GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Mei verkorting uit hei Kerkblad van 6 November)

Classis Assen, gehouden 20 October 1896.

Ds. H. Dijkstra is praeses, Ds. G. H. Zahn scriba.

De rondvraag naar artikel 41 D. Kerkenorde geeft ruime stof tot bespreking van financieels toestanden en andere geestelijke belangen. Van sommige kerken wordt met blijdschap de bloeiende toestand vernomen.

Wordt besloten in de maand Mei aanstaand jaar een Classicalen zendingsdag te organiseeren om den zendingsgeest voor in-en uitwendige zending te trachten op te wekken. De kerken van Assen en Srailde worden met de uitvoering van dit plan belast.

Classis Apeldoorn, gehouden op 21 October 1896.

Het moderamen is samengesteld alsvolgt: Ds. J. E. Vonkenberg, praeses. Ds. G. Ringnalda, assessor en Ds. D. KofFijberg, scriba. De lezing heeft plaats van ingekomen stukken, in zake de aangelegenheden der Gereformeerde kerk Apeldoorn A.

Ook van de notulen der vergaderingen, door de deputaten van de Classis, voor deze aangelegenheden gehouden, op 10 Aug. 1.1. Deze notulen worden goedgekeurd.

Eene uitvoerige discussie heeft hierover plaats; er wordt met nadruk op gewezen, dat de kerkeraad het advies der commissie (welk advies ook door de meerderheid der Classis gegeven wordt, ) niet opgevolgd heeft; en spreekt de Classis na het vele gehoorde als haar gevoelen uit: a. dat het aannemen van het ontslag der zes kerkeraadsleden niet onwettig was; en waar met deze zaak de eervolle emeritaats-aanvrage van Ds. Diermanse verbonden is, b. dat tot het verleenen van eervol ontslag aan Ds. Diermanse, de afgetreden kerkeraadsleden onbevoegd waren. Met deze laatste conclusie kunnen een tweetal broeders zich bepaald niet vereenigen.

Door dit besluit kan voor het oogenbUk de emeritaats-aanvrage niet in behandeling komen, doch moet verdaagd worden, totdat de kerkeraad wederom aangevuld zal zijn.

Het onderzoek naar art. 41 D. K. O. wordt door den voorzitter gehouden, en is alleszins bevredigend te noemen. Der kerk van Heerde wordt advies gegeven naar aanleiding eener door haar gestelde vraag: hoe te handelen met de toediening van den H. Doop aan een kind van een ongehuwde moeder, die nog geen belijdenis des geloofs afgelegd heeft. Hieruit ontstond eene belangrijke bespreking over het »stellen van Doopgetuigen; " aangezien de beschouwingen hierover nog al uiteen loopen, wordt aan Ds. J. C. van Schelven in overweging gegeven, de volgende Classis met een referaat over dit punt te dienen. Z.Eerw. verklaart zich hiertoe bereid, zoo het hem aan tijd daarvoor niet ontbreken zal.

Classis Woerden. Vergadering op Donderdag 22 October.

Ds. Van Dijk voorzitter, Ds. Cramer scriba.

De vorige notulen der vergadering worden gelezen en na eenige opmerkingen gearresteerd.

Verslagen der kerkvisitatoren Ds. Cramer, Ds. Van Diemen, Ds. Van Dijk en Ds. Breukelaar.

Het voorstel van de kerk van Zwammerdara, om een Zendingsdag te houden, op de vorige Classis gedaan, wordt in deze vergadering, na ingewonnen gegevens van Ds. Van Dijk, aangenomen.

Theoiogische Faculteit.

De Theologische Faculteit der Vrije Universiteit heeft aan den heer H. Thomas, Theologisch Candidaat te Hoogeveen, vergunning gegeven, om op uitnoodiging van den Kerkeraad eener Gereformeerde kerk en onder diens toezicht en leiding, nu en dan in de gemeente een stichtelijk woord te spreken.

Uit naam van de Faculteit voornoemd^

F. L. RUTGERS, Voorzitter.

W. GEESINK, Ab-actis.

Amsterdam,

29 October 1896.

Generale Kas voor emeriti Pred.j Preda Wed> en > Weezen.

Deputaten der Generale Kas, vergaderd te Utrecht den 3osten September j.l., gehoord hebbende het verslag, van den algemeenen penningmeester dier Kas, hebben besloten een dringend verzoek te richten tot de Gereformeerde kerken in Nederland, om dit jaar eene derde collecte ten behoeve dier kas te willen houden.

Ook worden de kerken, die de tweede collecte nog niet hielden, dringend vermaand, dit zoo spoedig mogelijk te doen. Voor de uitbetaling toch op den eersten October was p. m. ƒ 3000 te weinig in kas. Dit tekort zal, als alle kerken de tweede collecte hebben gehouden, wel gedekt zijn, maar dan is er voor den eersten Januari opnieuw een som van p. m. ƒ 6000 noodig. Zonder eene derde collecte komen die gelden er niet en kan de penningmeester aan de verplichting der kas niet voldoen.

Door het besluit der Generale Synode te Middelburg leven we tot Jan. 1898 in een tijd van overgang, waarin de behoefte aan geregeld collecteeren niet minder is dan te voren, zal de penningmeester niet in groote moeilijkheden geraken.

Wilt daarom, broeders, den penningmeester verblijden door milde en tijdig gehoudene collecten, want de verplichting der kas is immers de verplichting der kerken.

Namens Deputaten der Kas.,

A. VAN DER SLUIJS, Voorz.

H. BRINK, Secretaris.

G. BRUGSMA, Pennittgm.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 november 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 november 1896

De Heraut | 4 Pagina's