GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 136

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 136

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

134

BIJLAGE F. DK KEKKEKAAD EN DB HOLL. VEEGAD. VAN CORRESPONDENTIE.

te voughen, vande onbehoorlycke procedure van partye aen veelen vromen, soo Leeraren als andere, gebruijckt. Dit alles in deliberatie genomen synde, is goet gevonden, datmen een corte Voorreden end conclusie stellen sal, daer in wat gbeslelt sal vv'orden vande onbehoorlycke proceduren onser partyen : ende mede cortelyck refuteren, de seer schandelycke calumnien by verscheyden vanden Kemonstranten onsen geloove end Leere toegedicht, ende voorts de voorighe gedeputeerde Predicanten der Provintien hier over sal overschryven, hoe dat de versochte Theses end Antitheses nu veerdich zyn end vraghen off sy eerlanck souden connen alhier versehynen om naerder op desen alles eendrachtelyek te moghen letten. Dit sullen doen D. Praeses end D. Triglandius. (Protoc. IV, fol. 244). i NOV. 1617. — Daer is gelesen seecker brief, comende wtter Classe van Enckhuyssen daer by versocht wort kennisse end openinghe of de gedeputeerde van de gheunieerde onser syts Provintien, vande kereken van Amsterdam beschreven syn om te versehynen hier binnen onser Stadt op den 6. Novembris, ofte niet. Is hier op besloten datmen metten eersten den Classe van Enckhuyssen sal vervi'ittighen, hoe dat wy verstaen end meenen seeckerlyck, dat dese verordoneerde veigaderinghe van de naeburighe Cruyskereken op den 6. Novembris gestelt, sal voortsgaen ende oversulcx sullen de voornoemde broederen gebeden woi'den sich aldaer te willen Laeten vinden. Ende sooveel aengaet de beschryvinghe vande ghedeputeerden broederen der Provintien, wort verstaen dat het schryven (nae de voorgaende resolutie by den Kerekenraet hierop genomen) oal voortgaen : ende sullen D. Lamerius mitsgaders D. Triglandius op het nieu hier toe vermaent worden. (Protoc. IV, fol. 251). 7 DEC. 1617.— Om het stuck vande Theses end Antitheses op het spoedichste te moghen bevoorderen, is goet gevonden, datmen onaenghesien de overgesouden revisie end reformatie by de vier soo vyf ghedeputeerde des Laets alhier gheliouden vergaderinglie daertoe vercooreu, gedaen, salmen hierin doen achtervolgende de resolutie dyen aengaende by den Ghedeputeerden der ghevnieerde Kercken der Ghevnieerden Provintien end Laets alhier genomen. Welcke resolutie ooek sal eerst daechs desen voornoemde ghedeputeerden verwitticht worden. Dit sullen doen D. Jacobus Bolandi end D. Joannes Silvius. (Protoc. IV, fol. 257). 29 MAAKT 1618. — Is omgevraecht hoe Datmen sal handelen met het Classis van Amsterdam wat aengaet de Acte van separatie. Die gestelt is byde gedeputeerde vande D lerende kerken, end vande Predicanten van dese kerke onderteykent, offt men dese sake den Classe opentlyck sal bekent maken, Dan oftmen deselue enigen Vertrowden broederen sal Voorhouden, om die te induceren tot onderteykeninge, end soo Voorts gaen tot de andere. Dit laetste is goetgevonden end geresolveert, Dit sullen doen D. Flancms end D. Rolandus. (Protoc. IV, fol. 278). 8 AUG. 1618.— Is oock gelesen een brief van Die van Enckhuysen,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 136

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's