GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

L. S.

Namens den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk alhier, verzoekt ondergeteekende 'vriendelijk, maar toch met eenigen aandrang aan de ouders, voor hunne kinderen, die naar elders gaan, doopattesten aaa te vragen. Belijdende leden behooren dit zelf te doen.

Telkens merkeu we, dat dit niet geschiedt. Vooral heeft dit verzuim plaats bij doopleden, die als militair worden opgeroepen of in dienst gaan.

We hopen, dat aan dit verzoek voor de goede orde en vooral in het belang der kinderen zelf zal worden voldaan.

J. A. G. DE WAAL, Scriba v. d. Bijz. Kerkeraad.

Kampen., Febr. 1919.

N. B. De verschillende Kerkboden der Ger. Kerken en andere Kerkelijke Bladen der Ger. Kerk gelieven dit verzoek over te nemeu.

Namens Deputaten voor de Generale Kas van Emeriti-predikanten, Predikantsweduwen en weezen deelt ondergeteekende mede, dat tengevolge van Ds. Reukema's overHjden als secretarispenningmeester is opgetreden: Ds. A-Schweitzer te Buiksloot.

Namens Deputaten voornoemd: Ds. D". POL, Praeses.

Boskoop, 28 Januari 1919.

Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de Correspoadeatie met de H. O v'erhsid brengen ter kennis van de kerken, dat bij schrijven van 21 Jan. 1919 bericht is ingekomen vaa Z. Ex den Minister van Justitie, dat De Gereformeerde kerk^van Oostvootne voortaan bij de Overheid bekend is on: er dea naam van: Gereformeerde kerk van Tinte (bij Brielle).-

Namens Deputaten, H. BOUWMAN, secr.

Kort verslag van de vergadering der classis Kiuadert, gehouden 13 Nov. 1918 te Breda.

De vergadering wordt door Ds. Koopmans geopend.

De credentiebrieven worden nageziea. Van de kerk van Raamsdonksveer is slechts een afgevaardigde tegenwoordig, eveaeens van de kerk van Willemstad.

In het moderameu namen zitting: Ds. Koopmans praeses, Ds. Goris scriba, en Ds. Hummelen assessor.

De praeses feliciteert de kerk van Breda met het blijven van Ds. Hummelen en condoleert de kerk van Fijnaard : aèt het vertrek van Ds. Nomer.

Besloten wordt mevr. de wed. van Dam te Heerjansdam eea betuiging van hartelijke deelneming ia het verlies van haar echtgenoot te zenden.

De notulen worden gelezen ea goedgekeurd. De vacaturediensten worden aldus geregeld:

Drimmelen: Ds. Basoski ea Ds. Sikkel; Fijnaard: Ds. Ruys, Ds. Goris eu Ds. Hummelen; Willeinstad: Ds. Sikkel en Ds. Basoski; Roosendaal: Ds. Goris.

Aan een verzoek van de classis Den Bosch om hulp in de B. d. W., kan niet worden voldaan.

De kerken van Zevenbergen en KIundert rapporteeren over de losmaking van Ds. Nomes van de kerk van Fijnaard wegens de roeping van de kerk van Schildwolde. Aan Ds. Nomes is op de meest eervolle wijze om ontslag gegeven.

De deputaten voor de hulpbehoevende kerken in de classis rapporteeren over de bij hen ingekomen aangekomen aanvragen tot suppleerirg van het predikautstractement. Besloten wordt het aangevraagde toe te staan. In verbaad hiermee neemt de kerk van Dinteloord een door haar ingediend voorstel terug.

Ds. Goris rapporteert over den evangelisatiearbeid ia N.-Brabaat ea Limburg. Hij deelt mede, dat tot de institueering vaa de kerk van Maastricht nog niet is o^-ergegaan en met de verzending van de Evangelisatiebode een begin is gemaakt.

Ds. Koopmans rapporteert over de gehouden kerkvisitaüe te Klundert.

De zaak van de combinatie van de kerken rimmelen en Raamsdonk veer wordt aangehouden. a d

De kerk van Fijnaard heeft de boeken van en quaestor nagezien en in orde bevonden. d b

Di. Bis^ki rapporteert over de circulaire der ynode inzake de verbetering der pred.-tracteenten. Besloten wordt, de door de classis verleende bijdragen aan de^ hulpbehoevende kerken, tot suppleering van het pred.-tractemeni, et 12 pCt. duurtetoeslag te vermeerderen.

Ds. Ruys rapporteert over Rijn Pruisen. Tot deputaten worden benoemd: correspondent der lassis: Ds. Gorris; voor kerkvisitaiie: Ds. Koopmans en Ds. Hummelen; sec. Ds. Ruys en Ds. Sikkel; voor examina: Ds. Hummelen, Ds. Koopmans en Ds. Sikkel; voor vacaturediensten: Ds. Basoski, sec. Ds. Ruys; correspondent Theol. School: Ds. Ruy^; voor ulpbenoevende kerken: Ds. Koopmans, oud.-Prent en ouderl.-van Drimmelen.

. Bij het onderzoek naar Art. 41 K. p. vraagt de kerk van Fijnaard eea cousulent. Aangewezeu wordt Ds. Ruys. Tevens wordt haar toegestaain br. Punt te laten optreden. De kerk van Moerdijk vraagt en ontvangt advies ia eea tuch^zaak.

De kerk van Willemstad .vraagt wegens 't vertrek van Ds. Nomes een anderen coi; 3ulent. Aangewezen wordt Ds. Sikkel. Ook ontvangt zij vergunning br. Verhaar te laten optreden.

De kerk van Zevenbergen vraagt en ontvangt advies inzake een ddoplid, dat belijdenis des geloofs wenscht af te leggen.

Aangewezea wordt, als roepeude kerk, de kerk h vaa Zevenbergen. De e. k. classis zal D. V, gehouden worden te Breda 12 Fcbr. 1919. Ds. s Nomes neemt met enkele hartelijke woorden e afscheid van de classis. De praeses dankt hem voor zijn zeer gewaardeerden arbeid in de classis, en verzoekt de vergadering hem toe te zingen Ps. 134:3. Nadat Ds. Nomes is voorgegaan in dankzegging, sluit de praeses de vergadering.

Op last der classis, H. HUMMELEN,

Korst verslag van de vergaderiug der Geref. Kerkea der classis Schiedam, gehoudea 26 Nov. 1918.

De Praeses der samenroepende Kerk van Overschie, Ds. G. Goris, opent de vergadering met gebed, nadat gezongea Psalm 89:3 ec gelezen Psalm 124.

2. Uit het onderzoek der credentiebrieven blijkt, dat de Kerken wettig door hare afgevaardigden vertegenwoordigd zija. Niet, tegenwoordig konden zijn de predikanten Felderhof, Mulder en Schilder.

3. In het moderamen nemen zitting Ds. Willemse als praeses. Ds. Vonk als assessor, Ds. vaa Anken als scriba.

4. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en vastgesteld.

5. a. Rapport wordt uitgebracht van de afgevaardigden der classis bij het 5 - jarig jubileum van Ds. Schieders op 11 Oct. j.l., waarvan met belangstelling wordt kennis genomen. Ds. Sieders betuigt zijn dank voor de afvaardiging der broeders en vooral ook voor de vele en goede wenscheu bij gelegenheid van zijn jubileum ook van de zijde der classis ontvangetu

b. De Commissie tot bevordering der ineensmelling der onder de classis ressorteerende, nog niet ineengesmoltea kerken geefc verslag van haar werkzaamheden. De Commissie kon hare werkzaamheden in de kerken te M. nog niet ten einde brengen; zij hoopt daarmede voor een volgende vergadering klaar te ziin eu daarvan dan verslag uit te brengen.

c. Op de voorstellen van de kerk te Poortugaal:

1. De classis stelle zelf een maatstaf vast voor het honoreeren der vacatuurdiensten en besluite, dat de vacatuurgelden bij den daarvoor aangewezen deputaat worden gestort en door dezen onder belanghebbenden gelijkblijk verdeeld;

2. De classis besluite de hulp-en liefdediensten (ook die onder de militairen) uit de classicale kas te vergoeden ; aangeziea de classis ook zelf deze diensten opdraagt, kan de vergadering op het verzoek niet ingaan.

d. Ook het voorstel van Deputaten voor het nazien van het Archief, bedoelende dat het onderzoek naar dit Archief, ter wille van de kosten, voortaan om de twee jaren zal worden ingesteld, vindt' geen instemming.

e. Inzake het voorstel van de kerk te Poortugaal - om het ontwerpen eener regeling van het kerkelijk, huwelijk, met name vaa de z.g.n. ge­ . mengde huwelijken, in overweging te nemen, wordt besloten een ontworpen regeling aaa de kerken toe te zenden, teneinde het op een volgende vergadering in behandeling te nemen.

f. De aanvrage'van de kerk te Hoogvliet om verhoogden steun wordt ingewilligd; ook die vaa Poortugaal, om ia staat te worden gesteld het minimum-tractement van den. Dienaar des Woords te keeren.

6. Bij de rondvraag naar art. 41 K.O. worden enkele instructies in behandeling genomen.

a. Op verzoek van Pernis zal hulp ter bearbeiding van de Heij worden verleend.

b. De kerk van Vlaardingen (B) vraagt en verkriigt advies.

7. Mededeeling wordt gedaan van de ingekomen collecten. De collecte van een kerk, die nog niet in ontvangst kan worden genomen, zal aan het daarvoor bestemde adres worden opgezonden.

8. De vacaturebeutten worden geregeld als volgt:

voor Hoek van Holland, Jan. Ds. Jonkers, Febr. Ds. Berends, Maart Ds. Goris.

Maassluis (B), Jan. Ds. van Anken, Febr. Ds. Felderhof, Maart Ds. Hagenbeek.

De Heij, Dec. Ds. Schilder, Jan. Ds. Sieders, Febr. Ds. Voi k, Maart Ds. Taal.

7. Een onderzoek naar den Evangelisatiearbeid wordt ingesteld. Op sommige plaatsen wordt deze arbeid niet noodig geacht; op andere wordt die op verschillende wijze ter hand genomen.

10. De volgende vergadering der classis zal D.V. 25 Febr. e.k. gehouden worden. Saamroepende kerk voor deze vergadering is de kerk van Pernis.

11. Bij de algemeene rondvraag blijkt, dat er niets meer te verhandelen is.

12. De Praeses, Ds. Willemse, gaat in dankgebed voor en sluit hiermede de vergadering.

, Op last der vergadering voornoemd J. VONK, Assessor. j

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 februari 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 februari 1919

De Heraut | 4 Pagina's