GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

15 minuten leestijd

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken.

7 September 1920^

Middagzitting.

Ds. Westerbeek van Eerten brengt prea-advies uit over het rapport van Deputaten tot de j> 6hartiging van de geestelijke ibelangen der Gereformeerden in Argentinië. Besloten wordt Deputaten dank te zeggen voor hun arbeid en hen te déchargeeren.

En wat het voorstel van genoemde Part. Synode betreft om de Gereformeerde kerken weer te verzoeken een collecte te houden ten bate der Gereformeerde kerken in Argentinië, stelt uwe Commissie der Generale Synode voor, de Particuliere Synode van Zuid-Holland ten Zuiden te machtigen in opdracht der Generale Synode een collecte uit te schrijven.

Ds. Klaarhamer brengt prae-advies uit over de rapporten der kerfcvisitatie op Java en Soemba. Bij de bespreking wijst Dr. Offringa op de roeping der. kerken, om toch bij de jonge menschen er op aan te dringen, zich bewust te wezen van hunne roeping voor de Zending. Er is groot tekort aan krachten, vooral in de medische zending. Aangenomen werden de volgende conclusies:

a. de beide rapporten der visitatie op Java en Soemba te aanvaarden met dank aan de broeders voor den in dezen verrichten arbeid en ook voor de uitn^nende wijze, waarop vat^ dien arbeid aan de Generale Synode rapport is uitgebracht;

b. met dank aan den Heere hare blijdschap uit te spreken over den gezegenden voortgang en d© ontwikkeling van den Zendingsarbeid, met de beide dat deze arbeid in toenemende mate bevorderlijk moge zijn aan d« komst van Zijn koninkrijk en dat de broeders daartoe bij den voortduur mogen worden gesterkt; -

c. met nadruk uit te spreken, dat het schreiend gebrek aan 2Jendingsarbeiders krachtig moet spreken tot onze Gereformeerde predikanten, geneeskundigen, studenten, onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland om zich met aUen ernst de vraag te stellen, of niet ook voor hen in Indië een roeping en taak van 's Heeren wege gelegen is;

d. goed te keuren, dat Deputaten, om redenen door hen genoemd, zijn afgeweken van art. 4 der Regeling voor de visitaitie der Zendingsposten op Midden-Java en op Soemba, door de visitatierapporten niet te laten drukken;

e. de beide visitatie-rapporten op te nemen onder de bijlagen barer uit te geven Acta.

Ter uitvoering van het sub c. beslotene, wordt aangenomen een voorstel van Dr. de Moor om een schrijven over deze zaak te richten aan de organisaties der Geref. Studenten en onderwijzers.

Eveneens brengt Ds. Klaarhamer rapport uit over het verzoek van den Zen dingsstudi e-raad om finantieel, e n s t e u n. De Synode besluit:

a. aan te benoemen Deputaten voor de Zending mandaat te geven, om — indien hun dit noodig en wenschelijk blijkt — uit de Generale Kas weder «enigen finantieelen steun te verstrekken aan den Zendingsstudie-raad; en

b. deze bijdragen niet hooger te stellen dan ƒ 150 per jaar.

Bs. Breukelaax leest het advies der Commissie over het r a p p o r t van de Deputaten tot de verzorging van de verstrooide Gereformeerden in onze Oost-Indische bezittingen. De Synode besluit:

Ie. de Deputaten voor do geestelijke bearbeiding van de verstrooide Gereformeerden in Ned.-Indië te déchargeeren voor al hun beheer;

2e. aan de te benoemen Deputaten ad hoc op te dragen de Kerken, die nalatig zijn in het zenden van eene ooUecte of bijdrage, namens de Generale Synode hiertoe met nadruk op te wekken.

Eveneens leest Ds. Breukelaar het advies over de bestemming van een gift, indertijd gegeven voor een post op de buitenbezittingen. De Synode besluit:

' De gelden, die zijn ingekomen voor de vestiging van een nieuwen post op de Buitenbezitting, worden bestemd voor den arbeid op Soemba in dezer voege dat:

a. ƒ 2300 zal worden afgedragen aan de Deputaten voor de Zending op Soemba voor het tekort dier zending;

b. en 'het resteerende zal gebruikt worden ten behoeve van de oprichting der Opleidingsschool op Soemba.

Ten slotte leest Ds. Breukelaar het advies over het f inantièel verslag der Zendings-Depstaten. De Synode besluit:

Ie. dankbare w^rdeering uit te spreken voor al den arbeid, door wijlen den heer L. G. Wéisz tal van jaren geheel belangeloos ten dienste van de Zending verricht;

/ 2e. de Deputaten voor de Zending onder de Heidenen en Mohammedanen te déchargeeren voor hun arbeid njtar Art. 18, al. 2 der Zendingsorde;

2e. aan de heer^i De Bruijn, "Weisz en F D. Thejje dank te betuigen voor den arbeid door hen als quaestoren verricht;

•4e. eveneens dank te zeggen aan de Heeren H. V. d. Grampel, H. D. v. Meijenfeldt en! R. G. V. Vulpen voor het nazien van de administratie der Generale kas;

5e. nogmaals al de kerken ernstig op te wekken zich te houden aan de bepalingen, dai van alle inkomsten van de zending zonder eenige uitzondering 10 pet. moet worden gestort in de Generale kas der zending;

6e. aan de te benoemen deputaten voor de zending op te dragen in de plaate van Ie, 2e en 3e quaestor thans slechts een Ie en 2e quaestor te benoemen en deze te instrueeren;

7e. ter uitvoering van Art. 18 al. 2 dei Zendingsorde aan de te benoemen Deputater voor den Zending dezelfde instructie voor he beheer der Generale kas te verstrekken als "de vorige Synode aan haxe Deputaten gaf (zie Acta Synode 1902, Art. 130);

Se. aan de te benoemen Deputaten voor de Zending last te geven, van de voor een „een nieuwen post op de Buitenbezittingen" ingekomen gelden ƒ 2300 af te dragen voor de Zending op Soemba en het resteerende van die gelden te gebruiken voor de oprichting der Opleidingsschool te Soemba;

9e. de te benoemen Deputaten voor de Zending te machtigen desnoodig in de komende drie jaren drie maal een extra collecte van de kerken te vragen ten behoeve van de Generale kas;

10e. aan de te benoemen deputaten voor de zending in navolging der vorige Generale Synode, machtiging te verleenen om in geval van besliste noodzakelijkheid ter voorkoming van stagnatie in den gang der zaken kasgeld op te nemen voor r^ening van de gezamenlijke kerken tot een maximum van f 15000.

Prof; Honig brengt hot eindrapport uit aangaande de zaken der Zending. Aangenomen wordt het voorstel der Commissie:

Ie. de Synode keure goed alle handelingen van de Deputaten, voor zoover zij nog niet door haar behandeld zijn;

2e. De Synode betuige haren warmen dank aan de Deputaten voor de Zending voor hun veelomvattenden arbeid;

3e. De Synode dèchargeere de genoemde Deputaten.

Middagzitting.

De Middagzitting wordt aangevangen met het zingen van Ps. 100 : 2. .

Ds. Koopmans rapporteert omtrent een verzoek van Prof. Dr. G. Antal om een aanbeveling voor een collecte ten bate der H o n-gaarsche Gei: %f ormeerde Kerk In verband met het reeds genomen besluit to aanbeveling van de opwekking tot financieelen steun door Prof. Sebestijen, stelt de commissie voor om het verzoek van' Prof. Ds. G Antal om steun voor de Hongaarsche kerker voor kennisgeving aan te nemen.

De Synode besluit dienovereenkomstig.

Verder rapporteert Ds. Koopmans over he rapport van Deputaten tot de geestelijke verzorging onzer militairen, alsmede over een missive van D s. T. J Hagen ter zake van deze verzorging.

De Commissie doet dó volgende voorstellen welke na wijziging aldus door de Synode wor den aanvaard.

Ie. Den Deputaten worde dank gezegd voor hun veelvuldigen arbeid in het belang onzer militairen gedurenden dén mobilisatietijd.

2e. De Synode spreke haar dankbare waardeering uit aan die kerken, die zoo herhaaldelijk hare predikanten hebben afgestaan voor den predikdienst en voorts ook gesteund hebben met stoffelijke bijdragen.

3e. De Synode wekke de kerken in garniïoensplaatsen op, om toe te zien dat de militairen van Geref. huize geen gebruik m^iken (genoodzaakt of vrijwillig) van de geestelijke verzorging van legerpredikanten, die niet zijn van ons geloof.

4e. De Synode benoeme een vijftal Deputaten ter bevordering van den geestelijken arbeid onder de militairen met opdracht:

a. om de kerken te vertegenwoordigen bij| de legerautoriteiten en bij de Hooge'Overheid, betreffende de geestelijke belangen onzer mili-1 tairen; -

b. om eveneens in overleg met de garniizoenskerken en de predikanten aldaar, de volgende Synode te dienen van inlichtingen en advies betreffende het instituut van legerpredikanten en de houding tegenover dat instituut aan te nemen, en van een en ander een half jaar van tevoren mededeeling te doen £ian de kerken;

' c. de gelden, die nog in kas zijn, te beheeren;

5e. De Synode stelle de missive van Ds. Hagen, gewezen veldprediker, in handen der te benoemen Deputaten, om met wat hij voorstelt winste te doen.

Ds. M. Meijering brengt rapport uit omtrent een voorstel V£in de classis 's-Hertogenbosch, beoogende een weg aan te wijzen, waardoor het den kerken mogelijk wordt gemaakt, Dienaren des Woords te onderhouden of te beroepen, zonder dat het kindertal een bezwaar behoeft te zijn.

De Synode.vereenigt zich met de volgende voorgestelde conclusiën:

De Generale Synode, ofschoon erkennende

a. dat het eisch der H. Schrift en van de Kerkenordening is, dat bij de vaststelling der traktementen van de Dienaren des Woords rekening wordt gehouden met de grootte van het gezin des Dienaars; alsmede

b dat de tegenwoordige tijdsomstandigheden den kerken tot nauwgezette beleving van dezen eisch tegenover hare Dienaren moeten nopen;

en,

c. dat, waar de behoeften van het gezin eens Dienaars, pit oorzake van het kindertal, waarmede hij van God gezegend is, een meerder inkomen vereischen, dan de plaatselijke kerk bij machte is te geven, de kerkeraad zich moet schuldig weten, in den aangewezen kerkdijken weg de noodige hulp te zoeken;

besluit evenwel:

op het voorstel van de classis 's-Hertogenbosch „om een weg aan te wijzen, waardoor het den kerken mogelijk wordt gemaakt, Dienaren des Woords te onderhouden of te beroepen, zonder dat het kindertal een bezwaar behoeft te zijn", niet in te gaan.

Oudl. Feitsma rapporteert over het rapport van de archief bewarende kerk.

Dienovereenkomstig besluit de Synode:

a. Den kerkeraad dank te betuigen voor den arbeid, door hem verricht, en de kerk van Amsterdam opnieuw aan te wijzen als ar chief be waxende kerk;

b. den kerkeraad te verzoeken een deskundig onderzoek te doen instellen naar de oorzaak der vochtigheid in de brandvrije kluis, en deze, zoo mogelijk, te doen wegnemen.

Ds. H. Meijering rapporteert over een voorstel van de Part. Synode van~ Noord-Holland bedoelende weder contact te zoeken met de groepen van Gereformeerde belijdenis, die onder andere kerkformatie leven. De conclusie die door de Synode wordt overgenomen, luidt:

De Generale Synode '

in aanmerking nemende haar besluit in zake „uitbouw" van de Belijdenis, en het mandaat der Deputaten hiervoor aangewezien, bepaaldelijk wat betreft de voorgenomen correspondentie te dezer zake met Geref. kerkengroe pen binnen ons vaderland;

spreekt uit, het onder de gegeven" omstandigheden niet raadzaam te achten, op het voorstel van Noord-Holland nader in te gaan.

Ds. Schweitzer rapporteert over een voorstel van Dr. Dijk betreffende de wijze van berekening der pensioenen naar ar^ 13 K. O. voor predikanten die hun 70e levensjaar of hun 40e dienstjaar nog niet hebben volbracht.

Nadat in de bespreking gewezen is op den noodtoestand, waarin deze Dienaren geraken, besluit de Generale Synode overeenkomstig het rapport:

Ie. het voorstel van Ds. K. Dijk thans niet in behandeling te nemen;

2e. het voorstel in handen te stellen van de Deputaten die zullen hebben te overwegen, of herziening van de Utrechtsche regeling vooi de uitvoering van art. 13 K. O., mogelijk en wenschelijk is;

3e. aan deze Deputaten tevens ter overwe ging te geven de vraag of bij de vaststelling der weduwenpensioenen de Middelburgsche bepalingen behooren te vervallen, en alle weduwen het volle pensioen zullen moeten ontvangen;

4e. aan de Deputaten op te dragen hun rapport aan de kerken toe te zenden.

In zake eenige bezwaarschriften, wordt door de Synode beslissing genomen.

De Praeses deelt mede, dat als drukker voor aUe rapporten van Deputaten tot aan de Synode van 1923 is aangewezen de heer J. H. Kok, te Kampen.

Onderscheiden zaken van formeelen worden geregeld. aard

Aan het Moderamen worden onderscheiden opdrachten gegeven.

Daarna overgaande tot sluiting van de Synode spreekt de Praeses een woord, waarbij hij een terugblik werpt op de zegeningen, die wij van den Heere in deze Synode ontvingen, op de liefde en eenigheid waarin zij mocht saamzijn en arbeiden. Hij wijst op de droevige noodzakelijkheid waarin de Synode moest besluiten de afzetting van een Dienaar des Woords te bekrachtigen, dien wij zoo gaarne hadden behouden. Wat de gevolgen zullen zijn in ons Kerkelijk leven weten wij niet. Het kon wel eens zijn, dat een zoo eenparige beslissing der Synode sterking gaf aan onvaste zielen. Ons werk was zeker niet volmaakt; men zal ons daaraan ook wel herinneren. Gereleveerd wordt in het bijzonder de arbeid voor de Zending en ds aanwezigheid van vier missionaire dienaren en een der artsen. Voorts brengt hij een woord van dank aan de Kerk van Leeuwarden, en aan alle broeders en izusters, die in eenig opzicht de Synode hebben gediend, de gastheeren en gastvrou-' wen, de leden van het Moderamen, de Deputaten en Rapporteurs, de Hoogleeraren, de gasten. Maar bovenal een woord van dank aan den Heere en van hope voor de toekomst.

• De Assessor richt tot den Praeses een woord van dank voor zijn leiding. Waarlijk niet uit gewoonte. Hij schetst deze leiding in haar kenmerkende trekken, en spreekt ten slotte een hartelijken wensch voor des Voorzitters persoon en arbeid. Hij gewaagt met erkentelijkr heid van de ontvangst door de Kerk te Leeuwarden, van de gastvrijheid, van de goede diensten van aUen, die" voor de lichamelijke behoeften van de Synodeleden zorg droegen, ook tusschen de zittingen.

Prof. van Gelderen spreekt een woord van dank namens de praeadviseerende Hoogleeraren; bij alle scheiding soms tusschen kerk en wetenschap (ook de theologische) was de .hartelijke eenstemmigheid in deze Synode verkwikkend en verheffend.

Daarna heft de vergadering aan Psalm 66 : 10, waarbij alle leden van hun plaatsen opstaan.

De Praeses besluit de Synode met een hartelijk dankgebed.

De volgende benoemingen geschiedden:

VooT den arbeid onder de verstrooide Gereformeerden in Ned. Oost-Indië: H.s. Bos, Rotterdam, H. Golijn, 's-Gravenhage, Dr. K. Dijk, 's-Gravenhage, P. L. de Gaay Fortman, Bunschoten, A. W. F. Idenburg, 's-Gravenhage, Dr. G. Keizer, Tiol, Dr. J. G. de Moor, Utrecht.

Voor de zending onder de Joden: Ds. H. G. V. d. Brink, Ds. J. Douma, 's-Gravenhage (met de samenroeping belast). Ds. J. J. Miedema, Groningen, 'Ds. J. P. Tazelaar, Weesp, Ds. J. D. v. d. Velden, Rotterdam.

Voor de bijwoning van classicale examina in Bentheim en Oost-Friesland: Dr. W. A. van Es, Leeuwarden, - Ds. H. W. Laman, Assen, Ds. M. Meijering, Delfzijl, Ds. G. L. F. van Schelven, Wageningen, Ds. N. Duursema, Nieuw-Amster-. dam.

Voor Depp, naar Art. 4 Zendingsorde: voor Land-en Volkenkunde. Prof. Honig, Kampen en Prof. van Gelderen, Amsterdam, voor de gesch. der Zending; Ds. H. Dijkstra, Rotterdam en Dr. J. Hania, Geldermalsen, voor de theorie der Zending: Prof. Kuyper, Amsterdam en Prof. Hoekstra, Kampen, voor de Elenctiek; Prof. Geeink, Amsterdam en Prof. Bouwman, Kampen.

Voor Depp, naar Art. 13 D. K. 0.: Ds. D. Pol, Boskoop (met de samenroeping belast). Ds. A. Schweitzer, Buiksloot, Ds. D. P. Koopmans, Sneek, G. J. Brugsma, Leeuwarden, G. Brink, Beilen.

Voor de opstelling van het leerboek voor catechisatie en school: Prof. Hoekstra, Kampen, Ds. J. H. Landwehr, Rotterdam, H. J. van Wijlen, Amsterdam. S e-cundi: Proef. Grosheide, Amsterdam, Ds. A. de Geus, Lemmer, J. Meima, Groningen.

Voor de herziening der lithurgische geschriften, de uitbreiding der gezangen en de opstelling der vragen voor de openbare belijdenis: Prof. Aalders, Amsterdam, Prof. Bouwman, Kampen, Prof. Hoekstra, Kampen, Dr. J. G. de Moor, Utrecht, Ds. A. H. van Minnen, 's-Gravenhage, A. J. L. van Beek Galkoen, 's-Gravenhage.

Voor de overweging van eene andere regeling naar Art. 13: Prof. Kuyper, Bloemendaal, Ds. H. Meijering, Katwijk aan den Rijn, Dr. J. Hania, Geldermalaen.

Voor Depp, voor de oefening van het verband met de TheoL Fac. der V. U.: Ds. W. Breukelaar, Zaandam, Ds. P. J. W. Klaarhamer, Hilversum, Dr. J. G. de Moor, Utrecht; Ds. J. D. v. d. Munnik, Leeuwarden. Secundi: Ds. J. H. Landwehr, Rotterdam, Dr. J. Hania, Geldermalsen, Ds. J. J. Miedema, Groningen. ^

Voor Depp, voor de Zending: Ds. J. D. V. d. Munnik, Leeuwarden, Ds. A. de Geus, Lemmer, Ds. H. Scholten, Zuidhorn, Ds. H. Dijkstra', Rotterdam (met de samenroeping belast). Ds. G. W. Th. Ploos van Amstel, Steenwijk, Ds. Sluyter, Maassluis, Ds. W. Breukelaar, Zaandam, Ds. D. Pol, Boskoop, Ds. J. Krüger, Maarssen, Dr. J. Hania, Geldermalsen, Ds. G. F. Kerkhof, Souburg en Ds. L. G. Goris, Zevenbergen.

Voor den uitbouw der belijdenis: Prof. Honig, Kampen, Prof. Kuyper, Amsterdam (met de samenroeping belast), Prof. Ridderbos. Kampen, Dr. K. Dijk, '-Gravenhage, Ds. H. W. Laman, Assen, Ds. K. Femhout, Amsterdam. Secundi: Prof. Bouwman, Kampen, Prof. Grosheide, Amsterdam, Prof. Aalders, Amsterdam, Dr. W. A. van Es, Leeuwarden, Ds. C. B. Bavinck, Rotterdam, Ds. J. D. V. d. Munnik, Leeuwarden.

Voor de correspondentie met de buitenlandse he kerken: Prof. Lindboom. Kampen, Ds. B. van Schelven, Amsterdam (met de samenroeping belast). Dr. G. Keizer, Tiel, Ds. J. G. Rullmann, Utrecht, A. W. F. Idenburg, 's-Gravenhage.

Voorde bevordering van den arbeid onder de militairen: Ds. J. Gispen, Groningen, Ds. J. de Vries, Tilburg, Ds. H. A. van Minnen, 's-Gravenzande, Ds. T. J. Hagen, Nieuwe-Pekela, Oudl. van Helden, 's-Gravenhage.

Voor de verbetering der predikants-t rak tementen: Prof. Lindeboom, Kampen, Dr. J. Hania, Geldermalsea, Prof. Kuyper, Amsterdam, A. J. L. van Beek Calkoen, 's-Gravenhage, L. de Vries Hz., Haren.

Voor de correspondentie met de Hooge Overheid: Prof. Bavinck, Amsterdam (met de samenroeping belast), H. Colijn, 's-Gravenhage, Prof. Bouwman, Kampen, Secundi: A. W. F. Idenburg, 's-Gravenhage, Prof. Kuyper, Amsterdam, Ds. B. van Schelven, Amsterdam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's