GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 141

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 141

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BIJLAGE G. AKTEN VAN HOLL. VERG AD. VAN COKEESPONDENTIE.

139

gaderinge van beide querteren sullen oock malcander van tijt ende [plaetse] haerder vergaderinge reciproce adverteeren in tijts. 6. Dat in ellic querteer ande Kercken daer deese vergaderingen laest gheweest sullen sijn, alle voorvallende swaricheeden sullen becent ghemaet werden, dee welke dander broederen daer van tijdelijck adverteeren, ende dee vergaderinge des noots sijnde beschrijven sullen. 7. Depelve Kercken respective sullen met ghemeene stemmen haeres kerkenraets ofte der ghesonde broederen inde selve, in kleine particulere saeken, den besten raet ende advijs mogen geeven, doch in sware saeken, de stiehtinge der kercken angaende, sullen sij niet mogen iet doen ofte resolveren, maar dee selve ande Classe van haere querteer oversehriven, op dat deselve daer op gheresol veert inde naeste vergaderinge soude mogen verschijnen, dee ordinare ofte eis ende noot der saeken exterordinare ghehouden sal werden. 8. De voorss Kercken sullen in exterordinarische swaricheeden voorvallende ofte saeken dee vergaderinge buutens tijts mogen beschrijven. 9. Andersins sal op het scheiden van ellick vergaderinge tijt ende plaetse bestempt werden vande naeste ordinarische vergaderinge. Ende dit alles bij provisie als vooren, om te handhaven alleen dee suivere ghereformeerde relisie ende dee goede oordere vande selve.

n. Betreffende de vergadering, den 24—26 Juli 1617 te 's Gravenhage gehouden. a. De Artikelen over de manier van Correspondentie, gel k die daar zijn herzien (Oud-Synodaal Archief, nr. 35, II, 45, fol. 273 sq.). Advijs op t'ontwerp vande maniere vande correspondentie onder de goede broederen van Suijt ende ISoorthollant bij provysie gestelt door de vergaderinge tot Amsterdam, gehouden den 36 Junii 1617 ende gerevideert ende verbeetert inde vergadering gehouden in Sr Hage den 25 ende 26 Julii des selven Jars op t' behagen van de broederen voorss. 1. Voor erst datter twe vergaderinge van coi[r]espondfntien sullen werden aen gestelt, d'een vainde C[i]assen van Suyt, d'ander vande d a s sen van Koort hollant. 2. Dat uijt elk Classe ofte gesonde broederen der selven twe Predicanten ofte een Predicant met een Ouderling sal werd n gedeputeert, die met behoorlycke eredentie sullen moeten compareren ende gehouden w e sen na elleke vergaderinge vant gebesoingeerde aen haren principalen raport te doen mits dat die vande Classe van Bueren met een gecommitteerde sullen mogen vol-staen. 3. De doleerende Kerken sullen resorteren, ende helpen resolveren onder hare Classe respective ende met de selve in alle hare swaricheden raet plegen. 4. Dat de gedeputeerden der Classen sullen gecommitteert worden naer t' goetvinden van elke Classe. 5. Als in Suyt Hollant de Voornoemde Vergaderinge sal worden gehouden, sullen die van Noort Hollant twe uyt hare Vergaderinge daer by deputeeren, ende (Vice versa) om te onderhouden goede correspondentie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 141

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's