GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Synode-indrukken.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Synode-indrukken.

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

I.

Men zal het onderscheid tusschen deze rubriet en een andere in ons blad, waarin de persverslagen over de Synode worden opgenomen, wel in het oog willen houden.

Niet vair al wat de Synode verricht, zal in deze kolommen melding worden gemaakt, maar alleea vaïi dat, wat meer bijzondere opmerking verdient. Natuurlijk zit in deze artikelen een zekere subjektieve inslag, want indrukken.zijn ten slotte altijd subjektief.

Het spreekt echter van zelf, dat door controleering van eigen indrukken er naar gestreefd wordt een standpunt in te nemen, dat niet tot eenzijdigheid en partijdigheid in te wraken zin leidt.

En wat er ook op deze Synode gebeure, wij blijven onze gewoonte getrouw om de personen, die naar voren zullen treden, als personen in geen enkel opzicht te bekritiseeren, al zullen wij misschien kritiek moeten oefenen op de meeningen, welke zij voorstaan.

Assen.

Ongetwijfeld is Assen een van onze mooiste provinciesteden.

Rijk begiftigd met een omgeving van natuur-' schoon is zij voor menigeen, die in het Noorden des lands een arbeidzaam leven leidt, de plaats, waar men zijn laatste levensjaren wil doorbreagen' en van zijn pensioen genieten. Men kan het dan het stadje ook dadelijk aanzien. Rustige renteniershuizen telt het in verschillende soorten. Moderne bouwtrant heeft ook hier veroveringen gemaakt, zij het ook, dat hierin nog steeds schuchterheid leidsvrouw is. Of moet ik zeggen, dat het flegmatieke, wat men den Drent ten laste legt, ook in den bouwstijl uitkomt? Of moet de verklaring misschien meer "in den psychologischen w^ gezocht' en is het gemis aan het extravagante, het bizarre, het schreeuwende, het stoute, het fantastische in de nieuw gebouwde villa's daaraan toe te schrijven, dat zij, die er zich komen vestigen vooral behoefte hebben aan rust en dit ook uitgedrukt willen zien in de struktuur en het uiterlijlie van hun woning? Wat hiervan zij, de plaats zelf reeds treedt de Synode tegemoet als een vriendelijke verschijning. Toch zien wij haar niet op 'haar best. De bijnaam van het „Drentsche Haagje" zou iemand kunnen toeschijnen onverdiend te zijn. En wie hier dan ook zoekt een aequivalent voor Plein 1813, Binnen-en Buitenhof, Voorhout en de drukke winkelstraten zal de vergelijking niet bijzonder tret fend vinden. Maar wie zich een seizoensverandering levendig kan voorstellen en de plaats gevuld ziel met logé's en pensiongasten en vlak daarbij ontwaart het Asscherbosch, dat met zijn breede lanen en kronkelende paden de menschen, die den zomer in het lijf en in het hart hebben, oaider zijn lommer, in zijn speelsche hoekjes en zijn intieme plekjes lokt, ja, die kan den bijnaam van Assen waardeeren.

't Is echter niet de schuld van Assen, dat zij niet op haar voordeeligst kan uitkomen. De kerli, die met de saamroeping eener Generale Synode belast was, had er, toen zij te Utrecht in 1923 werd aangewezen om dit jaar gastvrouw te zijn, niet op gerekend, dat we in een tijd zouden komen, waarin zij haar lieflijke „legering" niet op haar voiordeeligst kon doen uitkomen. Wij hebben haar overvallen en mogen haar dan ook wel onze verontschuldigingen aanbieden. Toch mag dadelijk er aan toegevoegd, dat zij het aan niets liet merken, dat zij er niet op voorbereid was. Natuurlijk kon zij het frissche groen niet aan de boomen blazen. Maar met zomersche warmte heeft zij haar gasten ontvangen. Zij had alles tot in de puntjes geregeld. Verreweg het meerendeel der Synodeleden en praeadviseurs vonden onderdak bij de leden van Assen's kerk. Als wij ons niet verteld hebben. hebben er 54 een plaats bij den een of anderen huiselijken haard gevonden. Of zij er het vuur veel zullen zien branden? Synodeleden zijn geen gezellige elementen voor een gastheer en gastvrouw, die gaarne hun deugden van herbergzaamheidi toonen. Vooral als de Synode goed op gang is, worden zij nog al eens „nachtbrakers" en zit er soms niets anders op, willen zij het heele huis ni^' op stelten zetten, dat zij in het bezit Van een huissleutel worden gesteld en beloven 's avonds zonder geruisch te zullen biimenkomen. Heeft men behalve voor de Synode nog ander werk te ver-. richten, ' gelijk schrijver dezes, dan beklaagt nien reeds bij voorbaat de familie, die hem tot last krijg en yoedt maar steeds de heimelijke hoop, dat hiJ in een goed hotel zal worden uitbesteed. Of '^^ kerk van Assen aan een soort kerkelijke telepathie

heeft gedaan oï. psychologische intuilie liet beslissen, kunnen wij niet uitmaken, maai' zij heeft ons den dienst bewezen ons onder de „bestede; linoen" op' te nemen. In ons „bestedelingenhuis", het net ingerichte Parkhofcel, hebben we in vrije oogenblikken tijd om te werken en terwijl we, als , ^re even naar buiten kijken .over groene vlakte, den stoom van den trein zien kronkelwolken en heel de natuur ons schijnt te vragen: vindt ge mij in mijn neveljurk niet mooi, is mijn wazigheid niet teer, schrijven we rustig onze mémoires over het weinige, wat we totnogtoe te Assen doorleefden.

De Ure des Gebeds

Voor vele afgevaardigden komt de Synode zeer ongelegen en beteekent het bijwonen ervan geen geringe opoffering. Het is volstrekt onze bedoeling niet om eenigen schijn van verdienstelijkheid op ons te laden, wanneer wij verklaren, dat dit ook ons geldt. Maar oin publiek onze verontschuldiging aan te bieden, dat wij te laat in Assen aankwamen om in de Ure des Gebeds en ook in de daarop «evolgde ontmoetingssamenkomst aanwezig te zijn. Yiii konden ons niet eer van onzen arbeid losmaken.

Wat wij omtrent den Bidstond meedeelen is dan ook slechts gegrond op 'indrukken van anderen. Wie wij er oqk over spraken, allen waren eenstemmig van oordeel, dat Dr de Moor van zijn delikate taak zich meesterlijk heeft gekweten. Of, zoo men in dit verband het woord „meesterlijk" liever niet hoort, wat wij tot op zekere hoogte zouden kunnen billijken, kan men ook zeggen, dat hij naar de gave der wijsheid en der voorzichtigheid, welke hem geschonken is, het Woord heeft bediend. Het was voorzeker niet gemakkelijk om in deze omstandigheden een woord te spreken, dat niemand ergernis gaf en dat toch niet slap en onbeslist was. Als men het verslag naleest en bovenal de preek zelf onder de oogen heeft gehad, zal men moeten toestemmen, dat dit aan den voorganger in de Ure des Gebeds is mogen gelukken. Trouwens, Dr de Moor heeft, gelijk door allen erkend zal worden, . het zeldzame donum objectivitatis. Natuurlijk is dit geen passe-partout, dat bij alle gelegenheden dienst kan doen. Dikwijls is partij kiezen geboden. Dr de Moor kan dat, gelijk hij meermalen bewezen heeft, ook. Maar in een geval als dit, waarin ieder, die oprecht voor God wil leven, ook bij verschil van gevoelen moet kunnen meebidden, moet men zich tof op zekere hoogte boven de partijen kunnen opheffen. En wij zijn Gode dankbaa'r, dat dit is geschied. De majesteit van de waarheid Gods legde beslag qp de vergadering. In eerbiedige stilte hoorden de talrijke aanwezigen den voorganger aan en werden onder de werking van den Geest in de stemming des gebeds gebracht.

Gekiekt.

Toen wij Dinsdagmorgen ons naar de kerk aan den Zuidersingel begaven, waar de Synode haar zittingen ZO'U houden, zagen we, hoe vóór den ingang van het kerkgebouw eenige fotografen stonden geposteerd, die met hun apparaten allerlei tooverkunsten uitvoerden. Het ligt in den aard der zaak, dat de afgevaardigden er niet bijzonder op gesteld waren om gefilmd te worden. Sommigen deden dan ook pogingen om er aan te ontkomen. Zoo vernamen we, dat een van de Synodeleden, toen de lens op' hem werd gericht, dadelijk zijn hoofddeksel voor zijn aangezicht hield. Of de operateurs hem niet te vlug zijn af geweest zal nog moeten blijken. Tenminste heeft het ochtendnummer van één der groofe bladen bewezen, dat niet ieder erin geslaagd, is de aanvallen te pareeren. Een der praeadviseerende leden wilde zich met een ander voorwerp dan zijn hoed „behoeden" tegen het filmapparaat, maar het heeft niet mogen baten. Het zal hem wel verrassen, dat hij al genomen was, nog vóór zijn arm de opheffende beweging had gemaakt. Zelf hebben we er flink den pas |ii gezet en ons zooveel mogelijk in de flank en in den nèk • laten zien, maar hoe wij het er af - gebracht hebben, zal wel een der volgende ochtendbladen leeren.

Hoog nemen we zulke dingen niet op. "t Is alleen jammer, dat men daardoor de zeer ernstige zaak, waarover "de Synode te oordeelen heeft, op die fflanier in de sensationeele sfeer zoekt te trekken. Dat is ons egnig bezwaar. Voor 'het overige laten ^^ulke liefhebberijen ons koud. Zelfs hebben wij later, toen een fotograaf ons telkens lastig viel i^et het verzoek even stil te blijven staan. Om zijner onbeschaamdheid wil gedurende een momentje voor hem geposeerd. Toen waren w^j van hem ^f en werden ijiet langer hinderlijk gevolgd.

!Op!enings woord.

P-S. Daareven ontvangen wij bericiht, dat Dr de Moor, die den geheelen dag een zeer gewichtige commissievergadering heeft geleid, plotseling zeer ernstig ongesteld is geworden. Om nadere infor-^^iie in te \vinnen, moeten we hier ons artikel afbreken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 januari 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

Synode-indrukken.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 januari 1926

De Reformatie | 8 Pagina's