GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het biljartspel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het biljartspel.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op een onzer Jongelingsvereeiiigingen waren onderwerp van discussie het biljartspel en de vraag, of er plaats voor is in het leven onzer jongelui.

Die gevoelens bleken verdeeld, en men besloot daarom in deze rubriek eenige voorlichting te vragen.

Men zal daarbij dan wel niet in de eerste plaats gedacht hebben aan voorlichting omtrent het geoorloofde van het biljartspel geheel op zichzelf beschouwd.

Daarover kan onder christenen, ook onder gereformeerde cliristenen, wel nauwelijks verschil bestaan.

In zijn doel: herstelling van kracht door ontspanning van den geest; en in het middel waardoor het dat doel zoekt te bereiken: verpoozende, aangename en gezellige bezigheid — beantwoordt 't ten volle aan de eischen, die men in 't algemeen aan 't spel behoort te stellen.

Voorts is er in de handelingen die erbij verricht worden niets, dat in strijd is met eenig gebod van de Wet Gods, en verheft de oefening van geest (opmerkzaamheid en berekening) en lichaam (oog en hand) het tot een onzer edele spelen.

Voeg hier nu bij de gymnastiek waartoe het dwingt en het gezellig verkeer dat het meebrengt — en we zijn het er allen over ééns, dal het biljartspel een van de fijnste en veelzijdigste spelen is die we hebben.

Héél wat fijner dan het altoos min of meer ruwe voetbalspel, en fijner zelfs — en uit moreel oogpunt zeker niet meer aanvechtbaar — dan he! kegel-en het kolfspel, dat bij onze vaderen zoo in eere was.

Als het biljartspel dan ook een spel was, dal men in eigen huis onder zijn bereik kon hebben, of allhans op eigen terrein, in eigen familie-of vriendenkring kon spelen, en waardoor men voorts zichzelf in geenerlei verzoeking bracht — zou ik onze jongelui den raad geven, allerlei onbeduidende spelletjes, die geen andere verdienste (!) hebben dan dat ze den tijd dooden, op zij te zetten, en voortaan de noodige recreatie te zoeken bij het biljartspel.

In Engelsche en Amerikaansche Christelijke kringen — ook, in navolging daarvan, bij sommige Nederlandsche — won het mooie biljartspel dan ook zóó de harten, dat in elk centrum van het leven der Christelijke Jongelingsvereenigingen (Y. M.C.A.) een biljart te vinden is.

Toch zou ik geen vrijmoedigheid hebben, deze voorbeelden ter navolging aan te prijzen.

Het is nu eenmaal niet anders: de dingen staan in de wereld niet op zichzelf. Ze zitten in allerlei verbanden die meespreken in Iiun waardeering — ook en niet het minst in hun bruikbaarheid voor christenen.

Zoo is het ook met het biljart.

Ik denk daarbij niet aan 't misbruik dat ervan gemaakt wordt: door jongemenschen die er een hartstocht van maakten en er hun arbeidstijd aan ten offer brengen; door de maniakken die wat middel tot ontspanning moet blijven, tol d oei maken van al hun inspanning e|n geen hooger roem kennen dan een kampioenschap te bemachtigen; door lieden die er een bron van inkomsten van maken door om geld te spelen; door ruwe klanten, die het een prachtgelegenheid vinden om liuji vloek-en ruzie-zuciit bot te vieren.

Dit alles zijn excessen, die evenmin o.p rekening van het biljartspel mogen geschreven worden, als het slapen in de Iterk en de knoop in de coliecteerzak op die van iiel kerkgaan.

Het .gevaar voor misbruik, ook van de beste gaven Gods, vergezelt ons, zondaars, overal, al was het maar alleen in de verdorvenheid van ons eigen hart.

Oók en niet het minst bij het spel, zelfs bij hel onschuldigste.

Bij hel biljartspel op zich zelf is het, naar het me voorkomt, niet grooter dan bij het knikkeren van onze jongens en het touwtje springen van onze meisjes. — Maar bij het biljart is er behalve heit algemeene gevaar, nog een bijkomstige verzoeking.

De weelde van een biljart in zijti huis te hebben', kan nu eenmaal niet ieder zich veroorloven. En ook een Jongelingsvereeniging zal, buiten het land van de multi-millionairs, wel zelden zoo rijk zijn, dat ze, zonder andere en hoogere belangen tekort te doen, ten genoege van haar leden, een biljart zal kunnen aanschaffen.'

Om te biljarten, moet men in de steden naar

een café-restaurant en op de dorpen naar herberg oH kroeg.

Nu is een Christen er niet te goed voor om in een herberg te komen. Hij mag zelfs met een goede consciëntie een kroeg binnenloopen.

Maar — dan moet zijn plicht hem daar roepen, of levensbehoefte zijn verblijf daar wettigen.

Een Christen is daar altoos — moet daar althans zijii, een vreemdeling op zijn doorreis, geen huisgenoot, geen habitué, geen stamgast.

Dat te zeggen en daar ook naar te doen, is geen farizeesche eigenwaan, maar een dood-natuurlijk gevolg van het contrast, dat er nu eenmaal is tusschen de sfeer die er heerscht in al wat min of meer brandpunt is van het leven der wereld en het innerlijk leven van wie God vreest.

En nu ligt het er toe, dat het biljart, wie het eenmaal ging spelen en ervan houden ging — en die twee gaan doorgaans samen — in groote verzoeking brengt, zich te gewennen aan den gang naar café en herberg en aan den toon die daar, niet het minst aan de biljarttafel, heerscht. Dubbel bedenkelijk, omdat men zich zijn mede-spelers doorgaans natuurlijk niet (in vrijheid) kan Idezen, maar genoegen moet nemen met wie zich als partner of partners aanbieden.

En die verzoeking van het biljart is er dan eene die men zich zelf aandoet, die men zélf in 't leven riep, en die ons daarom de hand op den mond komt leggen, als we bij het allervolmaaktste !|ebed aan de zesde bede toekomen.

Conclusie: Ik geloof, dat onze jongelui wèl zullen doen met de queue niet in handen te nemen.

Een offer?

Ja, een offer.

Maar toch zeker niet een van de grootste, die Christus vraagt van wie Zijn discipel wil zijn. 't Ziet er slecht uit voor den gedoopte, dien dergelijke offertjes reeds te groot en te zwaar •schijnen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 januari 1934

De Reformatie | 8 Pagina's

Het biljartspel.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 januari 1934

De Reformatie | 8 Pagina's