GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE SCHRIFT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT DE SCHRIFT

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

En van Levi zeide hij: uwe Thummim en uwe Urim zijn aan den man, uwen gunstgenoot, dien Gij verzocht hebt in Massa, met welken Gij getwist hebt aan de wateren van Meriba; die tot zijnen vader en tot zijne moeder zeide: Ik zie hem niet; en die zijne broederen niet kende, en zijne zonen niet achtte; want zij onderhielden uw woord, en bewaarden uw verbond. Deuteronomium 33: 8 en 9.

Het priesterschap m twist gered.

Het konhigschap, zoo leert de Schrift, kon in Israël niet anders dan door den strijd tusscheni Geest en vleesch tot zijn theocraLisdhen wasdoun komen. Wie zien het — bij wijze van voorbeelldl, en van vóór-beeld — aan David.

Datzelfde geldt nu echter óók van 't^priesterschap. En daarvan heeft de Geest van Christus idoor Mozes' mond ons openbaring gedaan. Als Mozes afscheid neemt van zijn volk, dan kondigt hij, die zelf den specialen ambtsweg der middelaarsroeping slechts kon opgaan, nadat de Heere hem heeft , , willen" dooden (Ex. 4:24), die zelfde grondwet af ten aanzien van het priesterschap, en licht ze toe met een herinnering aan het verleden, zijn eigen verleden.

Ziet gij, zoo vraagt Mozes, ziet gij, daar Levi onder al zijn broeders staan? Die Levi — hij in zijn kinderen — draagt de Urim en de Thummim; dat zijn de emblemen, en ook bepaalde instrumenten van den priesterdienst. Want Levi's nakroost is verkoren tot een hooge eer; daarom heet Levi, die hun vaderzijnmocht, ook een gunstgenoot des Heeren, geroepen tot bijzonderen dienst. Maar Mozes weel het zelf zeer wèl, dat juist die Levi den last van „den twist des Heeren" heeft moeten dragen. Niet eerst in Mozes' dagen, maar reeds vroeger, toen de kinderen van Levi nog „in de lendenen van hun vader waren". Heeft niet de stervende Jacob Levi vernederd onder al zijn broeders? Ook zijn houweeleni), sprak hij toeui zijn werktuigen van geweld; Jakob wilde niet 'komen bij de beraadslaging van Simeon eoi Levi, , en kon het maar niet eens worden met hvm samenrotting. Want in hun toorn hebben zij (te Sidhem) mannen doodgeslagen, en in hun moedwil hebben zij rmideren de pezen doorgesneden.

Deze klacht van Jacob zag in eerster instantie opi Levi, den stamvader. Veirvloekt noemde hij Levi's toorn, want die was heftig; en zijti verbolgenheid, want die was hard; ©n zijn compagnonschap, want dat was kerkbederf. Ja, wel heel scherpi was het vonnis van Jacob, nóg in het uur, waarin hij uit !het leven scheiden ging, over het kwaad, dat Levi had gesticht, toen hij zijn driftig bloed naar de eigenwilligheid des vleesehes liet uitrazen tegen , , de vreemden", de inwoners van Sidhem; men kan in Genesis 34 daar heel wat droevigs van lezen. En wat had dien radeloozen toorn geprikkeld? Het was geen verbondsHgeschiedenls als zoodanig, doch een familieschandaal geweest; de zoon van Siohem's landvorst had zich' vergrepen aan Dinah, de éénige zuster van Jacob's zonen. En toen had Levi inderdaad zijn vader, en zijn moeder, zijn broeders en aijn zuster „ge-

kend". Hij had als Simeon's wapenbroeder de „eer" van het gezin aan Sichem „gewroken". Maiar ach — in 't straf oor deel, dat Levi toen voltrokkein ihad aan de Sicbemieten, was het alleen maar dwaze familietrots geweest, en deze dan gezien onder het gezichtspunt van familie-eer als doel-inzichzelf, die zich had uitgeleefd. De band des bloeds had zich van de binding aan den Geest van God geëmancipeerd, en had toen zichzelf verabsoluteerd in daden van gemeene list en van eigenwillige wraak. De strafexpeditie tegen Sichem 'was het tegenbeeld geweest van de vervulling der ambtelijke roeping, die van den aanvang af het aartsvaderlijk gezin was opgelegd, om tot een zegen te zijn voor de wereld, teneinde daarin den tateren m i s s i o n a i r e n arbeid der nieuwtestamentische kerk voor te bereiden, en uit te beelden. Zoo was Levi niet priesterlijk, doch anti-priesterlijk aan 't werk geweest. Hij leefde niet uit de grondwet van het koninkrijk der hemelen, welke Christus, de betere hoogepriester, eenmaal leeren zou: dat n.l. vader en moeder en broeder en zuster tenslotte niet te „kennen" zijn naar het vleesch. Want niet de band des bloeds, doch de band van Geest en Woo'rd is konstitutief voor kerk en Gods rijk. Wie zijn vader en moeder, en broeder en zuster? Dat zijn — zegt Christus — diegenen, die den wi] des Vaders doen. De onheilige krijg van Levi tegen Sichem was een strooptocht, maar geen dienst van het Woord en geen bediening van het recht des Heeren. Daarom wordt Levi ook gestraft: hij krijgt geen , , eigen, zelfstandige plaats in het volksverband". Levi's kinderen „zullen door het geheele volk verspreid wezen, deriialve geen eigen, organisch bestanddeel daarvan vormen." (Prof. Dr G. Ch. Aalders.)

Het kwaad van Levi bereikte later in Aaron zijn culminatie, toen ook deze zoon van Levi den dienst van het Woord, en de bediening van hel recht des Heeren tegenwerkte in hetzelfde uur, waarin de wet geproclameerd werd. Toen is de priester Aaron bezweken voor den aandi-ang van zijn broeders-naar-het-vleesch, en van zijn volksgemeenschap-naar-den-bloede; en hij heeft op hun verzoek een gouden kalf opgericht. Ook dat was toen een ingaan tegen inhoud en strekking van het woord van Christus van daareven, dat n.l. boven den bloedband 'de band des Geestes en der gehoorzaamheid moet staan, en dat daarom deze laatste, als het móet, den eersten het zwijgen opilegt, als zijn dragers zich niet onderwerpen willen aan wet en evangelie. W, ant het is de Geest, die door het Woord in alle andere verhoudingen richtend, en daarna bouwend, heerscheini wil. Daarom was dan ook in Massa en in Meiribéi^ de plaatsen van den twist, het huis van Levi onder het oordeel van den Heere gekomen. De beidekinderen van Levi, Mozes en Aaron, waren daar onder de pressie van den openbaren „twist" desl Heeren vernederd, en hun ambtelij'ke zonde was daar door God bezocht en veroordeeld voior de oogen van het volk. .Haidden zij niet verzuimd, den naam 'des Heeren te heiligen tegenover de gemeenschap der kerk, die in dat volk daar voor hen stond?

Maar uit dit dieptepunt klimt Levi straks weer op; de genade des Heeren stelt hem toch weer op „zij'n hoogten". Wanneer s'traks na de zonden met het gouden kalf een zmve'rings^actie onder het van God geweken volk een aanvang nemen moet, dan roept Mozes, de broeder van Aaron, de zoon van Levi, het volk in het geweer, — een publiek protest van Mozes tegen Aaron, van Levi's ééneh zoon tegen den anderen. Hij staat , , in de poort'' en roept: wie den Heere toebehoort, die kome tot mij (Ex. 32:26). Vrijwillig moge zich melden alle man, die des Heeren strafoordeel wil helpen voltrekken, en 'daarin bewijzen, dat alleen het onvoorwaar deUjk doen van den wil van den eenigen Wetgever Israels ware gemeenschap^, de gemeenschap 'der heiligen, vormt. Een gemeenschapi, die 'desnoods het zwaard hantee'ren gaat tegen eigen kinderen, broeders, vaders en 'de moeders, terwille van de heiligheden van Jahwe. En toen heeft Levi's stamgemeenschap — „al de zonen van Levi" — zich aan de zijde van Mozes gesteld, en 'het strafoordeel helpen voltrekken. Hierin heeft Levi's nakroost de zonde, die in den toom van hun vader Levi zelf zooveel ellende had gebracht, pubUek verloochend. Toen heeft hij niet slechts? tegen , , Sichem", dat is tegen degenen, die buiten zijn, maar tegen de eigen volksgenooten het zwaard gekeerd, opdat het zwaard des Geestes en des Woords niet zou roesten.

En dit geloof is Levi tot rechtvaardiglieid ge- 'rekend. Zijn straf is in zegen verkeerd'. Al bleef 'de stam van Levi verstrooid onder de broedersi (dit was het oude oordeel), deze verstrooiing wordt straks zijn zegen, en ook zijn eer; want Levi's stam wordt nu de priesterstam, die Ui"im draagt en Thummim.

Zoo is het priesterschap in den twist das Heer ren gered. Het W'oord des Heeren stelt en herstelt eeuwen vóór de vleeschwording des Woords den priester, die voor den Heere Ohrislus heen zal gaan. En Mozes' groet aan Leri in DeuteronO'mium 33 wordt 'het prototjrpe van dat andere •woord van Christus zelf, als Hij verkondigt, dat Slechts diegenen, - die den Wil des Vaders doen,

als broeder gelden mag, en zuster, als vader en als moeder.

•Bloed, ras en bodem?

Neen, Geest en Woord en ambt! En dan, dan komen ook èn bloed, èn ras, èn bodem, tot hun eere.


1) Vertaling Prof. Dr G. Ch. Aalders (Korte Verkl. der H. S., Kampen, J. H. Kak. 1936) . _- , -.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 september 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE SCHRIFT

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 september 1937

De Reformatie | 8 Pagina's