GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Sociale opvoeding.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sociale opvoeding.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dat is een oiidorwerp van onze dagen. Naannata do samenleving aaa ieder individu hooger eisohen gaat stollen, krijgt de eisch van sociale opvoeding, opvoeding voor de gemeenschap, meer klem. Dat di© eisch in onzen tijd meer naar voren gebracht - wordt, viiadt, dunld mij, in niet geringe mate zijn oorzaak in de verwaarloozing van-het orgaan, dat alleen in staat is bij de jonge kinderen den grond te leggen voor een goede sociale opvoeding, n.l. het gezin. Het heeft mij daarom ook getroffen on bijzonder aangenaam getroffen, dat Prof. Kolilbrugge in zijn Praotische Sociologie zoo grooten nadruk lieett gelegd op de waarde van het gezin voor do opvoeding der kinderen tot nuttigei leden van de gemeenschap.

't Is heerlijk, zoo te merken, dat deze schoon© schepping 'van Gods vingeren, het gezin, ook waardeering vindt bij hen, die bij het vaststellen van de regelen voor de samenleving nu niet in de eerste plaats vragen naar

de Goddelijke ordiaaatiëa. Misdadig moet de aanslag tegeu oQze samenleving genoemd worden van hen, die het gezin en in verband daarmee het wettig huwelijk op zij hebben willen zetten. Waar leert het kind eer on .beter de belangen van anderen zien en behartigen dan , in het gezin? Eigenlijk had ik moeten schrijivon: in het groote gezin. Want maar al te duidelijk ko'men de groote voordeelen van de gezinsopvoeding nog niet hot duidelijkst uit in de gezinnen, waar maar een! of twee kinderen zijn. In het groote gezin leert het kind zorgen voor een ander. Daarom zegt men ook wel eens: „Men brengt gemakkelijker tien dan twee kinderen groot". Diaar is natuurlijk overdrijving bij, want tien kinderen komen met héél wat meer moeilijkheden tot de ouders dan twee, maar waar er mee bedoeld wordt, dat de kinderen elkander veel helpen en daardoor do moeilijkheden voor de ouders heel wat minder worden, ligt er een groote waarheid in. Do waarde van hot groote gezin is dan ook groot voor ieder der loden, die loeren wederzijds elkander te helpen en voor elkanders belangen op te komen.

In sommige opzichten heelt het gezin in onze dagen verloren aan waarde voor de sociale opvoeding. Vroeger werden de zonen vaak bij vader in de zaak genomen en werden de dochters zelf door moeder voor de gezinstaak opgeleid. De vakopleiding hoeft nu vaak andere banen gekozen on van rustig bij moeder thuis, blijven is voor menig meisje geen sprake meer. Ook kiest menigeen het vrije leven van het fabrieksmeisje boven de voor de socialo vorming toch heel wat betere beliekking va.n dienstmeisje.

Schadelijk voor de sociale vorming is zonder twijfel ook de meening van vele ouders, dat ze de kinderen een onbezorgde jeugd moeten geven. De ouders offeren zich op, sloven zich uit, om de kinderen toch maar zooveel mogelijk te doen genieten. Alle zorgen mcenen ze van de kinderen te moeten weren. Daardoor loert het kind alles voor zich te nemen en niet aan de belangen van anderen te denken. Als men zich toch even voorstelt, dat een kind het best kaa aanzien, dat moeder werkt, terwijl ons dametje rust, dat moeder hert eerst opstaat en do volwassen dochter oen kopje thee in bed Icrijgt, dan mag men er zich niet moer over verwonderen, dat dergelijke menschen in liei latere leven alles behalve geschikt blijken voor hel samenleven met anderen. Laten de kinderen maar vrofcglijdig meewerken ia het gezin, laten ze moeder hot werk maar wat uit de handen nemen, daar krijgen ze zelf schik vaa.

Een zogen is het daarom al voor veel kinderen geweest, dat ze groot werden in een gezin met beporkle middelen. Daar kan men zich maar niet voior al den arbeid van betaalde hulp voorzien en moeten de kinderen al vroeg de handen uit de mouwen steken en daar zijn ze later vooral niet slecht mee af. Waar men kleine kinderen' al vroeg een knecht en een meid laat kommandeeren, is men bezig aan een slechte socialo opvoeding. Ook voor ouders, die het best kunnen betalen, is het een punt van overweging, al den hui, 3elijken arbeid met eigen kinderen te verrichten, om die kinderen tot een leven, dat voor de maatschappij tot oen zegen kan worden, voor te bereiden. Wat zijn ze er zelf ook goed mee af vaak. Niet ieder kind komt in het later leven tot de mate van welstand, die de ouders hebben mogen genieten.

Op nog één voordeel in het gezin, vooral in het groote gezin, wil ik even wijzen. Evenals in de maatschappij grijpen de dingen in het groote gezin in elkaar, 't Is aJe met de raderen van een machine. Ieder wieltje moet goed werken, of het geheel raakt in de war. Zoo gaat het nu ook in het gezin. Ieder moet nauwkeurig letten op de plaats en de taait, die hem in liet geheel is toegewezen. Wie voor de ontbijttafel moet zorgen en daarmee te laat is, brengt verschillonde leden in - ongelegenheid en voelt, dat die font erger is naarmate er meer personen in betrokken worden. Dat opent het oog voor den eisch der nauwkeurigheid, waarmede het raderwerk van staat en maatschappij moet worden verzorgd. Hoe grooter het gezin, is, hoe beter training er te vinden is voor de maatschappetlijke samenleving. Trouwens, de praktijk heeft hierin ook at meermalen zeer duidelijk haar woord gesproken. Hos onhandig is menigeen opgetreden, die geen andere meening had, dan.dat heel de wereld voor hem klaar siond en die tot zijn smart ervaren moest, dat hij niet meer bij vader en moeder thuis was. Zoo iema.nid is nog niet gauw klaar als mensch in de maatschappij.

Laten we daarom onzen God danken, dat hij ons het gezin gal, als de oenigo instelling, waar een goede sociale opvoeding mogelijk is. Daar heerscht de natuurlijke liefde, daar wordt de hulpvaardigheid, de zorg, de mededeelzaamheid, de nauwkeurigheid als vanzelf geboren. Daarom is het gezin het nog altijd waard, dat wij er voor strijden, ook in de moderne dagen van het heden, waar bij de hoogere eischen, die het maatschappelijk leven stelt, het gezin des te grootere dienstein zal kunnen bewijzen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 juni 1929

De Reformatie | 6 Pagina's

Sociale opvoeding.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 juni 1929

De Reformatie | 6 Pagina's