GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het gebed.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het gebed.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Als secretaris van de Glir. Mannenvereenigiiig te 1). zond P. IVI. IT. de vraag, in, „of het gebed vruchti i s d e r w e d e r ge b o o r t o".

Deze vraag is niet kort en good te beantwoorden met een „ja" ol een „neen". Zoo zijn er héél wat vragen, 't Is de fO'Ut van velen — en wie van ons maakt er zich nooit aan schuldig? — het te vergeten, of, eigcr nog misschien, het niet in te zien.

Hoe oppervlaldtiger we leven, hoe méér gevaar wo •ervoor loopen. Want oppervlakkigheid dringt niet door tot do fijnere variaties en verschillen tusschen de dingen en do verschijnselen, " die meestal in de diepte liggen. Voor hen is al wat' takken hoeft oen boom, en al wa, t wol draagt een schaap, en daarjneê uit. Dat or allerlei Soorten van boomen en schapen zijn, en dat ook takken hebben kan wat géén boom en wol wat géén schaap f& -i, — dal zijn van die bagatellen waarmee zo zich iS-' hoofd niet breken.

"Bij wie zo niet narekonen kan, maken zulke lieden doorgaans geen slechi figuur. Ze zijn met hun antwoord al lang gereed, als een ander nau.welijks op weg is oiin het te vinden, en — wat vooral indruk maakt •— het klinkt altijd even resoluut en absoluut.

We zouden in hun gezelschap rakon, als wc op de vraag, of het gebed vrucht is der Avedorgcboorte, kortaf met „ja" of „neen" antwoordden.

Het gebed"-— dat klinkt haast even onl)epaaM als „de boom" of „het woldrage.nd dier".

Want zooals er hoornen èn boomen zijn, zoo zijn er ook gebeden en gebeden.

Niet alle bidden is hetzelfde.

Er is een bidden in algemeen-m c n s c h e 1 ij k c n; er is óók, een bidden in specifiek-ch-rd st e 1 ij k e n zin. - SiÉ^" - l^^f

Dit is geen' 'spitsvondige schoolsché 'onderscheiding, 'maar oen waartoe do feiten zelve dwingen:

Want bidden doen niet alleen de kinderen Gods, maar ook ^onbekeerde menschen die nog niet aan, alle hoogere dirigeu afgestorven zijn. Bidden-dO-aft., zelfs de

Zoals er op heel de wereld géén - vSRi^^iönder religie, zonder godsdienst, zoo is er ook geen volk zonder gebed.

Trouwens het gebed is onafscheidelijk van de religie. Het is er het hart, het is er ook de' innigste en meest rechlstreeksche uiting .van.

Het konit nièt di-rv.'ligie uit Ciinzelfden wortel Die wortel is het ingeschapen besef van een Oppgf. wezen; het GodsbeS'? f, zooals we 't doorgaans noemen, Eu evenals heel d(^ religie wei-kt ook en vooral hot gcbpii óp uit het gevoel van afhankelijkheid van hoogere iimclii

Zoo komt het ook bij heidenen, bij .Moha.mmedaiien bij Joden en bij naani-Chrisleuon, dw gi'cn geweld pleeg-, ' don op het ingeschapen besef van oen o'piierwezon, tfflM

Of zullen wo dat geen bid'deu noemen? "^

Noen, het echte, bidden — het bidden zooals lid in ovoi'eenslennning is met het wezen en mot den eisei onzes Gods, is het niet, evenmin als de religie waarti het behoort de echte dienst des Heoreu is.

Doch zooals de valschc religies der heideneai, . ni den drang - zij 't ook door de zonde verdorven'% dO'Ol-geraakten drang om \, , den Hoere te zoekou, of zij Hem innncrs lasten, en vindon mochten, die er irfwerkt, godsdienst mogen heeten - zoo mag ook het gebed van den heid-? n nog altoos den naam van geb; dragen. •.-,

En dien naam mag veeleer nog dragen hot biddi van een naam-christen; want, al is de wo'rtel waarnjf; het opkomt in geen enkel opzicht beter of heiligei' dan bij den heiden — het is dan tO'Ch, naar. de bedoeling van den bidder, gericlit tot den eenigen waarachligen God.

De Schrift weigerl dan ook den naam van „gebed" aan al zulk-bidden van natuurlijke, Oinwedergeborau, ni-enschen niel; geeft er voorbeelden van, on toont ons, , z-elfs (denk aan de geschiedenis van Ninové) hoe (, io| de Hcore ook het j-oepen van onwederg-^iborenon a| gebed aannemen en vcrho-orcn kan.

Daarom zou het onjuist zijn, immers in strijd r^ h-et Woord, te zoggen, dat alle g-obed vruidit is •\| wedergeboorte.

Docdi dat moet ongetwijfeld wèl Jjeleden van het' w; ii-o bidilen, van het gebod in specifiek-christelij'ken zin, 1

We zien dat gemakkelijk in, als we bedanken, dat in het gebed li^f hart van den godsdienst klopt, dat hel de, , allorinnigste uiting is van de religie.

Nooit trekt do band tusschen den Vader in de hemi len en zijn kind op aarde sterker dan in hot , echte, ? < waai'achtige bidden. ' ___

Echt bidden is, gelijk de Schrift het .noemt: ., dsri''' Heerc aanroepen", „God zookon", „het aangezicht desy Heeren zoeken", „de ziol opheffen tot God".

M.a.w. het echte bidden is'het zich uitstrekken mij ziel naar onzen God in geloof, in Hefd-e, in vorlangi in bewondering en aanbidding.

Eai zoo zeker als dit alles in ons niet zijn kan, ' zoo we niet door den Geest Gods levend-ge maakt en we-• dergebo'rori werden '— zal er ook van het echte bidden zelfs geen eerste beginsel in onze ziel zijn, buiten wedergeboorte. Daarom heet dan de .Heilige Geest, di^ O'US wederom geboren doet - worden, ook „de Geest deï^ genade en der gebeden" (Zacli. 12:10), en wijst oasl de Apostel Paulus, in Rom. 3:26, in het wonen en werken van dezen geest dor gebeden in de haiten ] van Gods kinderen de. bron waaraan hun gebedsh'vea \ ontspringt. •

'Natuurlijk wil dit nog niet zeggen, dat alle bidden bij ecu wedorgclxircne mi ook als vrucht iles Groeste's echt ..bidden is.

fe ZO'Oals bij ecu kind des Heeroii in tijden van geestelijke fezinking en van ()V(-i-heering dos vleesches, kerkgang en êï'salnigozaiig en alleidci dat tot den dienst zijns Gods ? |)elioort, een ziellooze vorm kan zijn, zoo kan ook zijn l, gebed een rcukc des doods in plaats van des levens We/.cn. En tot zijn dood toe zal wel voor elk kind des , Hecren de worsteling duren, om in zijn verkeer in het heilieo, ook en niet het minst in zijn gebod, verlost to worden van het vleoseh en te leven uit don (leest dei' wedorneboorte.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 april 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

Het gebed.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 april 1926

De Reformatie | 8 Pagina's