GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 129

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 129

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BIJLAGE E .

DE DOLEERENDE KERKEN.

127

D. Triglandio nu inden Haech zynde, die versouckt datmen neven syn versouck, (tvpelcke hy aenden Kerckenraet aldaer, ter eerster tyt, meent te doen,) eenen brief soude oversenden aenden broederen voornoemt, van gelycken versouckende syn dimissie, alsoo synen tyt de Kercke aldaer vergunt nu geexpireert is: Dit in deliberatie geleyt zynde, is besloten datmen metien eersten sulex als hier boven gemelt is, aen D. Triglandium sal schryven. Dit sal doen D. Rodolphus Petri. (Protoc. IV, fol. 252). 30 NOV. 1617. — Daer is gelesen seecker missive comende wt Sgravenhaech van D. Triglandio, inhoudende den staet syner gelegentheyt, nopende syn wederkeringhe tot ons, achtervolgende ons schryven aen de voornoemde Kercke ghedaen. De broeders op alles gelet hebbende, vinden goet, datmen dese saecke sal berusten laeten tot over acht daghen. (Protoc. IV, fol. 355). 7 DEC. 1617. — Is nodich geacht alsoo de Christdaghen nae by syn, datmen wederom schryven sal aen de Kercke van 8grav;;nhaech ten eynde sy ons D. Triglandium eerstdaechs believen wederom te huys te Laeten keeren. Dit sal doen D. Geldorpius. (Protoc. IV, fol. 25 7). 4 JANUARI l b l 8 . — Is gerapporteert door D. Hallium end D. Lamerium over tversouck vande Kercke van Oudewater, die aende E, E. Heeren Burchraeesteren deser Stede versoucken by leeninge tot Predicant, onder haere Gemeente Roelof Eoelofsen, (die sy den naem van Predikant toeeygenen) Dat sy metten Heeren Burghmeesteron hier van hebben gesproocken, achtervolgende onse resolutie hier op genomen: waer van de summa is geweest, dat sy den Heeren Burchmeesteren allesins gesocht hebben te diverteeren van dit versouck te vorderen, alsoo hy Roelof Roelofsen geheel en al geen qualiteyt tot sulcken wercke en heeft ontfanghen, end waer over veel debats aldaer is gevallen, doch geen pertinente noch finale resolutie verclaert ofte genomen is worden, alleene is by den E. E. Heeren versocht datmen op den persone van Roelof Roelofsen soude willen letten, ten eynde hy voleomentlyck inden Kercken Dienst tzyner tyt ghepromoveert mochte worden. Dit gehoort synde, is, om allen saecken hier ordentelyck te moghen handelen, goet ende nodich gevonden, datmen (alsoo veele end verscheyden quade geruchte van Roelof Roelofsen onder veelen eerlycken lieden loopen) alle neersticheyt doen sal, om dit alles te onderstaen: dwelck opgeleyt is Dieryck Kyf end Herman Hendricxsen. (Protoc. IV, fol. 261), 1 MAART 1618.- — Syn binnengestaen Rens Jansen end Gerbrant Arentss, Ouderlingen vande Dolerende kerck te Warmenhuysen, met een Credentie vant gesonde deel des Classis van Alcmaer, dewelcke hebben vertoont den Droevigen stant van haere kercke end dat sy gesint waren een Ordinarisen Predicant te beroepen, alsoo de gelegenheyt van haer kerke sulx ten hooehsten is vereyschende, end de Classis van Alcmaer haer langer gevoeehlyck niet can' bedienen, Dan dat sy geene middelen genoech conden vinden tot onderhoudinge van haer Predicant, alsoo sy maer 200 gulden en conden opbrengen, met een vrye wooninge. (Protoc. IV, fol. 273).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 129

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's