GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
1911-03-26
De Heraut
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van dit premiewerk voor abonné's op „De Heraut" (waarop de intee kening gesloten is) verscheen deell, dat thans aan alle inteekenaren, die 2 kwartaal-betalingen ad ƒ1.25 per ex. voldeden, is toegezonden.De eerste termijn voor deel II vervalt 31 Maart 1911. Inzendi ...

De Heraut
Dr. A. KUYPER.
DE HERAUT.
200 woorden
Toen we onlangs

Toen we onlangs

Toen we onlangs de schoolplaten voor de Vaderlandsche Geschiedenis, door de ürma Wolters te Groningen uitgegeven, besproken hebben, wezen we er op, dat de heer Wagenvoort, die den tekst leverde bij de plaat, voorstellende de Nationale Synode van Dordrecht, zich vergist had in he monient, dat de s ...

De Heraut
208 woorden
Van meer dan

Van meer dan

Van meer dan eene zijde werd ons gevraagd, waarom De Heraut, die vroeger openlijk haar afkeuring te kennen gaf over het houden van vergaderingen van de Wachterbond en van andere vereenigingen, waarop besluiten werden genomen in ker» kelijke zaken, thans haar stem niet verhief tegen de samenkomst ...

De Heraut
330 woorden
Hollandia komt nogmaals

Hollandia komt nogmaals

Amsterdam, 24 Maart 1911.Hollandia komt nogmaals terug op den voorslag door haar gedaan om samenwerking te zoeken tusschen de Theologische faculteit en de Theologische school met behoud van beider zelfstandigheid. Volgens haar bestonden de practische bezwaren die we tegen dezen voorslag aa ...

De Heraut
669 woorden
„Verloochend.”

„Verloochend.”

VAN HET LIJDEN ONZES HEBEEN. V. Maar hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de baan zal heden niet kraaien, eer gij drie maal zult verloochend hebben, dat gij laij kent. Luk. 22 : 34. Wat moest onze Heiland, toe ...

De Heraut
DR. A. K.
1638 woorden
Het ontwerp-Armenwet.

Het ontwerp-Armenwet.

I. Nu het wetsontwerp tot wettige regeling van het Armbestuur, door Minister Heems kerk ten vorlgen jare Ingediend, weldra in openbare behandeling zal komen, zg he geoorloofd ook onzerzijds over dit onderwerp, dat zoo nauw samenhangt met de belangen onzer kerkelijk ...

De Heraut
Dr
H. H. K.
1751 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In De Baxuitt schreef Ds. Lindeboom van Gorkum een stuSje o vet Legaten, dat we om het ptactische belang gaarne hier overnemen: k n hDezer dagen stond in onderscheidene bladen het volgende bericht, overgenomen uit A^ Zutphensche Courant: d«Wijlen mejuffrouw M. S, Tierlam te Zutphen ...

De Heraut
1516 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Door ondergeteekende in hartelijken dank ontvangen van den heer A. C. van Dfimmelen gevonden in de collecte te Klundert / lo. Hartelijk dank. gKootwijk, ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
23 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Almkerk. De classis Almkerk heeft in hare vergadering van 16 Maart 1.1. peremptoir onderzocht en met algemeene stemmen toegelaten tot den Dienst des Woords en der Sacramenten den Eerw. heer H. van der Zanden, beroepen Pred. te Andel.Namens de classis ...

De Heraut
M. NOORDTZIJ
L. LINDEBOOM.
H. BOUWMAN.
A. G
HONIG.
Ds. P. H. DE JONGE
A
BRUMMELKAMP
G
D
SCHEEPSMA
H. J. KOUWENHOVEN Dz.
1115 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

{Buiten verantwoordelifkheitt van de RedaeÜt)Lethbridge, Alberta, {Canada), SI Febrnan 1911.Aan de Redactie van de Heraut, Weekblad der Geief. Kerken in Nederland.Hooggeachte Redactie !Oudergeteekenden vragen u beleefd, doch dringend, dit schrijven als ingezonden stak ...

De Heraut
W. GALENKAMP.
J. R. VAN HAARLEM.
147 woorden
van 4