GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1895-11-10
„Ais een brandend vuur.”

„Ais een brandend vuur.”

Dies zeide ik: Ik zal zijner niet gedenken, en niet meer in zijnen naam spreken. Maar liet werd in mijn hart als een brandend vuur, besloten in: mijne beenderen; en ik bemoeide mij om te verdragen, ' maar kon niet. Jeremia 20: g.sWaren onze harten niet brandende in ons, als Hij tot ons spr ...

De Heraut
1791 woorden
Dan de gemeene Gratie.

Dan de gemeene Gratie.

Door mij regeeren de koningen, en stellen de vorsten gereclitigljieid. SpreakertS : 15 XI. Nog nader dient op de »bevestiging der Overlieid, " gelijk die blijliens Gen. 9:6 terstond na den Zondvloed plaats greep, teruggekomen. Zij di ...

De Heraut
3522 woorden
Derklaring.

Derklaring.

Afftslerdam, 8 Nov. 1895.De ondergeteekenden achten zich verplicht de navolgende verklaring publiek te maken.In de Zuider Kerkbode^ No. 44, pag. 3, kol. 3, laat de geachte redacteur twijfel doorschemeren, of de indiening van het verzoek, om eene Commissie van Enquête te benoemen, ni ...

De Heraut
A. KUYPER.
1186 woorden
Kerkverband.

Kerkverband.

Sedert eenigen tijd gaan er van zekere zijde stemmen op, die bezwaar maken tegen enkele uitdrukkingen, zegswijzen of voorstellingen door den hoofdredacteur van dit blad over eenige godgeleerde stoffen door den druk gemeen gemaakt.Een enkele is zelfs van oordeel, dat de ouderlingen hierop b ...

De Heraut
714 woorden
Vergissing.

Vergissing.

Onze redactie behield zich het recht voor, om terug te komen op de tegenspraak, waarin de jongste brochure van den heer Lohman ons, op grond van breede citaten, met on3 zelven zocht te brengen.Natuurlijk toetsen we deze onderstelde tegenspraak uitsluitend aan den inhoud van ons blad, zonde ...

De Heraut
940 woorden
E Voto.

E Voto.

Voor de vier deelen van E Voto zijn twee banden beschikbaar gesteld, zoodat beide malen twee deelen in één band worden gebonden.Deze banden kunnen niet van linnen, maar moeten van sterk led^r zijn, en voorts dien stillen, deftigen vorm hebben, die bij zulk een werk past.Zulke banden ...

De Heraut
De Administratie
201 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Interessant is wat Dg. Ijion Cachet in de Jleidenhode schrijft over de zonde van hen, die veel over de methode van goede Zending twisten, maar de Zending zelve vervvaarloozen.Het was een zware tijd in Israël. De Hecre had Zijn volk, om hunner zonden wil, verkocht in de hand van Jabin, koni ...

De Heraut
KUYPER
2237 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS:Van den heer J. A. Grootveld, Delftschevaart, Rotterdam, coll. kerk B. ƒ 2.so;van den heer J. Koperslioekte Maasland, van de Halvestuivers-vereeniging, voor Kootwijk ƒ 12.50. ...

De Heraut
27 woorden
Tuoht en Doop.

Tuoht en Doop.

V. Bij den eersten oogopslag schijnt de regel, dien we vaststelden zoo eenvoudig en waar, dat men zich ternauwernood voorstelt, hoe onze vaderea er zoo veelszins toe kwamen, om, ia strijd met dezen vasten regel, toch allerlei kinderkens, die er niet aan voldeden, z ...

De Heraut
1766 woorden
Gereformeerde prediking.

Gereformeerde prediking.

TWEEDE REEKS. VIII. Ook de wereld van ons denken moet in Christus vastliggen; en al ging Brakel te ver, toen hij ^den redelijken godsdienst" uit Rom. 12; I als de aanduiding van »leerstellige waarheid" verstond, toch ligt in de keuze ...

De Heraut
1226 woorden
van 3