hospitalen onzer soldaten wordt verlangen naar geestelijk voedsel gevonden. Hoe kan deze honger der Christelijke heldenzielen beter gestild worden dan door het Woord Gods der Heilige Schrift, dat, gelijk eenmaal het manna, een hemelspijze is, die aan geloovige zielen zoetigheid schenkt en alle zielekracht verleent Moge de Goddelijke Geest, die in de Heilige Schrift tot menschen spreekt, allen lezers de genade schenken, dat zij zijn machtig, vurig woord verstaan, opdat het voor hen worde een bron der wijsheid, een lamp voor hun voet, een licht op hun pad. Triër, op het feest van den heiligen apostel Matthias. 1915. M. Felix Korum, bisschop.

WINCKEL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 september 1915

De Heraut | 2 Pagina's

GEMENGD NIEUWS

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 september 1915

De Heraut | 2 Pagina's