GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Waar zijt gij liever, in Amerika of in den hemel ?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Waar zijt gij liever, in Amerika of in den hemel ?

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Eeng esprek.

Meen niet, dat ik met dit 'opschrifL bedoel spottend opmerkingen te niaken over eenig vörschijnsel oip het terrein van het maatschappelijk of van hel kerkelijk leven. Ik vond het veeleer aan 'het hoofd van ec-n merkwaardige samenspraa.k in een der eerste jaargangen van De Bazuin. Het sa.mienireffen van eenige voor mij niet onbelangrijke omstandigheden leidde mijne gedachten weer naar onze stamgenooten in Amerika. De tijd komt steeds nader, waarin ons de taaiverwantschap niet meer. aan elkandar zal verbinden. In het jaarboekje ten diensteder christelijke gereformeerde kerk inNoord-Amerika voor het jaar 1922 las ik in het voorwoord reeds deze veelzeggende mededeeling: de oplage der Hollanidsche uitgave wordt steeds minder, maar die der Engelsche gelukkig steeds - graoter. Als .dan de taalverwantsohap' niet meer zoo sterk gevoeld zal worden, zoo blijve de geestesverwantschap bestaan, ja die moge ons immer inniger aan elkander blijven verbindein; die legge banden waardoor de gemeenschap der heiligen moge worde geoefend gestaag en innig. En wat God verhoede, maciht die oefening achterwege Mijven na een tijd van toenemende verslapping, dan zullen de namen, die wij zullen blijven aantreffen in de jaarboekjes, ons tot in het late nageslaclit herinneren, dat in het groO'te en machtige Amerika welhaast millioenen van mannen en vrouwen leven, door wier aderen het Neerlandsch bloed .vloeit. Het bewuste jaarboAje biedt nog zooveel namen van steden en dorpen, van reeds overleden en nog levende families, - weUcer vaderen onder ons nog met eere worden genosmid en welker geslachtsen familienamen ook in onze kerken nog inheemsch mogeai worden gerekend te zijn. Nu ik toch reeds dit jaarboiekje heb genoemd, dat zijn 42slen jaargang beleefde wil ik daaruit nog enkele mededeelingen doen. Het bevat dan in ds, eerste plaats volledige statistieken van de ondersoheiden classes len gemeenten, .gevolgd door een kort statistisch overzicht van het geheel. De Christelijke GerefoTmleerde kerk telt bij de honderdduizend leden, en boekt voor 'tlaailste jaar een aanwinst van ruim: duizend, leden; een aanwinst niet aanzienlijk te achten. Zij heeft bi| de twee honderd predikanten, welk cijfer bizonder gunstig is en ongeveer 50 vaciatures. Dat getal slonk over 1921 met 10. E.en zieer duidelijke lijst van de namen en adressen der preidikanten, der candidaten die te Princeton N. J. oif elders studeeren en van hen die het preekeonsent bezitten, wordt gevolgd door een lange necrologie. Ons bleek, dat de School der Presbyterianen te Princeton steeds geKOcht was en blijft 'door de studenten van de Christelijtt G-erefofmeerde kerk. Ik herinner daarbij, dat Dr G. Vos, een neef van wijlen Prol. Dr H. Bavincfc' en van origine uit ons midden, een bekende en geliefde figuur is te Princeton. Op genoemde lijsten volgt dan eene van de afzonderlijke gemeenten in den trant van ons Jaarboek. Daarna komen de Theologische School en de Colleges aan de beurt en ten slotte de Zending, hef geheel gesloten door de opgave der O'liderscheiden Deputaatschappen. Alle de ambten, deputaatschappien enz. dragen hun Amerikaansche hamen. Dit leidt tot de algeheele veramlerikaniseering van 't jaarboekje, 't Mengelwerk zet in met een gedicht van ten Kate en bievat verder zeer praktische stukjes. De levensschetsen van een achttal overleden ambtsdragers, alle van de hand van .1. Noordewier, las ik'met ontroering! Velen der overledenen waren nog zoo jong! Aan dat feit ontleent Noordewier het rechl om^ te vragen: of er ook oorzaak is voor, , ^dit diepi .oditroeriend verschijnsel ?

Toch was het 'niét dit jaarboekje, da: t 'mij 'weer naai' Amerika leidde: Integendeel! Ik las het in de laatste plaats, omdat ik het eerst voor een paar dagen ontvin, g. Eien der bloedverwanten va.n den pas overleden Dr Zwemer had de groote vrien. delijkheid, mij benevens andere dociumenten onder anderen ook twee boekjes té zenden, .afkomstig van diens vader, te. weten van Ds A. Zwemer, die destijds als vrijgezel naar Amerika vertrok. Het oudste is eene reisbeschrijving, alsmiéde eenige kerkelijke rapporten over vrijmetselarij. Eene reisbeschrijving naar aanleiding van Dis Zwemers verblijf 'in ons land in het bqgin van de tachtlgeï jaren, en rapjiorten uit de dajgen, dat de vrijmet-Sielarij oorzaak' was, dat weer eemge kerken zich lo!smaakten uit het verband iniet de Dutch Reformed. Stukken derhalve niet van belang ontbloot. Het andere boek, fraai gebonden, draagt tot. titel: Hartesteöiming, Leering, Gedicihten, door A. Zwemer. Het biedt een, verzameling van gedichten, , die reedis in de Hope hadden gestaan en van andere, die nog nieit waren gedrukt. Deze bundel herinnert mij aan een gewoionte, bijzonder eigen aan die dagen ook in onze kringen. In de oude jaaigangen van de Bazuin treft men telkens weer gedichten aan v.an predikanten, studenten en gewone leden der gemeente. Eien mijner oude vrienden, een bij'zonder man, vanuit ons land voor eenige jaren naar A'merika vertrokken, geeft nu haast van week tot week gedichten van zijn h'and in onze Amerikaansche kerkelijke pers. Uit deze gedichten is reeds een verre van onverdienstelijke bloemlezing gegeven. Deze lectuur was immer in onze kringeh geliefd, hetgeen ook nu nog ihet geval schijnt te zijn. In dezen zelfden tijd las'ik ook ^en Tijd woord betrekkelijk de kerkelijke toestanden in Nqord-Anierika, van de hand van een onzer vroegere predikanten, daarna vertrokken naar Amerika. I'len woord dat ons werpt midden in den strijid uit de zestiger jaren van de vorige eeuw in den boezem onzer zusterkerken in Amerika. Het licht ons tamelijk uitvoerig in omltrent wat de auteur noemt: Onze kerkelijke afscheiding van de Dutch Reformed Church of liever onzö terugkeering tot het in 1849 verlaten standpunt in 1857. Het zal voor ons wel zaak blijven om niet dan met de uiterste omzichtigheid te werik te gaan toit het, .imdien mogelijk, vei'krijgen van een juist inzicht in dezen kerkelijken strijd.

Weldadig was voor mij de lectuur der eerste jaargangen van de Bazuin, jaargangen, die verschenen nog voor dezen terugkeer. Iften m'oet deze jaargangen lezen om ©enigen indruk te ontvangen van den nauwen band tusschen hen, die in . den lande achterbleven en degenen, die de groote leize hadiden aanvaard. Haast göen nummer versciheen zonder brieven, berichten enz. etiz. uil Amerika. Ontallijk waaien de beroepen, vandaar uit­ gebracht op onze predikanten. Velen, en da, aronder onze bekwaamiste predikanten gaven gehoor en gingen naar 'het verre Westen. Voorwaar, van onze beste familiën, leden, mannen en vrouwen, - van onze meest geliefde predikanten moesten wij afstaan. Van Noordeloois vertrdkken op eenmaal meer dan honderd en vijftig leden der Chrisjtfelijke Gereforaneerdekerk naar Noord-Amlerika. In de Bazuin plaatsten de vertrokkenen vaak hun familieberichten. Toen is het geschied, dat er in de Bazuin van het jaar '56 in het twaalfde nummer een gespTiek verscheen onder den titel aan het hoofd van dit stuk'. Een gesprek vol van diepen ernst, doch dat ons ook ©en blik geeft in het hart van vele gereformleerden dier dagen. Dr A. Kuyper heeft eenmaal den Nederlanders verwelen, dat zij 'hun stamverwanten in Zuid-Afrüca en Amlerika zóó licht hadden vergeten. Hoeden wij ons voor zulk een liefdeloosheid en voor bet nalaten van de beoefening van jde geinieenschap' der heiligen met die staniverwante broeders, die met ons van éénen bloede, wat meer zegt, van één en hetzfelfde dier-])aar geloof zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 1922

De Reformatie | 8 Pagina's

Waar zijt gij liever, in Amerika of in den hemel ?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 1922

De Reformatie | 8 Pagina's