GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
VRAGEN VAN GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN
De Reformatie
Onze houding ten opzichte van Christelijke artsen.

Onze houding ten opzichte van Christelijke artsen.

Over dit onderwerp ontving ik een vraag van een onzer lezers. Omdat het de zaak m.i. op de juiste manier aan de orde stelt, en ook, omdat het reeds verschillende opmerkingen geeft, die ik anders zélf zou willen maken, geef ik 't schrijven waarin ze me gedaan werd hier in zijn geheel een plaats. D ...

14 december 1934
De Reformatie
F.
947 woorden
Uitvoering Mattheüs-Passion.

Uitvoering Mattheüs-Passion.

De vraag, of het bijwonen van muziekuitvoeringen als die van de Mattheüs-Passion zich wel verdraagt met den eisch van het Woord Gods voor het Christelijke leven, schijnt velen nog altoos moeite te geven.Reeds vroeger hebben we in deze rubriek een antwoord pogen te geven op sommige kwesties ...

12 januari 1934
De Reformatie
F.
1313 woorden
Het biljartspel.

Het biljartspel.

Op een onzer Jongelingsvereeiiigingen waren onderwerp van discussie het biljartspel en de vraag, of er plaats voor is in het leven onzer jongelui.Die gevoelens bleken verdeeld, en men besloot daarom in deze rubriek eenige voorlichting te vragen.Men zal daarbij dan wel niet in de eer ...

19 januari 1934
De Reformatie
F.
967 woorden
Nogmaals: de Mattheüs-passion.

Nogmaals: de Mattheüs-passion.

Een onzer lezers is nog niet bevredigd door wat ik, naar aanleiding van een vraag over hel bijwonen van een uitvoering der Mattheüs-passion schreef. Beter gezegd: hij acht die vraag en haar beantwoording van minder belang. Hem houdt een andere bezig, die hij van grooter en allesbeslissende beteek ...

26 januari 1934
De Reformatie
F.
1099 woorden
Het Paradijs lii Lukas 23 vs 43.

Het Paradijs lii Lukas 23 vs 43.

„Wat" — zoo luidt de vraag, die me hierover gedaan wordt — „bedoelde de Heere Jezus in Zijn woord tot één der moordenaars die mèt Hem gekruisigd werden, met het Paradijs; en hebben we daarbij aan hetzelfde Paradijs te denken, waarvan ons in Genesis 2 wordt verhaald? "Ik beantwoord de twee ...

2 februari 1934
De Reformatie
F.
727 woorden
De staat van de Ziel des geloovigen na den dood.

De staat van de Ziel des geloovigen na den dood.

Een onzer lezers doet me een vraag over den staat van de ziel des geloovigen, aanstonds na het verscheiden uit dit leven, of over wat we kortheidshalve doorgaans noemen „den staat der afgescheidenheid" of „den tusschentoestand".Een onderwerp, dat in alle tijden de gedachten van wie in Chri ...

16 februari 1934
De Reformatie
F.
930 woorden
De heiligmaking.

De heiligmaking.

I. Uit d. L. ontving ik twee vragen. De eerste gaat over de heiligmaking; de tweede over de belijdenis van Cliristus als den eenigen en algenoegzamen Zaligmaker. 'k Beantwoord ze in de orde waai-in ze gedaan werden.Eerst dan die over de heiligmaking. Inzende ...

2 maart 1934
De Reformatie
F.
1143 woorden
Een gedeeld geloof — en de zaligheid.

Een gedeeld geloof — en de zaligheid.

Dezelfde inzender, wiens vragen aangaande de heiligmalcing ik beantwoordde, deed nog een paar andere. O.m. ook deze: of iemand, die niet uitsluitend op de gerechtigheid en voldoening van Christus .üijn. .vfirtcouwen stelt, maar voor zijn behoudenis ook nog iets verwacht van de' verdienste en de v ...

23 maart 1934
De Reformatie
F.
1050 woorden
Voorwaardelijk bidden.

Voorwaardelijk bidden.

Onze lezer v. E. te R. doel me in een uitvoerig schrijven — dat hij hier graag in z'n geheel zag opgenomen, maar dat al te veel ruimte zou innemen — eenige vragen over „het voorwaarde-1 ij k bidden om t ij d e 1 ij k e dingen"; mei name over zulk bidden onder beding, dat de verhooring kan bestaan ...

6 april 1934
De Reformatie
F.
1365 woorden
Het lidmaatsGliap van den Alg. Ned. Wlelrijdersbond  en van de Ned. Jeugd-Herberg-Centrale.

Het lidmaatsGliap van den Alg. Ned. Wlelrijdersbond en van de Ned. Jeugd-Herberg-Centrale.

Ik ontving de vraag, of een christen Ud kan en mag zijn van den A.N.W.B. en van de N.J.H.C, die beide door loterijen hun organisatie trachten te versterken en te propageeren.De vraag is nogal beperkt. Ze gaat uit van de veronderstelling, dat er voor een christen in 't algemeen geen bezwaar ...

20 april 1934
De Reformatie
F.
659 woorden
van 2