GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dultschland. Nog iets over de gedaanteverwisseling der Reformirte Kirchenzeitüng.

Wij weten thans iets meer omtrent de gedaanteverwisseling van de «Reformirte Kirchenzeitungn. Pastor Calaminus van Elberfeld zal niet meer redacteur zijn; in zijne plaats treedt Professor Lic. Karl Muller op. Het blad wordt aanmerkelijk vergroot en zal orgaan zijn van den Gereformeerden Bond voor Duitschland. In het prospectus van het vergroote blad leest men:

Het fundament van de belijdenis der Gereformeerde Kerk, d. i. de Heilige Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments naar aanleiding van den Heidelbergschen Catechismus, zal volgens de historische overleveringen der Duitsche Gereformeerde kerk, gelijk tot hiertoe zoo ook voor het vervolg de positieve belijdenisstand der.

Gereformeerde Kerkelijke Courant" vormen. Daarbij zullen alle dogmatische haarkloverijen in bijzondere punten en alle ruwheden tegen andere kerkelijke richtingen vermeden worden. Met de laatste zoekt de Gereformeerde kerk in vrede samen te werken, voor zoover de waarheid niet daaronder lijdt, want zij houdt het mede voor haren plicht, haar streven op de opbouwing van de kerk van Christus en op het heil der zielen te richten. Als kerkelijk verbindingsmiddel zal de «Gereformeerde kerkelijke courant" in oorspronkelijke artikelen leiding voor alle terreinen van het Christelijk weten en voor alle kerkelijk belang geven. Niet slechts de bijzondere Gereformeerde punten, maar alle kerkelijke vraagstukken zullen in dit blad behandeld worden, om het daardoor voor de lezers tot een kerkelijk orgaan te maken, waaraan zij genoeg hebben.

Om op kerkelijk gebied kennis te verspreiden, zal het blad volledige kerkelijke berichten uit elk deel van de Duitsche kerken zoowel als van het buitenland, uit de Roomsche kerk, uit de uit-en inwendige zending en ook van de ontwikkeling der maatschappelijke verhoudingen, voor zoover deze werkelijk-kerkelijke en Christelijke belangen raken, brengen, "

Het blad wil tegelijk het bewijs leveren, »dat de Gereformeerde kerk niet daarvan uitgaat, om door eenzijdig den nadruk te 'leggen pp hare eigenaardigheden, vreedzame ordeningen te verstoren en op te lossen." De geheele onderneming wil als eene versterking van de belijdenis in den boezem der Gereformeerde kerk in Duitschland beschouwd worden.

Wanneer wij dezen prospectus vergelijken met hetgeen Dr Zahn van Stuttgart vóór omtrent 12 jaren over de oorzaken van den teruggang der Gereforrneerde kerken in Duitschland schreef, dan is het onderscheid in het oog loopend. Toen stak een storm van verontwaardiging tegen Dr. Zahn op, omdat hij den vinger gelegd had op de eigenlijke oorzaak van het verdwijnen der Gereformeerde kerken in Duitschland, n.l. de verloochening van het cor ecclesiae., de leer van Gods genadige verkiezing. Nu wordt door de Luthersche organen het verschijnen van de Reformirte Kirchenzeitimg., in hare nieuwe gedaante met zekere ingenomenheid begroet.

Tot ons leedwezen hebben wij in het prospectus ook een beslist positie nemen tegen de Ritschliaansche school gemist. Vooral na Har^nack's aanval op de twaalf artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis was dit overnoodig.

Rusland. Vervolging der Roomsche kerk.

DeJ Roomsche kerk in Lithauen wordt nog zwaarder door de Russische regeering vervolgd dan de Lutherschen in de Oostzee-provinciën. Sedert de benoeming van den gouverneur-generaal Orzewski is het optreden tegen de Roomschgezinden zoo bitter geworden, dat het al den schijn heeft als wilde men de Roomsche kerk geheel en al verdrukken. Dit is natuurlijk niet aan Orzewski te wijten maar men zal hem benoemd hebben om een geschikt werktuig te bezitten om het leven aan de Roomsche kerk in dat deel van Rusland onmogelijk te maken. Zonder eenige aanleiding is het den Roomsche geestelijken verboden om aan de kinderen hunner parochianen godsdienstonderwijs te geven. In vele scholen werden de kinderen er toe aangezet om voor de beelden van heiligen der Grieksche kerk te bidden, en de priesters die de kinderen daarvan afmaanden, worden eenvoudig naar een klooster gezonden.

Ook op de instellingen van middelbaar en hooger onderwijs wordt alles in het werk gesteld om de onderwijzers in de godsdienst te bemoeilijken. De pastoors moeten in hunne parochie blijven; zonder van een verlofpas voorzien te zijn, mogen zij die niet verlaten, en om zulk een pas te verkrijgen moeten maanden verloopen. Zoo kwam het voor dat het Roomsche priesters onmogelijk was hunne kranke of stervende familieleden of ouders te bezoeken.Hetis gebeurd dat een priester, die zijn krank geworden broeder, die ziek geworden was naar Warschau wilde brengen om hem daar eene operatie te laten ondergaan, een verlofpas vroeg; na langen tijd op antwoord gewacht te hebben, kreeg hij een afwijzend antwoord. Zelfs de geringste afwijking van de meest onbillijke bepalingen wordt met zware geldboeten gestraft, waarvan de meeste honderd roebels bedraagt.

En niettegenstaande dit alles blijft de paus met den Czaar van Rusland op goeden voet. Waarschijnlijk is hier hoogere politiek in het spel, want men hoopt in het Vaticaan nog altijd, dat ook de Grieksche kerk zich eenmaal onder de opperhoogheid van den paus zal stellen.. Daarbij komt dat Crispi in Italië weder aan de regeering gekomen is, waardoor de poHtiek van het drievoudig verbond nieuwe versterking ondervond. Nu staat de paus, omdat het ontstaan van het vereenigde Italiaansche Koninkrijk hem van den kerkelij ken staat beroofde, de Italiaansche regeering tegen en geeft daarom zijn zedelijken steun aan Rusland en Frankrijk, die tegen het drievoudig verbond van Duitschland, Oostenrijk en Italië overstaan.

De arme Lithaners worden daarom maar als schapen ter slachting overgegeven.

Wanneer zal er een einde komen aan al de verdrukking in Rusland in naam van den godsdienst aan Joden, Roomschen en Lutherschen aangedaan ?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 januari 1894

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 januari 1894

De Heraut | 4 Pagina's