GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De suggestie gebroken.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De suggestie gebroken.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wii Hem aanzagen, zoo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Jesaja 53:2b.

ln.de lijdensweken zijt gij zoo licht geneigd een hard oordeel over de Farizeeën en Schriftgeleerden, over het Joodsohe volk, Herodes 'én Pilatus te vellen.

De haat, die uit het „kruis Hem" oplaait, schijnt als machtige drijfkracht in die bloedige historie u alles genoegzaam te verklaren.

Dé geestelijke verwording van Jakobs huis stelt gij u in helle kr©ur©n voor oogen.

De verregaande wispelturigheid, welke met haar: „Weg met Hem" van heden haar: „Hosannah" van gisteren vervloekt, wordt door u in niets sparende taal gehekeld.

En toch.... daarmede zijt gij nog niet achter de oorzaak van dien plotsehngen ommekeer in de

geesLesgesteldheid en levenshouding vaaa het Joodsche volk.

Poog u eens lop het standpunt v; a; n Israël te stellen.

Dit feit valt tiiet weg te redeneeren: Israël bleef als volk schier tot het laatste toe Jezus zeer genegen.

Het volgde Hem op Zijn reizen.

Het hing Hem aan.

Het trok voor Hem partij.

De overpriesters Wtaagden Ihet daarom niet Hem openlijk gev; angie'n te neinen. Dit mö-est heimelijk geschieden.

vanwaar die sympathie voor Christus?

Om het eens zielkundig uit te drukken: Van Christus ging een heilige suggestie uit.

Niet imiaar een 'suggestie, gelijk ge die bij gewone menschen optiiier'kt.

Neen, een zeer bijzondere, een eenige suggestie.

Een isuggestie, welke de overpriesters de verzuchting deed |slaten: de heele wereld loopt Hem na, .

Christus boeide oor en oog Zijner landgenooten door Zijn leer en Zijn wonderen.

Maar bovenal door Zijn persoonlijkheid.

Het volk h; ad vertrouwen in Hem'.

En gelijk de isuggiestie iemand groote macht leent, hem to't een ige'^renschten en gevierden mlan maakt, hem stempelt, tot een begeerlijk persoon, alzoo stond het in sterker mate mlet Christus.

Indien Hij slechts gewild had, had het volk Hem tot Koning uitgeroepen.

In de lijdensweek of beter ia de enkele tijdensdagen is de toestand eensklaps veranderd. Waardoor ?

Zijn ure was gekomen.

Toen werd de isuggiestieve ktaeht, welke er van Hem uitging op eenmiaal gebroken.

Niet door mensehelijk toedoen.

Maar naar Goddelijke beschikking.

Hij verloor nu Zijn overwicht over het volk.

De Vader ontluisterde Hem.

Deze beroofde Hem va, n die zielbedwingende macht.

Daarin en daarin vooral hebt gij de oorzaak' van die pisychologische 'verandering te zo(ïken.

Christus was niet meer begeerlijk.

Hij was niet langer de gewilde, de gezochte, maar de verachte.

Het volk merkte de verandering op.

Het zag ziöh in Christus bedrogen.

Vertrouwden sloeg om in verbittering.

Jezus jitond voor hen als een verleider.

Daarom haatte het niet of Pilatüs met zijn: , , ziet, de mensch" speculeerde op hun medelijden. Medelijden zouden zij betoond hebben, indien Hij in hun oog een ellendigie ware gew'eest. Maar Hij had n, aar hun besef de misdaad bedreven, welke een volk 'nooit vergeeft: Hij had hen teleurgesteld.

En de discipelen ondergingen soortgelijke gewaarwording.

Ook zij waren onder Zijn Suggestieven invloed voor een wijle uit.

Zij vluchtten len werden a, an Hem' geërgerd.

Christus hield niets meer over, dat Hem begeerlijk deed zijn.

Een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem.

Doch aanbiddelijlc wonder Gods!

Diatzelfde lijden, dat de suggestieve" kracht van Christus brak, is thans door genade een bron van hemelsche suggestie geworden.

Door dat lijden 'boeit en bdk'oort Christus het godvruchtig hart nog (meer dan dooT Zijn omwandeling op aarde.

Over dat lijden komt de christen niet uitgedacht, niet uitgeweend, niet uitgezongen.

Om dat lijden heeft Gods volk zijn Heiland tot in eeuwigheid lief en dankt: Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed.

Het juicht met de Salamonische bruid: a 1 wat aan Hem is, is gansöh begeerlijk.

Al wat aan Hem is!

Ook Zijn wonden.

Ook Zijn striemen.

Ook Zijn smarten.

Ook Zijn ver]aten-zijn van God.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 maart 1923

De Reformatie | 8 Pagina's

De suggestie gebroken.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 maart 1923

De Reformatie | 8 Pagina's