GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De probleemstelling — een gewichtig punt.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De probleemstelling — een gewichtig punt.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

En als degenen die hem bestonden, dit hoorden, gingen zij uit om Hem vast te houden; want zij zeiden: Hij is buiten zijne zinnen.En de Schriftgeleerden, die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en door den overste der duivelen werpt hij de duivelen uit.En de schare zat rondom Hem; en zij zeiden tot Hem: ie, Uwe moeder en Uwe broeders daar buiten zoeken U. En Hij antwoordde hen, zeggende: ie is Mijne moeder of Mijne broeders? Marcus 3:21, 22, 32, 33.

Het was een merkwaardig geval. Christus Jezus had Zijn werk aanvaard, ©n nu kwam de beoordeeling van de zijde der menschen. Ieder stelde het Nazareensch© probleem op zijn manier.

Tweeërlei probleemstelling verhaalt Marcus. Do eene groep zei: hij is buiten zijn zinnen, hij is ©en extaticus, niet gansch toerekenbaar. De andere beweerde: hij is bizonder goed toerekenbaar; hij is zelfs een geraffineerd misdadiger: hij is een stille compagnon van Beëlzebul.

De eene groep pleitte dus voor het „vreemde" en „on-regel-matige" in Jezus' optreden verzachtende omstandigheden, maar zag zich dan ook gedwongen tot een probleemstelling, waarbij' de bittere, absolute, beslissende beteefcenis van Jezus' arbeid werd geloochend, en zijn crisis-werk van de scherpe, voor alle geslachten richtende, beteekenis werd beroofd. De andere groep-, die hem een stillen vennoot der hel noemde, stelde het probleem volstrekt anders: zij pleitte geen verzachtende omstandigheden, „nam" integendeel „het verschijnsel" van den Nazarener bizonder ernstig en verklaarde: hier is alles van de grootste beteekenis ; het is hier nacht of dag, leugen of waarheid, hemel op aarde, of hel op aarde.

Toen kwamen die menschen der eerste groep en wilden Jezus met wat wij tegenwoordig (vanwege de gewenning? ? ) al gauw noemen „een zacht lijntje" naar huis lokken: zie uw familie is daar en roept u. Want die eerste probleemstelling, die verzachtende omstandigheden pleitte, kwam van de zijde van Jezus' verwanten. Ze hadden hem lief, of hadden zichzelf lief; — hoe dit zij, ze wilden niet graag, dat de buitenwereld Jezus' optreden zóó ernstig nam als de farizeërs dat deden, en ... als hij zelf het deed ...

En intusschen bleven de farizeërs al maar schimpen: duivelscompagnon!

Nu komt de Christus op als ambtsdrager Gods. Hij kiest. Hij blijft werken bij d© twééd© groep ©n laat de eerst© buiten staan. Ook Moeder.

Hij wéét het, dat die familie den bloedsband voelt, en dat hier (want Maria en de broeders treden groepsgewijs, „en familie", op) liefde spreekt, die familieconsult gehouden heeft: Hij weet óók, dat de Farizeërs onoprecht zijn, dat hun probleemstelUng subj©ctief niet ten volle ernstig gemeend is (want: door wien werpen him eigen zonen de duivelen uit? ). De eene groep is subjectief eerlijk, de andere subjectief oneerlijk.

Maar Christus overziet de kansen en de plichten van den geestelijken oorlog niet naar de subjectieve bedoeling der probleemstellers. Der­ gelijke dwaasheden laat hij over aan d© geborenO'f aangekleed© salongasten van het christendom der 20e eeuw, die b.v. na een quasi-deftig© „verklaring" een opponent met scherpe probleemstelling niet meer „t© woord staan"... En di© daarmede de omstanders aan hun lot overlaten, d© ontrouwe her-, d e r s... Neen, Hij beziet de plichten van Gods heiligen oorlog naar den objectieven loop der krijgsverrichtingen. Hij weet, dat d© probleemstelling van Zijn familie objectief funest is, de bergrede aan de schandpaal slaat, ©n H©m, en de kerk, voor altijd van hun absolute, „entscheidende", beteekenis berooft. Daarom gaat Hij niet naar moeder en broeders, hoezeer zijn bloed in Hem roept om het bloed, zijn ziel om hun ziel. Hij b 1 ij f t in het werk-huis, waar tenminste de gr00te kans tot strijden Hem gegeven is door d© scherpe probleemstelling: uit God, of uit den duivel!! Want bij zulk een pro^ bleemstelling kan tenminste iets gedaan worden: de oorlogen des Hoeren liggen daar ten minste niet stil.

Slappe christenmenschen, leert u hier schamen! Schamen — om uw probleemstelling, die bij den dag „ongevaarlijker" wordt. Zwijgt uw salon-manieren-voerders dood, want ze zijn het; maar gaat op de serieuze kwesties in, ongeacht de personen! En weet het: de jeugd in de groote steden loopt uit de kerk weg waarom ? Om een slap stuk in de bioscoop, en om ©en cigaret, en om een match. Maar de Russen maken geschiedenis! Het oordeel begint niet bij de ketterijen der ketters, maar bij de slappe probleemstelling van de orthodoxie. Het huis dergenen, die de tegenstellingen in de controversen aJslijpen, ligt onder het oordeel: Christus maakt elders geschiedenis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 augustus 1932

De Reformatie | 4 Pagina's

De probleemstelling — een gewichtig punt.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 augustus 1932

De Reformatie | 4 Pagina's