GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKELIJK LEVEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKELIJK LEVEN.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De ooDen

Het artikel van Ds J. C. Aaldexs in het Tijdschrift „Onder eigen vaandel", waarvan de inhoud onzen lejaers bekend is, blijkt oogen te hebben geopend, welke totnogtoe gesloten waren voor • de verschillende antithetische stroomingen, die in de schismatieke kei-ken zijn saam gevloeid.

Dat het in schismatieke kringen zelf reeds bezinning heeft gebracht, hebben we niet vernomen.

Maar anderen, in onze kerken en daarbuiten, konden hun verbazing niet onderdrukken. .

Men bekent het eerlijk: Dat hadden wij niet gedacht. .-'

Toch is het voorspeld. En deze vooa-spelling kan eraan toegevoegd: er komt nog meer.

Hoemeer het schisma zich kan uitleven, des te duidelijker zal zichtbaar worden, welke krachten het in zich bergt.

Nu werkt het „Anti-Assen" nog als een rem. Maar is die weg, dan zal men zien, waar de trein van schismatieke ideeën heenrolt.

Een eigenaardige mengeling vertoont nu reeds het artikel van Ds Aalders.

De „jong-gerefoTmeerden" „voelen zich aangetrokken tot den geestelijken ernst en de tijds^ orienteering der r e ch t smodernen".

„Zij voelen zich verwant aan vele gedachten en tendenzen der oudere ©thiscihen, met iiame Gunning".

„Zij voelen voor een deel althans, vooral sterke gelijkgestemdheid met de tonen, die Barth doet hooreai.".

Tegenover „het al te eenzijdig calviniseeren van de theologie, dat in de kerken onzer hericbmst! mode werd", wil hij, dat zijn broeders in het schisma zich ook weer overgeven „aan de groote gedachten van dien zoo oorspronkelijken geest. Dr Maarten Luther".

Wij hebben gespatieerd.

W'elke religieuse strooming ontbreekt hieraan

nog^ Alleen de zoogenaamde „buiten-kerkelijk'e" strooimingen als theosofie, anthroposofie enz.

Er bestaat dus nog gelegenheid toit uitbreiding. Wij willen het „los van Kuyper en B, avinGik" niet op rekening van Dis Aalders stellen.

Gaarne nemen wij zijn verzekering aan, dat dit nooit in zijn bedoeling heeft gelegen.

Waarom ook? In zulk/een religieuzen voorhof is plaats ook voor hun borstbeeld.

Trouwens, zij zijn • gestorven en kunnen het niet meer tegenspreken, wanneer hun uitingen soms verkeerd worden uitgelegd.

Broederlijk staan ze daar naast elkaar: Roessingh, Gunning, Barth, Kuyper, Bavinflk, Lather.

Een nieuwe theologie, een nieuwe vroomheid wordt uit hun denkbeelden samengesteld.

Deze theologie en vroomheid zullen aantrekkelijk zijn door haar variaties.

De kontrasten zullen het oog «en wijle bekoren. Maay deze theologie en vroomheid zullen missen een eigen stijl.

een eigen stijl. En dat niet alleen, maar zij zullen samenvoegen wat zich , met elkander onmogelijk verdraagt.

In het schisma doet zich een dekadentie-verscliijnsel' aan ons voor.

Het synkretisme, of gelijk voor jaren prof. Geesink jden toestand reeds teekende door te spreken van „religieus eklekticisme", maak't het karakter van het schisma uit.

Ongetwijfeld zullen vele schismatieke broeders het met Ds Aalders niet eens zijn.

Maar zij moeten voor ziijn gevoelen ruimte geven. Daarmee hebben zij zïelt doik ihet synkretisme aanvaard.

Andere schismatieke leiders hebben vroeger reeds van rationalistische en panbabylonistische meeningen blijk gegeven.

Men heeft het recht niet meer ook de meest tegenstrijdige overtuigingen te weren.

Indien iemand slechts een plaats' reserveert aan de Gereformeerde belijdenis, kan hij daarboven nog gelooven wat hij wil

Het ontroert, er aan te denken, dat wij zulke stroomingen eens biimen onze kerken hebben gehad, zij het, dat zij behalve VOOT den soherp ziende oadergrondsch waren.

Telkens weer vergroot zich de dankbaarheid, dat wij de Synodes van Assen en Groaiingen hebben gehad.

Niet om de personen, die van ons gingen. Maar om de geesten, die de personen beheersohlen en op de vlucht gingen.

Steeds was het synkretismie een teeken van geestelijk verval.

Op geestelijk verval loopt ook het schisma uit.

Wij hebben er geen behoefte aan onze schismatieke broeders gedurig weer te bestrijden.

Zulke bestrijding stoanpt af.

Zij boet haar kracht in.

Wij wachten iOjp-groote momenten.

Inmiddels worde er in onze kerken zonder ophouden gebeden: breng Heere "de broeders in het schisma, die nog ten volle aan Uw waarheid vasthouden, weder.

Eenige aanvulling.

Toen wij onlangs wezen op de onvolledigheid \'Un het statistisch overzicht, dat het rapport over de uitbreiding van den bundel „Eenige Gezangen'' boo'd, gaven wijzelf hier en daar enkele aanvullingen en verzochten buitenlandsche Kerken om dit ook te doeai en eventueele rektifik'aties aan te brengen.

Ds Keegstra, hoofdredaktenr van de (Am.) „Wachter'-', voldeed hieraan reeds tot ons genoegen.

Hij nam de passage, welke de Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika betrof uit ons artikel over en laat dan volgen: '

Tot zoover de toevoeging van Di' Hepp. Onzerzijds behoeft er bij deze noodige en behoorlijic volledige toelichting niet veel meer bijgedaan te worden.

Slechts nog een paar opmerkingen laten we volgen. Niet voor het Hollandsche kerkgezang worden er meer gezangen bij 'de „Eenige Gezangen" begeerd. Niemand schijnt daaraan behoefte te gevoelen, of misschien is liet beter te zeggen, niemand schijnt id^aarin nu nog eenig heil te zien, daar liet Hollandsoh in de godsdienstoefeningen vooral in de 'laatste jaren snel vermindert en de plaats ruimt voor de Engelsche taal Een eigenaardig verschijnsel daarbij is, dat de bezwaren tegen invoering van meer gezangen niet hoofd • zakelijk komt uit gemeenten waar uitsluitend de Engelsche taal in de godsdienstoefeningen gebruikt wordt, maar bijna geheel uit de kringen van ben, die zich geheel of 'gedeeltelijk nog van 't Hollandsch bedienen. Het historisch verleden eenerzijds en nauwer aanraking met het Amerikaansch kerkelijke leven anderzijds spreken hier natuurlijk sterk mede.

Aangaande de toevoeging van de „Eenige Gezangen" achter in onze Psalter zij nog medegedeeld, dat er ja wel de lofzangen van Maria, Zacharia en Simeon met nog acht doxologieën in zijn opgenomen (in 'tEugelsch natuurlijk), maar zonder dat de muziek boven de woorden is aangebracht. Slechts wordt er verwezen naar verschillende zangwijzen op psalmen, waarop die lofzangen en doxologieën gezongen kunnen worden. Dat maakt het zingen natuurlijk zeer moeilijk, zoodat er van die nummers zelden of nooit gebruik gemaakt wordt in de godsdienstoefeningen, met uitzondering van de eerste doxologie, „Praise God, from whom all blessings flow, " die gezongen wordt op heele en halve noten, naar de wijze van Psalm 134 (Hollandsch). In de meeste gemeenten is de slotzang voor den avonddienst.

Volledigheidshalve zij nog gemeld, dat onder de doxologieën nog geplaatst is ons Amerikaansch volkslied „My Country? 't Is of Thee", hoewel bet, zoover we weten, in den eeredienst nimmer gebruikt wordt. Waarom en boe het in ons Engelsch kerkboek verzeilde is ons inderdaad een raadsel. Maar 't is er.

Wij hopen, dat anderen het vo'orbeeld van Ds Keegstra zullen volgen.

Beurzen voor Hongaarsche Studenten.

Onze kerkelijke pers publiöeert af en toe voorstellen van kerkelijke vergaderingen om met het oog op' den toevloed van theologische studenten sommige beurzen af te schaffen.

Nu verdient het op' zichzelf reeds ovenveging om hierin voorzichtig te handelen.

Een ander maal willen we de zaak van het zoogenaamde dreigende surplus aan theologen nader bezien.

Maar meent men, dat er enkele beurzen 'kunnen vervallen, laat men die dan bestemm'en voor Hongaarsche Studenten..

Ons bezoek aan Hongarije heeft ons in de overtuiging gesterkt, dat daar voor ons Gereformeerde volk een grootsch werk ligt.

En het beste middel om het Calvinisme in Hon-gariie te sterken is het ter beschikking stellen van beurzen vooi theolo'gen.

Er wordt gelukkig eenigen jongelieden gelegenheid geboden hier te studeeren. M^aar er wordt naar O'ns gevoelen lang niet genoeg gedaan.

Daarom, heeft men vrijheid om VOOT jongemannen hier beur.S3n in te trekken. Iaat men die dan

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 1928

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKELIJK LEVEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 1928

De Reformatie | 8 Pagina's