GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Kerstfeest - God geeft licht.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kerstfeest - God geeft licht.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

En zij baarde haar eerstgeboren zoon; en woud hem in doeken, * en leide hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. Luo. 2:7

De geboorte van den Zaligmaker is geweest een komen in den donkeren nacht. Een gang uit het eeuwige licht der stralende heerlijkheid naar het duister van den nacht.

Wie na wil denken het wonder van wat daar geschied is in dien nacht, toen Maria haar eerstgeboren Zoon baarde, toen Gods Zoon vleesch werd — die zie niet eerst naar wat die nacht heeft gebaard uit zijn donkeren schoot voor ons. Maar die vrage eerst, wat het is geAveest voor Hem zelf, die daar geboren werd.

Voor Hem? Gang naar den nacht!

Afleggen van Zijn heeriijkheid, om zich dan te gaan begraven in diepten van leed en ellende.

Verzinken in zwarte schaduwen van haat en mislienning, van hoon en pijn, tot straks de zwarte nacht over Hem valt van den eeuwigen nacht aan het kruis.

Kerstfeest — zoo noemen we het. En terecht. Maar vergeet het nooit één oogenblik, gij bege^ nadigde zondaar, die door het wonder van deze geboorte zijt herboren tot levende hoop en lichtende heerlijkheid — vergeet het nooit, dat deze mv heerlijkheid voor Hèm is geweest een offer. Een pijn. Zelfontlediging. Verzinking, tot Hij afgedaald was zóó diep als gij verloren laagt, om u te kunnen grijpen en verlost binnen te leiden in de nieuwe heerlijkheid van het kindschap van God.

Kerstfeest — geboren uit Kerstvernedering. Licht, maar geworden uit een ondergaan in 'diepten van nacht en donkerheid.

.-Vis het féést mag worden voor uw ziele, kniel dan eerst diep voor Hem neer, die uit Zijn donkerheid u het licht heeft gemaakt. Kniel dan. en aanbid, opdat Hij op dit komende Christusfeest verheerlijkt worde.

Zóó zette uw Kerstfeest in.

Maar door dit gaan naar den nacht der ivernédering en van de pijn heeft de Zoon Gods het licht doen geboren worden voor de Zijnen.

Een onzer ti^kenaars heeft het treffend gesymboliseerd door zijn uitbeelding van de ontmoeting van bet Christuskind en de herders van Bethlehem. In den beestenstal vinden ze het Kindeke, in den nacht. Daar ligt het met Maria, Zijn moeder. Jozef heft een licht omhoog, opdat do herders het Kindeke goed zullen kunnen zien.

En het is ook licht in den stal en om de kribbe. : Stralend licht. Maar als ge goed ziet, ontdekt ge het geheim, vanwaar dat licht ontspringt. Het is niet van de lamp, die Jozef beurt — het straalt van het Kindeke zelf uit. Van Hèm is dat wonderlijke licht. Het vult den stal. Het overschijnt de herders. En het schijnt diep in hun hart, zoodat ze heengaan, lovend en dankend voor alles, wat ze, hebben gehoord en gezien.

Dat is het Kerstfeest. Het is het feest van het licht.

Het is in deze dagen, donker en somber, omschaduwd door nevelen en donkerheid, vol gemaakt van licht. Kleurig en gezellig, vroolijk en blij.

Maar hèt Hcht gaat van het Kind in de kribbe uit. Het licht der genade. Der vergeving. Der gemeenschap met God. Der wetenschap, dat - de breuk is weggenomen; dat de schuld is verzoend; dat voor al de nooden van het leven er hulp is bij God; dat in het sterven er een weg zal zijn naar de eeuwige heerlijkheid.

Dat is het Kerstfeest: God geeft het licht. Daar is uit 's werelds duistre wolken een licht der lichten opgegaan.

En toch, zal het Kerstfeest zijn, zal het wonder van Bethlehem féést worden voor den zondaar, dan moet er nog iets anders zijn.

Of vanwaar is het anders te verstaan, dat er zoovelen zijn, voor wie het géén feest is bij de wetenschap dezer dingen".'

Vanwaar, dat er zoovelen zijn, die jaar na jaar in het donker leven, en nooit komen tot het licht en tot de blijde wetenschap, dat hun zonden zijn verzoend, en dat ze in het Kind van Bethlehem een Borg voor hun schuld hebben en 'een Redder van het eeuwig verderf vari den nacht der hel?

Wel, omdat ze steeds verzuimen, den gang te maken naar de kribbe.

Dat licht, dat over de herders viel en dat scheen tot diep in hun ziel, bestraalde hen alleen daardoor, dat ze het ^besluit hadden genomen, heen te gaan naar Bethlehem en te zien, wat hun de Heere verkondigd' had.

Daar moet de trits zijn in uw leven.

Eerst het Kerstfeit, de geboorte van Gods Zoon. Dan de Kerstgang door het geloof; het gaan naar het Kind met aanhoudend gebed en geloof. En daarna het Kerstfeest.

Er zijn menscjien, die van deze dingen kennis nemen zonder meer ooit te doen. Ze zijn als de kijkers in de drukke winkelstraat voor de spiegelruiten. Ze bewonderen de heerlijkheden, die-daarachter uitgestald liggen, maar binnen gaan ze niet en koopen doen ze niet.

Zóó zijn er, die van ver staan kijken door de spiegelruit van het Woord, maar nooit verder komen dan zien en verder gaan. Misschien, door­

dat ze niet echt aan deze' heerlijkheden behoefte hebben. Of misschien, dat zijn anderen, omdat ze nooit meer doen dan twijfelend vragen, of God hun het niet kwalijk nemen zou, als zij, zulke zondaars, het waagden, binnen te gaan, en hun handen begeerig uit te strekken naar de genade, die in Christus Jezus is.

Welk een arm Kerstfeest!

Daar binnen straalt het van licht, dat God geeft, en dat van het Kindeke uitschijnt. Maar huiverend in den donkeren kouden nacht staan, ze van ver of vermaken zich bij het koude kunstlicht, dat de arme wereld ontstak. ijp^r^ïï'

Lezer, God geeft het licht — dat is Kerstfeest.

Vielen de stralen reeds verwarmend en verlichtend in üw ziel? Of staat ge buiten nog in den nacht?

Laat ons op dit komende feest gaan naar den Zaligmaker. Laat ons knielen voor Hem. Tot het licht schijne over onze ziel en het duister verdwijne voor het levende licht, dat van den Christus Gods uitstraalt en uw voeten richt op den weg des vredes.

Door den Kerstgang worde het feest voor u.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 december 1928

De Reformatie | 8 Pagina's

Kerstfeest - God geeft licht.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 december 1928

De Reformatie | 8 Pagina's