GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leestafel.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

1. DE SPIEGEL. Weekillustratie voor het Christelijk gezin. Uitgever W. Kirchner, Amsterdam.

De heer KIRCHNER zond ons een keurig gebonden exemplaar van den Xen jaargang dezer periodiek. Een boekwerk dat reeds om zijn mooien band, verdient te worden gelegd op 'n salontafeltje of gezet in 'n glazen kastje.

Wanneer men zoo al de afleveringen bij elkaar heeft, het zijn er 53, dan ziet men eerst recht wat rijkdom van tekst en plaat dit geïllustreerde weekblad zoo jaarlijks biedt.

Diè rijkdom valt onder een 7-tal rubrieken.

1. Het Christelijk levensterrein. 2. Geschiedenis en Oudheidkunde. 3. Kunst en Wetenschap. 4. Land-en Volkenkunde. S. Openbare Werken, Industrie; Instellingen van algemeenen aard. 6. Portretten met bijschrift. 7. Varia.

Men ziet reeds uit deze rubrieken, hoe de SPIEGEL schier alle terreinen des levens spiegelt.

En als ge zoo'n Jaargang dan nader beziet, dan merkt ge hoe dat wekeKjks kijken in KIRCHNER'S SPIEGEL de kennis omtrent verle-, den en heden, verre voorgeslachten en oudere of jonge tijdgenooten zeldzaam verrijkt.

De heer KIRCHNER toont in deze uitgave niet minder zijn liefde voor het historisch verleden als zijn meeleven met wat in het heden de belangstelling van den christen verdient.

En blijkbaar zijn hem dan ook geen moeiten en kosten te veel om zoo het een als het ander voor zijn lezers in beeld te brengen.

Trouw aan zijn nu reeds vóór tien jaar gevormd plan een weekillustratie voor het »christelijk* gezin uit te geven, zorgt hij, en ook dit is hem in dezen Jaargang weer nitnemend gelukt, zijn SPIEGEL zoo te richten en te wenden, dat wat er in gespiegeld wordt u niet dan wat voor den christen goed is, doet zien.

Doch niet alleen kennis brengt KIRCHNER'S SPIEGEL bij, maar ook verrijking van gemoedsleven in genieting van Schoonheid.

Dat doet zij met haar altijd mooie illustraües, in een periodiek als deze hoofdzaak ; dat doet zij in haar dikwijls wel geslaagde bijdragen op het gebied der christelijke belletrie.

Haar christelijke belletrie, een gebied waarop zij ook de ontplooiing van jonge talenten zoekt te bevorderen door haar Prijsvragen.

Het doorbladeren weer van dezen Xen Jaargang, die van 2 October 1915 tot 30 September 1916 loopt, gaf mij een Oudejaarsavond-stemming. De stemming, die zich verbindt aan het herinneren van al wat in het dan wegstervend jaar gebeurd is. Bij het zien van al het gebeurde tusschen begin October '15 en einde September '16, in plaat geheeld en in woord vastgelegd, een, tusschen blijheid en droefheid vaak wisselende stemming, want de SPIEGEL moest, om up-to-date te blijven, onder veel verblijdends ook wel spiegelen het zoo diep droeve van het geweldige van den volkerenkrijg.

Zoo'n Jaargang van den SPIEGEL moet men bewaren, ook voor zijn kinderen. Zij is, èn voor uzelf èn voor hen, zulk een kostelijk middel ook voor de kennis der histoire contemporaine.

Zooals men niet gaarne wat aan onze levensbeschouwing vreemd of vijandig is in den intiemen kring van zijn gezin toelaat, zoo is het ook met boeken en tijdschriften. Maar KIRCH­ NER'S SPIEGEL is een van die Weekillustratie's welke, ieder Christen van protestantschen huize, zonder bezwaar in zijn gezin kan ontvangen.

En in tal van Christelijke gezinnen is dan ook na tien jaren de SPIEGEL een bezoeker, naar wiens komst eiken Vrijdagavond of Zatermorgen met verlangen wordt uitgezien.

Nu is er eenmaal geen begeerte naar het onbekende.

Maar 'n christelijk gezin, dat KIRCHNER'S SPIEGEL nog niet kent, zal ook na zeer aanvankelijke kennismaking het wekelij ksch bezoek begeeren.

2. NIEUWE ZONDAGSSCHOOL-SERIE onder Redactie van A. L. GERRITSEN. Uitgave H. TEN BRINK — Arnhem.

Het jaar spoedt ten einde.

Dat merk ik ook aan de lectuur, die H. H. Uitgevers ons zenden. Zoo ontvingen we ter bespreking, nu reeds, met het oog zeker op St. Niklaas en het Kerstfeest, van den heer TEN BRINK diens Nieuwe Zondagsschool-Serie. Deze Serie bevat 15 naar omvang verschillende deeltjes.

Onder den schuilnaam HERMANNA : VAN KERSTLIEDJES, HOE WIM MEEHIELP. DE GOUD-LEEREN SCHOENTJES : en PAU'S KERSÏGANG. Van W. A. G. I. GILLES; POPPELIJNTJE en STOMPEJAN. Van HENRI HOOGLAND : GEWONE JONGENS. Van J. L. F. DE LIEFDE : ECHT GEBEURD en BETER ZOO. Onder initialen A. N. S.: TRUUSJES PLATEN en WAT HET TURFSCHIP BRACHT. Van E. PALMA : KERSTKAARSJES. Van W. BLOMBERG—ZEEMAN : VAN DONKERE DAGEN en WIM EN MIEN. Van M. VIATOR : Lucius, uit het Duitsch door A. L. GERRITSEN.

Ik heb deze boekjes, die er kleurig en fleurig uitzien, doorgekeken en meen dat zij voor het doel waartoe zij geschreven zijn, wel kunnen dienen.

3. J. M. Bredeé's Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, Rotterdam. MARTHA-KALENDÉR voor 1917.

Ter bespreking ontvingen wij ook dezen Kalender, uitgegeven ten voordeele van de MARTHA-STICHTING te Alphen a/d Rijn.

Deze Christelijke Stichting, die onverzorgde kinderen opneemt, teneinde hun een goede opvoeding te geven, heeft, als zoodanig, aanspraak op onze sympathie, en daarom heeft dat ook een Kalender uitgegeven ten harer voordeele.

Wat den ^nhoud der blaadjes betreft, is deze kalender wel aan te bevelen. Zij toch geven wèl gekozen teksten met een, over het geheel, uiste uiüeg en stichtelijke toepassing. Ook de achterzijde dier blaadjes geeft goede lectuur. Minder gunstig echter kan ditmaal mijn oordeel zijn over het Schild. De sStal van Bethlehem* met »het Jezus-Kindeke in de Kribbe* is zeker it voor het Schild van dézen Kalender een ge schikt gegeven. Maar de uitwerking van dit gegeven dunkt mij niet bepaald gelukkig De Maria naast de Kribbe kan er nog mee door. Doch de gevleugelde engeltjes met hun van ponnyhaar voorziene, kleinemeisjes-gezichten; de verwrongen koppen van een paar oude imbecielen, die achter deze meisjesachtige engeltjes staan; en het engelachtige jongetje, met niets aan dan een hempje, verwonderd kijkend naar het Kindeke, doen al vreemd. Maar het allervreemdst, om het nu maar op zijn zachst te zeggen, doet de JOZEF. Aan deze figuur is alles donkerzwart tot het gelaat toe en de uitdrukking van dat gelaat doet mij sterk denken aan ... GALLIO toen hij zich te KORINTHE sgeen van deze dingen aantrok.

4. M. VAN WOENSEL KOOY. WIJDING IN DE KiNDERKERK. Rotterdam. J. M. Bredée's Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij.

Op p. 4 zegt de Schrijfster: »Omdat ik het onderwijzende element op den achtergrond en het stichtelijke op den voorgrond wil stellen, vervang ik voor het vervolg het woord onderwijzer liever door leider, en het woord Zondagsschool door Kinderdienst (Kinderkerk), uitdrukkingen, die meer ruimte open laten aan de gedachte: godsdienstoefening.

In het Ie hoofdstuk: OVER DE GEESTELIJKE SFEER VAN DEN KiNDERDIENST, waaruit dit citaat is, schrijft ze behartigenswaardige dingen, ook in verband met de nieuwe psychologie, omtrent »de ziel van het kind*. In de vier volgende hoofdstukken: DE PLAATS VAN SAMEN­ KOMST ; DE AANVANGSDIENST ; ONZE BONDGE­ NOOT IN DEN STRIJD (het geestelijk lied) en de ORGANISATIE, bespreekt zij alleen de hulpmiddelen welke de geestelijke sfeer, die zij voor een Kinderdienst noodig acht, kunnen bevorderen.

Ook al zullen zij, die zich onder ons Gereformeerden aan de Zondagschool wijden, het met de reformatorische plannen der Schrijfster wel niet in alles eens zijn, zij zullen toch goed doen van dit haar werk kennis te nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 november 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 november 1916

De Heraut | 4 Pagina's