GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Ons Indië!

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ons Indië!

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Reeds eerder (16 Oct. '25) is in deze rubriek! gewezen op het geviaar, dat ons Indië dreigt van communistische zijde. Thans vestigt het debat over de begrooling vkn koloniën en de communistische interpellatie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal opnieuw de aandacht opl dit ernstig gevaiar.

Boveirdien brengt iedere Iirdische post nieuwe mededeelingen over communistische woelingen en daartegen genomen maatregelen, zoodat soms zelfs de vraag gerechtigd schijnt of Wij^ al niet te veel hebben laten bederven.

Het blijkt, dat het kwaad ernstige afmetingen, heeft aangenomen len dat 2elfs in vele gevallen hét personeel in dienst der Overheid niet vrij uitgaat. Een en ander is zeker mede oen geVolg van. eeir te slapp-e houding in Vroeger dagen.

Het is toch al te dwaas, dat de Overheid personen in dienst neemt, die openlijk' verklaren het gemmit te hebben op de verstoring der bestaande maatschappelijke o.rde. Zoo iets kan' m.i. hier in Nederland al niet worden toegelaten.

In Indië is dit nog veel funester. Daar staap wij met een zeer klein groepje blanken tegenover een millioenen bevolking, waartegen wij betrek-.kelijk zeer weinig machtsmiddelen in werking kunnen stellen. '

Het is dus daar, veel meer nog dan hier, noodig, dat ieder, die in staatsdienst is, zijn best doet het gezag te steunen en te handhaven.

Hier ontbrak iia den laatsten tijd veel aan.

Vooral de onderwijzers schenen zich voor een deel te beschouwen als ambtshalve belast met de propagaiida voor het commimisme.

Gelukkig gaan thans Voor het dwaze van dezen toestand-de oogen open. Wij lezen althans in een rondschrijven van den Directeur van Onderwijs het volgende:

„Gelijk bekend heeft de regeering het gewensctó geacht om het door haar ingenomen standpunt tegenover land& dienaren, die sociaal-politieke propaganda voeren, nader te verduidelijken-

Wat - de ambtenaren in het algemeen betreft, wenscht zij iedereen vrijgelaten te zien in "zijn staatkundige" overtuiging, doch zoodra het de uitimg ^daarvan geldt, wordt van iederen Ijandsdienaar, hoog of laag, gevorderd, dat hij zich zal onthouden van dciadwerkelijk» propaganda, welke ontwrichting van het overheidsgezag ten doel heeft of daartoe leidt, onverschillig op welke wijze dit geschiedt, hetzij in bet openbaar dan wel in het verborgen-

Van de pnderwijzers wordt bovendien geëischt, dat zij ook bij andere politieke propaganda oï bij vakvereenigingsactie oi soortgelijke uitingen van vereeuigingsleven, steeds met gematigdheid te werk gaan, dat zij heftige, langs het kantje der strafwet gaande taal venmjden en dat zij zich afzijdig houden, wanneer in hun omgeving acties gaande zijn, waardoor de gemoederen in groote beroering worden gebracht

Waar de regeering voorts uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven, dat voor hen, die de aangegeven gedragslijn lüet wenschen te volgen, in 'stands dienst geen plaats is, ligt het in de rede, dat degenen, die zich voorbei-eiden voor een landsbetrekking, eveneens met dat standpunt hebben rekening te houden-

Ter voorkoming van teleurstelhngen wordt mitsdien ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat geen personen in 'stands dienst zullen worden opgenomen, die in het openbaar ontoelaatbare propaganda voeren als hierboven omschreven-Tevens zuUen zulke personen, voor het geval zij tijdens hun opleiding van landsw^ge steun genieten, b-v. in den vorm van een beurs, niet verder in hot genot van dien steun kunnen worden gelaten."

Ook bij andere diensten schijnt men een zuivering te ondernemen. Herhaaldelijk' lezen wij berichten over gearresteerde communisten, ontdekte aanslagen en' veirstoorde vergaderingen-In Soerabaja bleek zelfs een heele zuivering der politie noodig te zijn, waarbij in totaal niet minder dan 50 agenten ontslagen werden.

Eigenaardig doet het bij' dit alles aan, dat dit destructieve werk niet alleen m 'de Tweede Kamer door een commimist verdedigd' wordt, maar dat deze daarbij zelfs zijdelings steun oaitVangt van de socialisten.

•Gelukkig heeft de nieuwe minister geantwoord op een wijze, die alle misv'erstand wegneemt.

Openlijke of bedekte propaganda. Voor het communisme kan in Indië niet worden toegelaten.

De bevolking staat weerloos en zonder critiek tegen het evangelie van Mosco'U.

Daar komt bij, dat de economische omstandigheden vooral op Java, het volk voor het ontvangen van het communisme bijzonder geschikt maken.

In de laatste 50 jaren is daar de bevolking op ontstellende wijze toegenomen. Hierdoor ontstond voor den Javaanschen boer een tekort aan grond.

Gepaard hiermee ging een snelle ontwikkeling der cultures, die den primitieven lairdbo^uwer de concurrentie onmogelijk maken.

Nooit zal de Javaansohe landman uit den grond kunnen halen wat de groote wetenschappelijk geleidde, met moderne hulpmiddelen 'toegerustte onderneming er uit kan halen. Zooidra deze beide ongelijke partijien in vrijheid zouden kunnen concurreeren naar de natuurlijke hnlphronnen van het land, zou de Javaan tot paupier zijn geworden.

Bovendien komt de Westersche wereld tot de bevolking met allerlei prikkels en nieuwe behoeften, zonder in overeenstemming daarmee de middelen tot behoeften bevrediging te bieden.

Als nu aan den JaV'aan gezegd wordt, dat dit alles is de macht Van het kapitaal en da, ! hij zich met één slag vrij kan maken van de vreemde overheersching en tegelijk alle dingen kan verschaffen, die hij wenscht, dan ziet hij' de leugen dezer beloften 'niet in en is hij zeer spoedig tot iedere actie bereid.

Dubbele waakzaamheid is daarom noodig.

Van de zijde van het bestuur moet met krachtige hand geregeerd worden, maar daarmede zijn we er niet.

Steeds meer dient het Christelijk' volksdeel^ zijn beste zonen te geven voor den Indischen dienst en moeten wij alle krachten inspannen om door middel van Zending en school aan het Indische volk te brengen het Evangelie der verlossing.

E. VISSER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 mei 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

Ons Indië!

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 mei 1926

De Reformatie | 8 Pagina's