GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1923-03-02
De suggestie gebroken.

De suggestie gebroken.

ln.de lijdensweken zijt gij zoo licht geneigd een hard oordeel over de Farizeeën en Schriftgeleerden, over het Joodsohe volk, Herodes 'én Pilatus te vellen.De haat, die uit het „kruis Hem" oplaait, schijnt als machtige drijfkracht in die bloedige historie u alles genoegzaam te verklaren. ...

De Reformatie
HEPP.
615 woorden
SAMENWERKING VAN ALLE GEREFORMEERDEN.

SAMENWERKING VAN ALLE GEREFORMEERDEN.

IV. In (Ie verste Verte ligt het niet in onze bedoelingeen program' van , isainenwerking te ontwerpen.Dat ZOOI /voorzeker iaiam den goeden gang van zaken niet 'bievorderlijk zijn.Eerst Wianneer - men .overeengekomien is saam te werken, mag aan [het op ...

De Reformatie
HEPP.
1170 woorden
Mannelijk Christendom.

Mannelijk Christendom.

I. Reeds vroeger spraik ik als mijn meening uit, dat men onder ons vrij goed weet, wat de oudere Ethischen bedoelden, maar dat men van de gevoelens der jongere Ethischen minder goed op de hoogte is.In zekeren zin kan dit niet verwonderen.De oudere Eth ...

De Reformatie
HEPP.
1784 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

XVIL. De wijsbegeerte in dienstknechts gestalte. Het ging alles (heel natuurbjk, zonder opzet... Eerst botste het christendom tegen de Griekscbe cultuur, zoodat de vonkten er afvlogen.Maar toen kwam een soort omstrengelcnd con ...

De Reformatie
B. W.
W.
1543 woorden
Socialisatie of Bedrijfsorganisatie.

Socialisatie of Bedrijfsorganisatie.

xIL. De eigendom. In het vorige jartikel is uiteengezet, dat het bezit in Israël zeer 'zeker niet een comilmünaal bezit was, zooals het socialisatie-ideaaj wil, doch ook, dat deze paxticnliere eigendom een bijzonder karakter droeg. Het is. geen indiridualisti ...

De Reformatie
K. D.
1756 woorden
Misdadigheid en toerekenbaarheid.

Misdadigheid en toerekenbaarheid.

Wie igeregeld de daigbladen leest, vindt daarin meestal een rubriek over Rechtzaken, een rubriek, die nog al eens de belangstelling van de lezers ' trekt, omdat de meeste menschien, al komen ze gelukkig zelf niet in aanraking 'met de rechterlijke maaht, todh zich interesseeren voor belangrijke pr ...

De Reformatie
S. T. HEIDEMA.
1129 woorden
Nieuwe Boeken.

Nieuwe Boeken.

Wilma, Die Vrijwillig dragen. De Schrijfster van dezen christelijken roman, is al sinds lang een van de bekenden onder de auteurs, wier arbeid door een christelijke o^^ertuiging g'edragen wordt.Bij de herleving onzer lettei'kunde in 1880 is de cfaWstelijfce ...

De Reformatie
C. T.
1496 woorden
De Inwendige Zendingsraad der Evangelische Kerken In Noord-Amerika.

De Inwendige Zendingsraad der Evangelische Kerken In Noord-Amerika.

Aan den oever van den Atlantischen Oceaan, te Atlantic City, in h'e^^ Zuidelijk .deel van den staat New, Jersey, vergaderde verleden Januari eene zendingscorporatie, van welke wij het een en ander wensehen mede te deelen aan de „Reformatie"lezers.Die zendingsclorporatie heet „Home Missions ...

De Reformatie
HENRY BEETS.
1682 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Religiense ontwaking. De vrijzinnigen krijgen al meer en meer , , genoeg" van de liberale „steenen" en zoeken brood. „De Hoeksteen" ischrijft: „Een berichtje in een kerkelijke courant, waarin de menschen worden uitgenaodigd, zoo weinig mogelijk de diensten t ...

De Reformatie
B.W.
3157 woorden
„Onze Meisjes”, door Adr. van Apeldoorn, directrice der Chr. Meisjesschool te Arnhem.

„Onze Meisjes”, door Adr. van Apeldoorn, directrice der Chr. Meisjesschool te Arnhem.

BOEKBESPREKING. In dit brochuretje wordt door een deskundige onderwijzeres ter sprake gebracht het vraagstuk van de vrouw en de opvoeding.Schijnbaar is de schrijfster reactionair, want tegenover-de coëducatie op onze christelijke gymnasia en hoQgere-burgersc ...

De Reformatie
B. W.
198 woorden
van 2