GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 130

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 130

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

138

BIJLABE E .

DE DOLEEBÉNDE KERKEN.

3 AU Gr. 1618. — Syn inde Vergadering verschenen de Gedeputeerde vande Dolerende kercke van Wtrecht te weten Gysbert Janss rande Wel. Gysbert van Teevren end Cornelis Dierixss van Almelooveen, met haer brengende schriftlycke Credentie, waerby als oock mondeling wert versocht, Daet [s'c] haer uyfr midden van dese kercke een predicant mochte gesonden worden, om sondaeh toecomonde den publyken Dienst aldaer te betreden, in een of meer kercken, alsoo daer seer groote appart-ntie was, Dat Sondaeh voorss. aldaer soude gepredict worden. Dat oock syn Pr. Exie den Deputatis hadde Doen aenseggen Dat sy haer Dienden te versien met eene offe meer Dienaers. De voorss Credentie was onderteykent van 9 persoonen. Hierop in de vreese des Heeren gelet end omgevraecht synde, is goetgevonden dien van Wtrecht de hant te bieden, end soo is daer toe bestemt D. RudoL- Petri end hem is by gevoecht D. de la Blanche, gewesen Predicant inde Cruyskerck, tot Coelen. end om D. De la Blanche te bewegen is gecommitteert D. Ursinus end H. S gerss. (Protoc. IV," fol. 389). 8 AUGUSTUS 1618. — D. Plancius heeft ingebrocht dat de E. Heeren Burgemr. hem by haer E. hadden bescheyden end aengedient, ontfangen te hebben een brief van syn Pi'. Exie Inhoudende dat men soude inwilligen B. Rudolphum Betri aen die van Wtrecht voor den tyt van 6 of 7 weken, gevende voor vooradvys dat sy de kercke den tyt soo naew souden bepalen alst mogelyck is, alsoot noch lang genoech sal aenloopen. Hierop syn binnengestaen, de Gedeputeerde vande Dolerende kercke tot Wtrecht Gysbert van Teewen, end Cornelis Dirxss van Almelooveen, Die mede overgegeven hebben een missive van syn Prne. Exüe vanden 7 Augusti uyt Wtrecht synde eens Inhouts als dien aende Heeren voorss. Daerbij 1 Missive van D. Bud: Betri selffs, Die hem gedraecht aent Oordeel vanden kerckenraet doch biddende niet met langen tyt beswaert te worden, Is besloten datmen haer D. Bud: voorss. ^al vergunnen Den tyt van 4 of 5 weken end niet langer, met dit beding, Datmen haer met eenen sal aenseggen. Dat sy ons niet langer en beswaren End Dit sal D. Rud: toegeschreven worden. (Protoc. IV, fol. 389). 8 AUGUSTUS 1618. — Op het 3de Versoeck vande bovenss. Gedeputeerde, twelck was een versoeck van advijs end raet, hoe sy opt gevoechlyekste souden mogen treden tottet formeren van eenen kerckenraet, Is goetgevonden datmen haer sal raeden, eenige vertroude Predieanten byde geene die sy nu hebben, by maleanderen te roepen, end met hen raet te plegen, hoemen het best sal mogen aenleggen, End meynt Datmen den kerckenraet behoort te maken. Volgens de ordre vant iSynodus Nationael, End om dïier toe te eomen, sullen op schrift stellen soodanige persoonen, die eertyts in dienste syn geweest, end inde gesonde leere stantvastich syn gebleven, end datmen daerby voege eenige vande notabelste ledematen, die met stemmen sullen genomineert worden uyt de gemeene ledematen, Door de welcke end uytde welcke d' Electie van Ouderlingen end Diaconen sal geschieden. (Protoc. IV, fol. 390). 13 SEPT. 1618. — Syn binnengestaen Joncker Lambert Canter end Herman Wernaertss Ouderliugeu der kerke bmueu Wlrecht, end hebben

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 130

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's