GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrye Universiteit.

Men schrijft ons uit Velp :

Een comité van 12 personen is hier gevormd, die ieder eenige vrienden zullen-bezoeken-in het belang der Vrije Universiteit. Ter inleiding van dezen arbeid sprak de heer Jac. van Oversteeg Woensdag in de Geref. Kerk. Na den strijd vóór en na de stichting in het kort te hebben medegedeeld, wees spreker op den tegenstand, die ook nu nog bestaat.

Mannen van invloed en naam kunnen het met-den grondslag van het onderwijs niet vindeui Stel uw ante wijs op Gods Woord. Beschouw dat Woord als de goudmijn en kat verder ieder vrij in methode van werken en in het bepalen-van de resultaten.

Het is niet moeilijk om aan te loonen dat deze wijze van doen de kwestie maar verplaatst, want onmiddellijk zal dan de vraag-aan dé orde komen, wat wel en wat niet tot Gods Woord behoort.

Bovendien, aangenomen dat men zich onderwerpt aan Art. 4 der geloofsbelijdenis, zoo weet men dat Luther en Calvijn niettegenstaande deze eenheid toch zeer verschilden.

Groen, Stahl en Vinet onderwierpen zich aan het Woord. Toch zei Groen »Stahl is Lutheraan, ik ben Calvinist.»

Een der höogleeraren aan de Staats-Universiteit heeft onlangs zijn bezwaren tegen de V. U. ingebracht. Naar diens meening is de V. U. geen factor van beteekenis voor de geestelijke ontwikkeling van ons volk, zelfs niet voor het gereformeerde volk.

Indien dit zoo is, ziet het er treurig uit voor de Gerefor. hoogleeraren aan de staatsuniversiteit. En zal het opriehten van bijzondere leerstoelen niets bcteekenen. Spreker waarschuwt daarom tegen het gevaar, dat aan de openbare universiteiten blijft bestaan, ook al zijn er eenige gereformeerde hoogleeraren benoemd.

De bestrijding heeft echter den bloei der V. U. niet belet.

Onder Gods zegen is zij uitgebreid en is de invloed niet uitgebleven.

Toch blijven gevaren bestaan, niet het minst van de vrienden.

Hoewel 'het te verklaren is, kan het tóch niet worden goedgekeurd dat in den regel de opleiding voor de beoefening der wetenschap wordt gesteld.

Het eerste doel der Vrije Universiteit is en moet blijven, het recht Gods te handhaven op het terrein der wetenschap.

Men eische daarom van de hoogleerareu niet allerlei praktische werkzaamheden. Een hoogeschool is geen amraunitie-fabriek. 'Op de jaarvergadering in Utrecht wees de voorzitter Mr. Th. Heemskerk op het verschil tusschen bijzondere leerstoelen en een Universiteit.

Een bijzondere leerstoel is voor een zeker doel, de Universiteit bestaat uit faculteiten tot een Universiteit verbonden. Voorheen werd, en niet zonder vrucht, bijv. over het eedsvraagstuk het gevoelen van de faculteit gevraagd.

Keeren wij tot deze goede gewoonte terug. Ook al zou dit wat tijd kosten. Beter te laat begonnen, dan te vroeg gesproken. Dan zal de Universiteit in hare eenheid beter uitkomen en daarin sterk zijn.

Dan wordt het contact tusschen volk en Universiteit versterkt. Er zal meer liefde worden gekweekt. Dan zal als bij de oprichting weer gesproken worden van onze universiteit. Het gebed zal toenemen, en voor onze universiteit zal met evenveel blijmoedigheid als voor onze lagere school ter plaatse ons geld beschikbaar zijn.

Aan »De Gereformeerde Kerken in Nederland» wordt door Deputaten voor de correspondentie met de Hooge Overheid bekend gemaakt, dat sinds de laatste opgave op de lijst der kerken voornoemd voor de eerste maal is geplaatst;

onder no. 908 de Geref. Kerk te Eist, classis Arnhem, prov. Gelderland, en voorts, dat aan het verzoek van sommige Kerken en classes, om bij de Overheid erop aan te dringen, dat de militairen bij hun verlof niet op Zondag behoeven te reizen, is voldaan.

Namens Deputaten - voornoemd

H. BAVINCK.

Classis Assen.

De classis Assen heeft in hare vergadering van 15 Febr. 1916 den Weled. heer ]. Hoekstra van Vries, in verband met zijn in Nov. 1915 met goed gevolg afgelegd praep. examen naar Art. 8 K. O., met algemeene stemmen beroepbaar verklaard voor de Geref. Kerken in Nederland.

Namens de classis v. n.

K. v. D. VEEN, scriba.

Korte Notulen van de vergadering der classis Gouda, gehouden te Gouda 1 Februari 1916.

Namens de roepende kerk van Ouderkerk a.d. IJsel, opent haar gewezen consulent Ds. P. v. Hoven na het zingen van Ps. 66 : 2 en het lezen van Psalm 66, de vergadering met gebed en heet Ds. J. Vesseur van Ouderkerk a.d. IJsel, voor het eerst ter vergadering tegenwoordig, hartelijk welkom, waarvoor deze hem dank betuigt.

D.D. Wielenga en Langen, bsnoemd tot het nazien der credentialen, rapporteeren, dat alle kerken wettig zijn vertegenwoordigd. De kerken van Krimpen a.d. Lek en Haastrecht hebben, nevens haren dienaar des Woords, elk een diaken afgevaardigd, wien, gehoord de reden tot afvaardiging, keurstem wordt verleend. Genoemde kerken, alsmede die van Nieuwerkerk a.d. IJsel, hebben instruèties.

De vergadering thans wettig geconstitueerd, wordt naar toerbeurt als Praeses aangewezen Ds. J. Osinga, als asses. Ds. Langen, terwijl Ds. Vesseur als scriba 'fungeert.

De Praeses richt nog een kort woord tot Ds. Vesseur, wenscht'Ds. B. v. Halsema en de kerk van Haastrecht geluk met de beslissing genomen-in zake het beroep naar de kerk van Terneuzen, en hoopt, das Ds. v. Hoven vrijmoedigheid zal vinden, om voor de beroepen, op hem uitgebracht door de kerken van Duurswoude en Zuid-Beierland, te bedanken.

De notulen van de gewone classic, vergadering van Aug. en die van de buitengewone van 7 Dec, de laatste bijeengeroepen wegens het praep. examen van cand. Verhoog, worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.

Naar aanleiding van de notulen, wijst Ds. Voigt op Art.. 3 in verband met Art. 6. van de huishoudelijke regeling der classis in zake het praesidium. De classis spreekt zich hierover uit tot zijn bevrediging. De aandacht wordt gevestigd op het voorstel van de kerk van Haastrecht, om op elke classic, vergadering 3 dienaren des Woords aan te wijzen voor de prediking onder de militairen. Dit voorstel wordt door de classis aangewezen ; deputaten voor de vacaturebeurten zullen hiermede rekening houden.

De instructie van de kerk van Nieuwerkerk a.d. IJsel, inhoudende : Verzoek aan deput. voor de correspondentie met de H. O. sdat zij pogingen aanwenden, om voor de militairen gedaan te krijgen, dat deze, wegens hun verlof, niet op den dag des Heeren behoeven te reizen», komt in behandeUng en wordt door de classis aangenomen. De instructie aan de kerk van Haastrecht in zake de oefenaars, zal op het agendum van Se volgende classis geplaatst worden, opdat deze zaak door de kerkeraden op hun vergaderingen kan worden besproken. Aangaande een tweede instructie aan deze kerk: »De classis besluite, dat in alle; gevallen, waarbij vertegenwoordiging der classis wenschelijk is, doch deze niet tijdig door haar zelve werd of kon worden _._ __.. . geregeld, voortaan de Praeses der laatstgehouden vergadering de kerken der classis vertegenwoordige», wordt besloten het Moderamen daarvooraan te wijzen.

Regeling der .vacaturebeuten: Lekkerkerk D.D. Andrée, v. Hoven, v. SettenjReeuwijk-Sluipwijk: D.D. Osinga, Voigt, Vesseur ; Mijdrecht: D.D. Wielenga, Dalhuysen. Prediking voor de mihtairen: D.D. Jansen, Sap, Wielenga. Reis. ea verblijfkosten zullen vergoed worden door dep. ad hoc, de dienst uit de classic, kas. Ds. Langen brengt gunstig rapport uit over het nazien van het classic, archief en tevens namens de kerken van Oudewater en Goude van de approb. van het beroep van Ds. Vesseur. Ook wordt gunstig gerapporteerd door de commissie, benoemd tot het nazien van de boeken van den quaestor der zending. Ds. Wielenga en ouderl. Kapteijn, benoemd tot het nazien van de boeken van den quaestor der classis, rapporteeren alles in orde te hebben bevonden. De aanvragen voor Art. 11 en 13 worden voor de volgende vergadering in handen gesteld van dep. ad hoc. De onderscheidene bijdragen en collecten worden gestort. Vier kerken zijn door bijzondere omstandigheden in gebreke gebleven om de Kerstcollecte voor de Joden-zending te houden, zij beloven die op de Mei-classis te storten. Op de volgende vergadering zal besproken worden, of er wijziging is te brengen in het betrekkingscijfer voor de classic, onkosten, na advies van dep. ad hoc,

Ds. V. Halsema wordt herbenoemd tot classic, quaestor. Roepende kerk voor de volgende vergadering is de kerk van Oudewater. Als Praeses zal dan fungeeren Ds.-T. Sap, als ass. Ds. J.Osinga, als scriba Ds. J. Vesseur,

Een kerk vraagt en ontvangt advies in zake twee tuchtgevallen en doet mededeeling, dat een echtpaar is afgesneden met het formulier van den ban. Een andere kerk vraagt inlichting aangaande het verzoek van dep. aan de kerken, om een collecte te houden voor kerken, getroffen door den watersnood. De classis adviseert den kerken het houden van die collecte. Dezelfde kerk vestigt de aandacht op het weeshuis te Middelharnis, getroffen door den watersnood. De classis adviseert, dat het bestuur van genoemde stichting eerst aankloppe bij het algemeen watersnood-comité. De Praeses richt een vraag tot een der kerken aangaande haar absentie van de vorige vergadering. De classis, gehoord de redenen, neemt hiermede genoegen.

Varia. Ds. Dalhuysen deelt mede, dat zijn kerkeraad hem een duurtetoeslag over 1915 heeft gegeven; dit wordt met blijdschap vernomen. Naar aanleiding van de vraag, of de classis ook dit Jaar afgevaardigden zal zenden naar het D. V. in Mei a. s. te houden Evangelisatie-Congres te' Rotterdam, wordt besloten Ds. Osinga als afgevaardigde te benoemen. Ds. Wielenga ontvangt antwoord op de vraag: Hoever het mandaat reikt van deputaten door de classis aangewezen tot het nazien van de boeken der quaestores.

De Assessor leest de korte notulen.

De Praeses sluit de vergadering en gaat voor in dankzegging.

Op last der'classis

JOH. S. LANGEN, h. t. Assessor.

Gouda, 8 Febr. 1916.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 februari 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 februari 1916

De Heraut | 4 Pagina's