GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
A. JANSE.
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Gaivjjn — Castellio. IV. Nog scherper zou de strijd zich toespitsen. L a 11 g u e t, een Fransche vriend van M e 1 a n c h- t o n, had dezen in verbinding gebracht met Castellio. M e 1 a n c h t O' n 'schreef aan Castellio een vriend ...

De Reformatie
A. JANSE.
1802 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Calvijn - Castellio. II Castellio werd in 1515 geboren in een Savooysch dorpje. Zijn ouders waren arm. Toch kon hij studeeren in Lyon, waar een gematigd reformatorische richting heerschte, die hervorming beoogde zónder kerkscheuring. Tenslotte kwam het toch t ...

De Reformatie
A. JANSE.
2538 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Calvijn - - Gasteliio. L Onder de personen uit den eigen Gereformeerden kring, met wie Calvijn in botsing kwam, neemt Castellio een zeer belangrijke plaats in.Zoo op het eerste gezicht is het een droevige, een onverkwikkelijke ...

De Reformatie
A. JANSE.
1655 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Ultv/endige en inwendige roeping, en gemeene gratie. Weken geleden hebben wij Prol Hepp te woord gestaan over zijn bewering, dat Ds C. Veenhol alweek, en dan zeer zeker „ z a k e 1 ij k ", van de gereformeerde belijdenis. Dat was dan uit hoofde van wat hij had opge ...

De Reformatie
K. S.
C. GUIJT.
A. JANSE.
K. SCHILDER
G. B.
5803 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Honderd brieven van Calvijn, vertaald en toegelicht.¹)Het is verwonderlijk, dat zoo weinig werken van Calvijn in onze taal te lezen zijn. Ons land heefH een zeer gezegend tijdperk gekend^ toen, volgens een hberaal geschiedschrijver, het Calvinisme voor ons volksleven dezelfde beteekenis ha ...

De Reformatie
A. JANSE.
1865 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Geen partijdige Nationale feestviering! Allerwegen worden voorbereidsels gemaakt voor de nationale feestviering bij het 40-jarig Regeei-ingsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.Dan zullen ook onze scholen dat feit gedenken en dan zullen onze kinde ...

De Reformatie
A. JANSE.
1011 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Men” is tegen alle gevoel! (II.) (De nieuTwste misvatting.)„Men" is helaas in een „uiterste" vervallen zegt Dr van Es (ik citeer zijn art. van „'t Geref. Kerkblad van Leeuwarden", zooals Prof. Hepp het overnam in „Credo").„Men" ging soms alle waarde ...

De Reformatie
A. JANSE.
(Prof. Dr E. Herrigel vert.)
K. S.
3156 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Ongewenschte „nabetrachtingen". In de pers wagen enltelen zich aan „nabetrachtingen" over de vergaderingen der voortgezette generale synode. Hier en daar wordt dan de indrulc gewelit, alsof daarbij een verblijdend „resultaat" bereikt is; er is immers gesproken van ...

De Reformatie
K. S.
A. JANSE.
(Prof. Dr E. Herrigel vert.)
6045 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Motie Roermond—Venlo. Het is, zoo merkten we op, dienstig, een enkele bizonderheid uit de geschiedenis van de huidige polemiek der Professoren Kuyper en Hepp te doen spreken. Met name, nu Dr van Es over liet „decorum van onze kerken en instellingen" handelt. Het pu ...

De Reformatie
K. S.
A. JANSE.
4776 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Objectieve soteriologie”? Met genoegen beantwoord ik onderstaand, als zak e- 1 ij k e polemiek te waardeeren artikeltje van D s A. J a n s e n s In „Om Slons wil". Het werd in de Persschouw van „Credo" overgenomen onder den titel: Eenzijdig.Ik plaats eenige noten.A. JANSE. ...

De Reformatie
A. JANSE.
K. S.
2501 woorden
van 4