GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

OPVOEDING EN ONDERWIJS

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Verbondsbeschouwing en Opvoeding.

Opdea.s. Jaarvergadering van het Gereformeerd [sclioolvcrband (Woensdag voor Hemelvaart) komt L brochure, die Dr E. D. Itraan over bovengejeffld onderwerp schreef, aan de orde.

Ik acht het van veel belang, dat deze vraag eens : , , eer onder de volle aandacht komt: rekenen wij bij de opvoeding en bij het onderwijs van onze iljnderen wel voldoende met het verbond? Wij kunnen alvast Dr Kraan dankbaar zijn voor «wijze, waarop hij zijn onderwerp heeft behanjld. Zijn historische toelichting heeft voor menigm klaarheid geschonken in het vraagstuk, hoe Ijij zoo velen, in zoo menige streek, nog heel wat misvatting Tbestaal, ook gemis aan inzicht, aan last om op dit vraagpunt in te gaan.

Misschien had menigeen gehoopt, nog wat meer practische aanwijzingen te ontvangen, vooral met betrekking tot den arbeid in de school, maar als Ide diepe gedachte van de beteekenis van het erbond maar eerst gevat is, dan kunnen de prac- [lische schoolmannen dat verder uitwerken.

Bovendien vinden ze dan juist nu in het werk [van Ds S. de Graaf „Verbondsgeschiedenis", blijllens de eerste aflevering, die reeds verscheen, iKnige aanwijzing, hoe bij de behandeling van de lige Schrift in de school de beteekenis van het Verbond in het juiste licht kan worden geplaatst.

j een tweetal dingen wil ik nog nader de aanjjacht vestigen. Het verheugt me, dat Dr Ki-aan |fe deur van de school, die inzonderheid voor de opte kinderen is gebouwd, niet wil sluiten voor die kindereri, die gerekend moeten worden Mg builen het verbond te staan. Hij is niet blind voor de moeilijkheden, die daaruit ook bij het onderwijs voortvloeien. Maar hij meent, dat het loch kan. „Ook zullen wij dan die geschiedenissen bijzonder naar voren schuiven, waarin het veritond Gods zich ook tot de heidenen en vreemden !& gijit uit te strekken. Terwijl het eindelijk niet nagelaten worden om, als de heerlijkheid van Gods verbond geloond is, de hartelijke en welmeenende uitnoodiging te laten uitgaan, dat toch alle kinderen zoeken zullen, tot dit genadeverbond te behooren".

Ik geloof, dat we bij deze vraag er ook wel eens aan mogen denken, dat de Heere Zijn verbond gedenkt tot het derde en vierde geslacht. Hoe vele kinderen kunnen daartoe gerekend worden, ook al zijn ze geboren uit ouders, die afgeweken zijn, maar die soms uit een familietraditie toch nog Christelijk Onderwijs voor de kinderen zoeken. Prof. Grosheide gaat (zie „De Heraut" van 10 Mei) nog een stap verder dan Dr Kraan. Hij wil die Mnderen ook als verbondskinderen beschouwen, evenals onze eigen kinderen. In elk geval verheug it mij, dat de lijn door Dr Los op de Jaarvergadefing van de Unie (1935) gegeven, hier geen instem- ™ig vindt. Die meende, dat we de kinderen uit liet-Christelijke gezinnen liever in aparte scholen loeslen onderbrengen, wat practisch op het over- Jtoole deel der plaatsen niet gaat. Wijd moeten ™ deuren onzer scholen openstaan.

Een tweede punt. Bij het lezen der brochure oekroop mij een oogenblik de vrees, dat de schrijver een pleidooi zou voeren voor wat wij joemen den regressieven leergang. „Wij beginnen W) waar Hij is geëindigd en - ^j werken terug i^ar het punt, waar Hij aangevangen is." Bij het onderwijs in de Vaderl. Geschiedenis heeft men deze wijze van doen wel geprobeerd, maar heeft ™ weer moeten loslaten. Aan het slot zegt de schrijver in één van de vier opmerkingen: „Met il bovenstaande werd ook niet bedoeld, dat de Wiandeling der heilige geschiedenis de tegengestelde orde moet volgen als God bij de open- Baring van Zijn verbond heeft .gebruikt Daar, 'joals reeds werd opgemerkt, in het zaad reeds "«s was besloten, is dit niet noodiig. Maar wel , "len wij goed doen, bij de behandeling der hei- ® historie telkens die elementen naar voren te fengen, waardoor de kinderen het eenvoudigst ^ ttieest naluurliik in het verbond worden in- Weid".

, *^^ brochure brengt ons op uitnemende wijze «r de aandacht, wat we bij ons onderwijs, bij I, "P^oeding onzer kinderen in het algemeen, 14fe 1 °."genblik uit het oog mogen verUezen. Geve Ver ^ri'°^ örvan, en de bespreking op de Jaar- Iji.^^'^^i'ing, nog rijke winst voor onze Christe- ^^ scholen. Hier schittert de heerlijkheid van .j^^^^'^'ond en worden de verplichtingen van de •p^we gehoorzaamheid belicht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 mei 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 mei 1936

De Reformatie | 8 Pagina's