GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De Dies natalis der Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Dies natalis der Vrije Universiteit.

4 minuten leestijd

Op Woensdag 20 October zal de Vrije Universiteit haar veertigsten jaardag vieren. Op den vooravond van dien dag zal Ds. G. R. Knijper, predikant bij de Gereformeerde Kerk te Haarlem, te 7J4 ure in de Keizersgrachtkerk den bidstond voor onze Hoogeschool leiden. En Woensdagmiddag te 3 ure zal in het > Gebouw voor den Werkenden Stand" de overdracht van het Rectoraat plaats vinden. De aftredende rector Prof. Dr. H. H. Kuyper zal dan een redevoering uitspreken en, na het verslag van de lotgevallen der Hoogeschool voorgelezen te hebben, Prof, Dr, R, H, Woltjer als nieuwen Rector pfoclameeren.

Het locaal-comité te Amsterdam heeft, zooals ook uit een advertentie blijken kan, besloten, het veertigjarig bestaan der Vrije Universiteit, gelijk het zeer bescheiden wordt uitgedrukt, eenigszins feestelijk te herdenken. Het plan is, bij deze gelegenheid aan H.H, Directeuren een feestgave aan te bieden, waarvoor de bijdragen nog kunnen worden toegezonden aan het Bureel der Vrije Universiteit, Keizersgracht 164. Voorts wil men na afloop van den bidstond een gezellig samenzijn houden en zal er gelegenheid worden gegeven om het laboratorium van Prof, Buytendijk te bezichtigen. Het: program voor deze feestviering is evenzeer bij het Bureel te bekomen.

Ook onze studentenwereld maakt zich op om het vierde lustrum onzer Hoogeschool feestelijk té herdenken. Al de oudstudenten zijn uitgenoodigd om aan dit feest deel te nemen, waarvan het hoogtepunt zal worden bereikt in een gezelligen maaltijd, die 21 October zal worden gehouden.

Zoo belooft de week, die komt, voor onze Hoogeschool en voor degenen, die haar liefhebben, een week van feestvreugde te worden. Haar oud-leerlingen en hare vrienden zullen uit alle deelen van ons land naar Amsterdam opgaan. Er zal saam gredankt worden yoor het vele goede, dat God ons in onze Hoogeschool schonk. Er zal gebeden worden voor haïir toekomst. De liefde voor onze Hoogeschool zal zich uiten in een feestgave. En de band met onze Hoogeschool zal door dit alles worden versterkt.

Al telt in het leven van een gewone Universiteit een veertigjarig bestaan nauwelijks mede, toch begrijpen en waardeeren we het, dat het locaal-comité van Amsterdam dezen dag niet onopgemerkt wilde laten voorbijgaan. Voor een - Hoogeschool, die het waagde zonder eenigen steun van Staat of Kerk op te treden, die alleen steunde op de kracht van haar beginsel en de liefde en toej? ? ijding van ons Gereformeerde volk is. |iet waarlijk geen geringe zaak, dat zij veertig jaren lang heeft bestaan. Zij datikt dat in de eerste plaats aan de hulpe Gods, die haar staande hield. Maar de trouw en de offervaardigheid van ons volk mag daarbij niet worden vergeten.

Er is aan zulke feestviering altoos een weemoedige herinnering verbonden aan degenen, die als hoogleeraar aan haar verbonden waren maar van ons zijn heengegaan. Van haar oudste hoogleeraren is Prof. Fabius de eenige, die nog steeds met onvermoeide kracht het hoogleeraarsambt waarneemt. Ook de stichter onzer Hoogeschool, die met zijn bezielende rede over Souvereiniteit in eigen kring haar opende, bleef ons nog gespaard, al geniet hij de welverdiende rust van zijn arbeid. Maar hoe menigeen, wiens naam en talent eer aan onze Hoogeschopl schonk, is óns ontvallen.

Maar onze Hoogeschool zelf staat nog. Zij is in die veertig jaar toegenomen en gegroeid. Wel niet met de snelheid van Jona's wonderboom, maar toch met gestadigen groei. Ze begon met slechts een enkelen student, zij heeft thans meer dan tweehonderd leerlingen. Ook de kring der hoogleeraren breidde zich allengs uit. Ze begon met vijf hoogleeraren, ze telt er thans vijftien met een lector.

Vergeleken met andere Universiteiten is dit alles nog klein. En toch, wie had veertig jaar geleden kunnen hopen of voorspellen, dat het aldus gaan zou. Daarom is er reden tot dank aan God den Heere.

Moge ook in dit nieuwe lustrum, dat onze Hoogeschool ingaat, Gods zegen op haar arbeid rusten. Geve Hij haar hoogleeraren trouw te zijn aan het beginsel onzer Hoogeschool en stelle Hij zoo onze Universiteit tot een eere voor Zijn naam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's

De Dies natalis der Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's