GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

OPVOEDING EN ONDERWIJS

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Geen partijdige Nationale feestviering!

Allerwegen worden voorbereidsels gemaakt voor de nationale feestviering bij het 40-jarig Regeei-ingsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.

Dan zullen ook onze scholen dat feit gedenken en dan zullen onze kinderen, die onderwezen zijn in de geschiedenis van ons Vaderland, ook leeren zien de groote beteekenis van deze 40-jarige regeering. Er is reden tot grooten dank aan God' voor Zijn weldadigheden en trouw, aan ons volk daarin bewezen.

Revolutie en oorlogsellende bleven ons bespaard. En al drukt de nood 'dezer tijden ook ons volk — we bleven voor nationale catastrofen bewaard.

We mogen op onze Christelijke scholen wel den Heere daarvoor danken.

We mogen Hem wel erkennen in deze groote dingen.

Vreeselijk zou het zijn als wij Hem daarin vejloochenden en er een zeker neutraal lesje van maakten.

Maar als we dan op school feestgevierd' hebben, kan het voorkomen, dat onze scho'ol ook uitgenoodigd is voor een publieke O'penbare feestviering, tezamen met alle andere kinderen van onze burgerlijke gemeente. Een optocht, een zanghulde, enz.

Daar is niets tegen, want ons volk komt die dagen als één man op om H.M. de Koningin te huldigen als onze Vorslin.

Alleen maar, wij moeten op onze hoede zijn, want altijd weer zijn er partijdige menschen, > die meenen, dat het woord „nationaal" beteekent: liberaal, vrijzinnig — enkelen tegenwoordig ook: nationaal-socialistisch.

Dan wordt getracht voor nationale basis te doen gelden de grootste gemeene deeler van alle moderne „denkingen" van andersdenkenden onderling. Ieder die deze partij-basis aanvaardt is welkom.

In dien geest worden dan ook liederen gemaakt. Echte partij-liederen.

Liederen, waarin deze grootste gemeene deeler wordt voorgesteld als het nationale.

Zoo lioor ik dat een vers zal gezongen worden, dat als volgt moet luiden (Het is een couplet van bet bekende „Wij leven vrij" — doch een couplet dat in de bundels voor onze scholen weggelaten is):

Wij leven vrij, wij leven blij', Wij dienen éénen God. Wat ook 't verschil in dienen zij. De wet laat ied'ren godsdienst vrij, Vereend als broeders juichen wij: Gezegend is ons lot! (bisj

Men versta mij wel. Er is niets tegen, dat bij een gezamenlijke huldebetooging de markante strijdpunten niet worden aangeroerd.

Bij een nalionale feestviering mag iedere groep voor zich zijn eigen liederen zingen, bijv. de Anti- Rev. en Chr. Hist. Da Costa's: „Zij zullen het niet hebben". Liberalen zingen allicht liever het „Wien Neêrlands bloed" van Tollens.

Maar, als we samen zingen, dan moet geen vaii beiden gedwongen worden het tegen de borst stuitende te zingen.

Er zijn liederen, die in den vollen zin des woords „nationaal" zijn.

Laten we altoos wéér beginnen met ons volkslied, het oude Wilhelmus, dat we zingen niet van onszelf, maar van den Vader des Vaderlands, die werkehjk „den Vaderland getrouwe" was tot in

den dood en die voor eiken Nedterlander die vrijlieid van geweien heeft verkregen, waar we nu nog van genieten.

Ieder Nederlander kan van hem zingen en dan eert bij meteen Hare Majesteit en ons gansche Oranjehuis.

Dat lied zij een vaste basis voor ons samenzingen.

Ik wenschle wel, dat het geheele lied op alle scholen gezongen werd. En dat ook in onze publieke gezamenlijke huldebetoogingen niet enkel een paar verzen (die vaak als persoonlijk lied van den zanger worden opgevat) werden gezongen. Juist als hel geheel gezongen wordt komt het historisch karakter beter uit.

Hier is een nationale basis in den breedsten

en diepsten zin des woords. En ieder Nederlander kan van den Vader des Vaderlands op zijn wijze zingen. Ook al is hij zelf vreemd aan de geloof staal van het Wilhelmus, historisch staat hij voor een lied van onvervalschte

nationale beteekenis. Zoo kan men ook tezamen zingen van de regeering van Hare Majesteit. Dichters en componisten mogen trachten de kern van Haar nationale beteekenis in het lied te verklanken —' en zij kunnen daarin meer of minder breed en zakelijk, meer of minder diep zijn — dat hindert niet. Afwisseling van lichte liedjes en zwaar geluid', vroolijke wijsjes en ernstig vrome bede is juist zeer gewenscht.

Maar men weigere den modernen godsdienstigen partij-poespas als in bovengeciteerd versje wordt voorgedragen.

Wil men de kmderen gezamenlijk laten zingen, dat wij de b u r g e r 1 ij k e vrijheid van godsdienst in ons land als een kostelijke vrucht van Oranjes regeering zien — best! Wij zullen van harte meezingen, 't Is heelemaal in den geest van het Wilhelmus.

Maai- dat alle Nederlanders, vereend als „broeders", éénen God dienen, wat ook 'tverschU in dienen zij, — dat is in flagranten strijd met heel ons volkslied en met de beste nationale tradities van vorstenhuis en volk.

Wat hier geformuleerd is, is de on-nationale gedachte van de wijsgeerige tolerantie van „andersdenkenden". Ieder bedenkt de diepste dingen des levens weer anders, en ieder heeft eerbied voor het product des anderen. 3 ur gerlij k e vrijheid wordt hier philosophisch gefundeerde wereldbeschouwing.

Prins Willem heeft zijn leven veil gehad voor de Christelijke waardeering van de burgerlijke Vr ij h eid en niet voor de wij s- geerig m.oderne tolerantie van de „denkenden" onderling, die straks het „niet-^denkend" deel der natie zou verdrukken.

Do tolerantiegedachte van Prins Willem was oorsprong en waarborg onzer burgerlijke vrijheden.

De tolerantie-idee der wijsgeer en bracht ons de tirannie onder De Witt, en van de Regenten , — benevens de zegeningen der Fransche revolutie en liberale overheersching.

Dezelfde tolerantie-idee bereidde den weg voor den chaos — in vele landen — waarna de souvercine denker het roer omwierp om een partijregiem te stichten, waar alle „broeders" de eene broederschap en den eenen Staat mogen dienen ... afgezien van hun godsdienstige binnenkamergevoelens, die „getolereerd" worden, als men de parlijbroederschap maar niet te na komt.

Onze nationale liederen, die wij samen zingen, moeten voor ons te zingen zijn oipde basis van ons Wilhelmus — op waarachtig nationale basis.

En liederen, die zóó sterk het stempel dragen van den geest, die Vorstenhuis en Volk telkens in ellende gebracht heeft, moeten we weigeren te zingen met onze kinderen.

Niet uit partijzucht. Die zij verre van ons.

Maar juist uit protest tegen de partijzucht van zulke versjes.

En vut liefde tot onze echte nationale tradities. Ten slotte uit eerbied voor Hare Majesteit Zelve.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 juni 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 juni 1938

De Reformatie | 8 Pagina's