GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classis Almkerk.

De classis Almkerk heeft in hare vergadering van 16 Maart 1.1. peremptoir onderzocht en met algemeene stemmen toegelaten tot den Dienst des Woords en der Sacramenten den Eerw. heer H. van der Zanden, beroepen Pred. te Andel.

Namens de classis:

Ds. P. H. DE JONGE, scriba.

De classis 's-Hertogenbosch heeft in hare vergadering van 15 Maart 1911 den heer G.v.d. Zanten, beroepen Pred, van 's Gravenmoer, peremptoir onderzocht en met algemeene stemmen toegelaten tot den Dienst des Woords en der H. Sacramenten in de Geref. Kerken. ,

In dezelfde vergadering is de heer H. Dekker te Venlo praeparatoir onderzocht en naar art. 8 K, O. met algemeene stemmen beroepbaar gesteld in de Geref, Kerken,

Namens de classis:

A, BRUMMELKAMP, scriba.

De kerkeraad der Geref. Kerk te Roodeschool deelt mee, dat collectanten die deze gemeente wenschen lond te gaan, minstens drie weken van te voren daarvoor toestemming van den kerkeraad hebben te bekomen.

Uit naam van den kerkeraad:

G, D, SCHEEPSMA, voors.

Roodeschool, Maart 1911.

Aan de kerkeraden van de Geref. Kerken in Nederland.

Met betrekking tot de circulaire, door de kerkeraden van Zaandam en Watergraafsmeer aan de kerkeraden van de Geref. kerken in Nederland toegezonden, gedateerd 6 Maart 1911, achten de ondergeteekendeu zich geroepen te verklaren:

lO. dat op een misverstand berust de mededeeling, dat „de indiening van het voorstel (van den kerkeraad van Zaandam) door niemand was ontraden", wijl over de zaak zelve slechts in 't algemeen is gesproken en 't voorste! hun eerst bij 't heengaan werd ter hand gesteld;

20. dat zij — gelijk zij reeds vroeger uitspraken — in de overtuiging leefden, dat een idvies vaa hen werd verwacht, te meer wijl de )roeders zelf nog bij hun bezoek den wensch uitspraken, dienzelfden avond met al de hoogleeraren te vergaderen — wat echter ondoenlijk wasj

30. dat wel de kerken het volle zeggenschap hebben over de theol. school, maar dat hieruit geenszins voortvloeit, dat de kerken aan haar volledig zelfstandig bestaan een einde zouden mogen maken — gelijk dit het geval zou zijn, wanneer het voorstel van den kerkeraad van Zaandam aangenomen werd — aangezien dat in strijd zou zijn met het beding, dat bij de vereeniging der kerken in dezen werd gesteld. D, it integendeel zulk eene handeling in strijd zou zijn met Gods Woord en met de trouw, ie wij als broeders jegens elkaar verschuldigd zijn;

40, dat nu reeds is gebleken, hoe dit voorstel hen, die in de overtuiging staan, dat de kerken eroepen zijn eene eigene inrichting tot opleiding n vorming barer dienaren dss Woords te ebben, in 't geheel niet bevredigt, maar veeleer pijnlijk beeft aangedaan;

50. dat zij met nadruk den wensch uitspreken, dat door de mindere en de meerdere kerkelijke vergaderingen dit voorstel ter zijde zal worden elegd.

M. NOORDTZIJ,

L. LINDEBOOM.

H. BOUWMAN.

A. G, HONIG.

Kampen, 15 Maart 1911,

Kort verslag van de vergadering der classis Leiden op 9 Febr. 1911.

Ds, Meyering opent namens de roepende kerk de vergadering, en gaat na het psalmgezang en de lezing van Gods Woord voor iudéngebede. Hij wenscht Ds. Douma geluk met zijne beroeping naar Arnhem, en spreekt den wensch der classis uit, dat ZEsrw. vrijheid vinde voor de roeping te bedanken.

Ds. Douma is praeses. Ds. Bouma neemt ten deele het scribaat waar. De notulen worden gelezen en goedgekenrd.

Ingekomen is een schrijven van de classis Den Haag dat zij Ds. Pera en Ds. Netelenbos heeft opgedragen eene kerkvisitatie te houden in Batavia. Voor kennisgeving aangenomen. Eveneens een schrijven van de classis Rotterdam in zake de afzetting van een predikant.

Ds. V. d. Pol te Benthuiien deelt schriftelijk mede tegen i April ontslag gevraagd te hebben uit zijn ambt in de Ned. Herv. Kerk, en verzocht volgens art. 166-68 acta Dordrecht 1893 al3 predikant bij de Geref. Keiken te worden aanvaard. Besloten wordt D. V. Maandag 3 April 's nam. 3 uur eene buitengewone vergadering der classis te houden met de Frovinc. deputaten. De voorbereiding dezer samenkomst ivordt opgedragen aan de roepende kerk.

Een broeder, die meeut reden te hebben om zich te beklagen, wordt gehoord, en na besprekmg bevredigd.

In behandeling komt het rapport der predikanten van Leiden, aanwijzenden hoe te doen ~"'' met '"^-~ leden, die ^'' ondanks —-*—*— alle """ vermaning '-zich "'-'-onttrekken en toch hun lidmaatschap niet opzeggen. Het rapport komt tot het besluit, om na velerhande vermaning hen zei ven op te wekken tot het doen eener besliste keuze, in-^ dien er tot het uitoefenen van censure geen reden bestaat.

Katwijk a. d. Rijn en Rijnsburg hadden dienaangaande instructiën ter tafel gebracht, en wenschteu eene andere wijze van kandelen, die dan door de meerdere vergaderingen kon vast gesteld worden, hetzij door aan zulke leden den toegang tot de sacramenten te ontzeggen, of uit te spreken, dat zij met de Geref. Kerk hebben gebroken, of der Gen. Synode te verzoeken een nieuw uitsluitingsformulier op te stellen. Na breedediscussiën worden de gedachten van het rapport aangenomen.

De praeses wenscht Ds. Huizing, die deze Classis gaat verlaten, des Heeren zegen toe in zijne nieuwe gemeente te IJmuiden.

Bij de rondvraag naar art. 41 D, K, wordt aan twee kerken advies gegeven.

De kerkeraden van Hazerswoude en Koudekerk hebben hun rapport rondgezonden in zake mogelijke samenwerking van diaconieën tot verzorging van behoeftige leden in de stichtingen van barmhartigheid. Zij adviseeren, dat niet de classis, maar de diaconieën zelve deze zaakjtot stand brengen. Katwijk a. d. Rijn stelt daarentegen voor, dat de classis uitspreke, dat hierin dezelfde lijn worde gevolgd als bij de hulpbehoevende kerken, en dat de Partic. Synode eene commissie benoeme, om deze zaak ter hand te nemen. Na eenige discussie wordt besloten deze zaak uit te stellen tot de volgende vergadering.

Katwijk aan Zee stelt voor schrapping van een der visitatievragen. Alzoo besloten. Voorstellen in zake de aanhangige Armenwet en de wederinvoering van de doodstraf worden vootloopig van het agendum afgenomen.

Aan de kerk van Roosendaal wordt steun in de prediking des Woords toegezegd voor 1911.

Namens de deputaten voor de zending deelt Ds. Woudstra mee, dat er voorloopig tot den medischen dienst niet zal worden overgegaan. De classis betreurt, dat wij zoo weinig van onze zending hoorenj de deputaten verklaren reeds bezig te zijn daarin verandering te brengen.

Ds. Koers rapporteert namens de commissie voor evangelisatie enz., waaruit blijkt, dat door de commissie op verschillende wijze de evangelisatie voorbereid wordt, en dat de correspondentie met kerken buiten ons kerkverband wordt voortgezet.

De boeken van den quaestor worden nagezien en - in orde bevonden, en de quaestor onder dankbetuiging voor zijn arbeid herbenoemd.

Tot kerkvisitatoren voor dit jaar worden aangewezen de predikanten Metering, Rudolph, Thijs, en v. d. Wal, secundi Woudstra en Alting.

Katwijk aan Zee is roepende kerk.

De praeses sluit de vergadering, en Ds. Eerdmans gaat voor in dankzegging.

Namens de classis voorn.

H. J. KOUWENHOVEN Dz.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 maart 1911

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 maart 1911

De Heraut | 4 Pagina's