GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 137

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 137

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BIJLAGE F . DE KERKERAAD EN DE HOLL. VERGAD. VAN CORRESPONDENTIE. 1 3 5

die van dese kerek waren vermaent wegen het Synodus praeparatoir, Den inhouden vanden brief was Dat sy maendaeh toecomende souden houden haer Classis, end dan aldaer desen brief souden Communiceren, end met malcandaren, nopende dese saeke, delibereren, end ons eerstdaegs haer meeninge toeschryven. Is oock door D. Casparum ingebracht, Dat D. Samuel Bartholdi, end Eobertus Pupp'us — Predicanten te Munckedam end Edam, Die oock uyt last des Classes dese sake hebben geproponeert. Men refereert sich opde Voorgenomen Resolutie, end hebben aengenomen, oock aen die van Enckhuysen te schryven. (Protoe. IV, fol. 289). 23 AUG. 1618. — Abraham lieuenss Doreslaer Predicant t' Enckhuysen verselscl.apt met Jan Cornelias Ouderling, binnenstaende, hebben de vergadering voorgedragen, hoe dat sy van hare kerke gelast waeren, alhier inde Vergadering te verschynen, om mette selve in communicatie te treden, opt uytschryven vanden Classe van Noorthollant, twelck dese kercke door eenige missive gedreven end geurgeert hadde. Hare redenen waren Dattet hen docht noch te ontydich te zyn, Dewyle men noch niet en hadde vernomen de uytsehryvinge van het Synodus Nationael, dat dit particulier uytgesehreven vanden classe van Noorthollant scheen te sullen praeiudicieren de Authoriteyt Vande Staten, end oock het Synodus particulier, dat thot Praeparatie vant Synodus Nationael sal gehouden worden : Dan dat de kerke van Enkhuijsen niet en wilde opiniatreren, maer het haere om een beter geven, mits dat haer mochten wichtige redenen ter hant gestelt worden, omdie haeren Classe te mogen vertoonen. De sake in communicatie geleyt zynde soo is besloten, die van Enckhusen op een niew, de redenen voor the houden, waerom de Vergadering goet gevonden heeft, end noch goet vindt dat de uytsehryvinge geschiede, te weten Dat sulcke vergaderinge dient int gemeen, tot wechneminge van veele swaricheden die geresen syn, door het onderlaten eeniger Jaeren van onss Noordhollants Synodus, end int particulier, om dese naevolgende redenen 1. Om dat de tyt te cort sal vallen soomen verwacht de uitschryving vant Synodus Nationael. 2. Om datmen inde vergaderinge in deliberatie sal moeten leggen, ofmen een Provinciael Synodus van Hollant of 2 particuliere van Noort- end Zuydhollant sal houden. 3. Hoemen sal doen mette gescheurde classen end kerken. 4, Om te weten wiemen in noot"val sal mogen senden naer andere praeparatoire Synoden, Die gehouden sullen worden in andere Provintien gelyck Voor desen geschiet is in Gelderlant. 5. Om alle verwerringe Voor, te eomen, als het doenlyck sal syn, end te beraemen, wat persoenen men sal mogen seynden totten Synodum praeparatoir, diemen mach betrouwen. De gecommitteerde broeders dit aengehoort hebbende, hebben wederom verniewt haer versoeck, Vande redenen schriftelyck te hebben, om haer principalen te verthoonen end haer is met bondige redenen benomen het Argument Dat sy seer dreven, Van dat diergelycke vergadering Voor dese weynich Vrucht hadde Voortgebracht, end is bewesen Dat diergelycke vergaderingen syn gewesst het opcomen end bloeyen Van Veele Cruyskerken, die anderssins t' eenemael t' onder souden zyn gegaen, Jae datse syn geweest een groot deel Vande heyl die ons God begint te Vertoonen. Haer versoeck Van-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 137

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's