GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verhorling uit het Kerkblad van 8 Nov, 1895.

Acta van de Classicale Vergadering te Franeker, gehouden 3 Oct 1895.

De praeses der vorige vergadering, Ds. Nawijn, opent, nadat gezongen is Ps. 86:6 en'gelezen 2 Tim. 4, de vergadering met gebed.

Ds. Van der Wal is naar toerbeurt praeses. Bij het onderzoek naar art. 41 D. K. deelen de kerken van Harlingen en Sexbierum mede, dat een tuchtzaak in elk der kerken is geëindigd.

De vraag van de kerk van Franeker komt in behandeling: Hoe moet de kerkeraad handelen in zake de tucht met iemand, die afwijkt in de leer van den doop? Deze vraag werd gedaan naar aanleiding van een broeder, die den kinderdoop bestrijdt. In dit geval heeft de kerkeraad om bijgaande reden bezwaar, om den gewonen weg der censuur op te gaan, wijl hij terugdeinst, ^ om den ban als de uiterste consequentie-op dien broeder toe te passen.

Twee verschillende wegen worden aangegeven. Eenerzijds wordt geadviseerd, dien broeder niet langs den gewonen weg te behandelen, maar de kerkeraad wijze dien broeder er op, dat hij niet in één kerkverband met de Geref. kerk kan leven en geve hem den raad zijn naam te laten schrappen, of anders doe de kerkeraad dit zelf. Van een andere zijde ^wordt dit bestreden en geadviseerd, - om den weg van tucht in te gaan, wijl de kerkeraad nog dadelijk niet aan den tweeden en derden trap der censuur toe is. Da gelegenheid blijft dan voor dien broeder openstaan, om terug te keeren van zijne dwaling. De kerkeraad kan, zoo deze broeder volhardt, later altijd nog terugkomen en advies inwinnen. Met dit advies is de kerkeraad voldaan.

Arnhem, 9 Oc­ Classisvergadering tober 1895.

Gebruikelijke opening door Ds. A. van de Zanden, bij toerbeurt praeses.

Een kerkeraad vraagt voor de derde maal in dezelfde vacature denzelfden predikant te mogen beroepen. Na ontvangen inlichtingen heeft de Classe geen bezwaar.

Een lid eener kerk heeft gevraagd, geregeld toegang te mogen hebben tot de kerkeraadsvergaderingen. De Classe verklaart, dat de kerkeraad een gedeelte van de vergaderingen publiek mag houden, maar zorg te dragen heeft, dat hetgeen niet publiekelijk behandeld mag, ook niet op het publieke gedeelte der vergadering besproken worde.

Eene kerk heeft groot beswaar tegen de tegenwoordige regeling der collecten voor Emeriti enz. en wil meer de Hulpbehoevende kerken op den voorgrond doen treden. Deputaten voor Emeriti enz. zullen zei ven op de volgende Classe met een voorstel komen.

»Hoe te handelen met een lidmaat, die zijn kind door een predikant uit een scheurkerk heeft laten doopen? " Hierop geeft de Classe haar advies, na eerst alle noodige bijzonderheden omtrent dien doopvader vernomen te hebben.

De Classis besluit. Dr. Wagenaar en Ds. Van Schelven te deputeeren, om in samenwerking met de kerken in de Betuwe, voor zoover die tot deze Classe behooren, een ontwerp-regeling daar te stellen, om de Betuwe te bearbeiden.

Kort verslag van de Vergadering der Classis Meppel, gehouden te Meppel den agsten October 1895.

De vergadering wordt geopend op gebruikelijke wijze door Ds. G. van Halsema, praeses der vorige vergadering. Naar toerbeurt is Ds. H. van der Veen van Ruinerwold c. a. praeses.

Op het ten einde brengen van een te Hoogeveen bestaand geschil tusschen enkele broeders, in welke zaak de Classis reeds vroeger een besluit nam, wordt door de Classis bij de afgevaardigden van kerk B te Hoogeveen ten sterkste aangedrongen.

De kerkvisitatores lezen een op schrift gesteld rapport voor^ en reiken dit over om in het archief bewaard te worden, waarvoor hun dank wordt gezegd.

Het onderzoek overeenkomstig Art. 41 der D. K. brengt aan 't licht, dat de zaak der ineensmelting tusschen de kerken A en B te Meppel goeden voortgang heeft, en tevens dat niet alleen te Meppel, maar ook in andere kerken verschijnselen worden waargenomen, die verblijdend zijn en behooren te stemmen tot dank aan den getrouwen Verbondsgod.

Voorts wordt er nog een onderzoek ingesteld' naar de ineensmelting der kerken te Hoogeveen, waaruit blijkt, dat deze zaak helaas op het doode punt is gekomen. Beide kerken worden opgewekt, om het goede voorbeeld der kerken te Meppel en op andere plaatsen te volgen, en de afgevaardigden van voornoemde kerken ernstig geraden, deiie zaak opnieuw op hunne kerkeraden te brengen.

Verslag der Classicale Vergadering te Groningen, 31 October 1895.

Di. T. Bos als praeses opent de vergadering.' Als rapporteur eener commissie, vroeger door de Classe aangewezen in zake de bezwaren van een_ der ouderlingen tegen Art. 36 der Nederl. Geloofsbelijdenis, leest Ds. T. Bos een uitvoerig rapport voor. De Classe besluit afdrukken van dit rapport aan de kerkeraden te zenden, met uitnoodiging om wenken of bezwaren in te brengen bij de commissie vóór 25 December. De commissie wordt gecontinueerd,

Ezinge vraagt uitspraak van de Classe omtrent Art. 27 der Dordtsche Kerkorde; n.l. of dit artikel, wat het aftreden der ambstdragers betreft, gegrond is op Gods Woord, ót in strijd met het karakter van het ambt? Na uitvoerige discussie wordt besloten eene commissie te benoemen, om in deze zaak de volgende vergadering voor te lichten. Als commissie worden aangewezen Ds. Karssen, Teves en Westerhuis.

Aig. kas VOOP Enter. pi< eil> | pped. wed> en weezen.

Gemachtigd door de Generale Synode te Dordrecht 1893, komen Deputaten der Algemeene Kas tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, met het dringend verzoek, eene derde collecte ten behoeve dier Kas nog in dit jaar te willen houden, en deze collecte vóór 31 Dec. '95 te willen opzenden aan den Deputaat hunner provincie.

Op I Oct. j.l. moest de Penn. der Kas ƒ 3000 meer uitkeeren, dan hij ontving.

Daarmede, meenen Deputaten, is de aanvraag om een derde collecte volkomen gerechtvaardigd. Mogen ditmaal alle kerken deze derde collecte houden; 't zou Deputaten en niet 't minst den Penningmeester hartelijk verblijden !

Namens Deputaten voorn.

Nov.96

A. V. D. SLUYS, Praeies

H. BRINK, Scriba

G. BRUGSMA, Penn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 november 1895

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 november 1895

De Heraut | 4 Pagina's