GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1896-11-08
De Heraut
Ds. Bruna.

Ds. Bruna.

Niet zonder belangstelling zullen onze lezers kennis hebben genomen van het schrijven van Ds. Bruna, dat we een vorig maal opnamen.Immers deze predikant in de Nederlandsche Hervormde kerk, zocht en verkreeg van haar de bevoegdheid om het Woord en de Sacramenten te bedienen, is volgens haar ...

8 november 1896
De Heraut
1339 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Hollands Kerkblad geeft op verzoek van den heer Chevallicr, burgemeester van Krommenie, nog eens een korte uiteenzetting van de reden, waarom noch een dienstdoend noch een uitgediend predikant buiten de plaatselijke kerk denkbaar is. iHij schrijft er van: Het ambt van dienaar des Wo ...

8 november 1896
De Heraut
1318 woorden
Repliek.

Repliek.

Aan onzen wensch, d^t de heeren Hovy en Van Beeck Calkoen niet in hun stilzwijgen volharden zouden, is nu reeds door den heer Hovy voldaan.Hij zond ons dit schrijven: Geachte Redactie !Het heeft u goed gedacht in de Heraut van Zondag i dezer een artikel te wijden, niet alleen ...

8 november 1896
De Heraut
W. HOVY.
1490 woorden
„Indien zijne hand dat niet bereikt.”

„Indien zijne hand dat niet bereikt.”

Maar indien hg arm is, en zijne hand dat niet bereikt, zoo lal hij een lam ten schuldoüfer, ter beweging nemen, om voor lich verzoening te doen; daartoe een tiende meelbloem, met olie gemengd, ten spijsoffer, en eenen Log olie. Lev. 14:21. De offeranden onder Israe ...

8 november 1896
De Heraut
1748 woorden
HENDRIK WILLEM MEIJER,

HENDRIK WILLEM MEIJER,

Heden ontsliep, na een langdurig maar geduldig gedragen lijden, in zijnen Heere en Heiland, in den leeftijd van 50 jaren, onze innig geliefde Echtgenoot en Vader, de | HeerHENDRIK WILLEM MEIJER, in leven ouderling bij de Geref. kerk te | Diemen.Uit aller naam, de Wed. H. W. M ...

8 november 1896
De Heraut
58 woorden
25-Jarlge Echivereeniging

25-Jarlge Echivereeniging

Maandag 9 November a, s, hopen D. V, onze geUefde Ouders: H. TULPENK. G. RUNHAAR, HUNNE25-jarige EcbtvereemgmgTE HERDENKEN.Hunne dankbare kinderen en pleegkinderen.Zwolle (Blijmarkt), Nov. 1896. ...

8 november 1896
De Heraut
25 woorden
Familieberichten

Familieberichten

HMet het woord: sVrede in den Heere, Heere", ging een man des vredes van ons | heen. 't Was: HENDRIK WILLEM MEIJER, onze trouwe medeopziener, die, ruim 501 jaren oud, in zijn Heiland ontsliep.Leed hij veel naar 't lichaam, naar de I ziel genoot hij veel en vertroostte vaak he ...

8 november 1896
De Heraut
74 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformserde Kerken. BEROEPEN: Ter-Neuzen, H, Bouwman te Berlikum (Friesl.) — Almkerk, C, B. Schoemakers te O.-en W.-Souburg. —• Hautum (cl. Dokkum), S. Datema te Murmerwoude, AANGENOMEN: Maassluis B, P, C. Koster te Velp. — Franeker, A. van Doorn te Axel f ...

8 november 1896
De Heraut
305 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Ondergeteekende betuigt zijn hartelijken dank aan allen, die hem op 29 October j.l. per post of per telegraaf van hun gewaardeerde belangstelling deden blijken. KUYPER.-Amsterdam 2 November 1896. ...

8 november 1896
De Heraut
28 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

XXV. DE VERRASSERS VERRAST. Reeds vroeg den volgenden morgen kwamen de raadsheeren bijeen. Blijkbaar verkeerden zij in groote spanning; niemand ontbrak. Sommigen verschenen in volle wapenrusting, als moesten zij zoo dadelijk aan den ...

8 november 1896
De Heraut
HOOOBNBIRK.
1380 woorden
van 3