GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het Kerkelijk Karakter der Zending. Wij lezen in de Hofe.

Het is bekend, dat in vele Kerken het werk der Buitenlandsche Zending van vereenigingen uitgaat, in plaats van uit de kerk zelve. Er zijn omstandigheden, die het noodzakelijk maken, dat vereenigingen het werk in handen nemen. Wanneer de Kerkgenootschappen niets anders zijn dan administratieve lichamen, zooals in Duitschland, de Nederlandsche Hervormde Kerk en gedeeltelijk in Engeland, is het zonder twijfel eene goede zaak, wanneer vereenigingen zich de zaak aantrekken, die door de Kerk als lichaam niet gedaan kan worden of verwaarloosd wordt; maar de Kerken geven zich daardoor een getuigenis van armoede. Men begint het derhalve ook te gevoelen, en vooral in kerkelijke kringen in Nederland, dat die onge regelde toestanden niet behooren voort te duren. Of men in staat zal zijn, de buitenlandsche Zending in verband te zetten met eene Kerk, die vrij is van alle confessioneele banden, zal de tijd leeren. Wij verstaan het niet, hoe men dit mogelijk zal maken. Waar het geloof niet langer de band van eenheid is, kan van geene gemeenschappelijke werkzaamheid sprake zijn. Het geloof is door de liefde werkende.

Oorsprong der Stundisten. Dikwijls hebben wij van de Stundisten in Rusland hooren spreken, doch niet velen zal het bekend zijn, hoe deze secte in het rijk des Czaren ontstond. Wij vernamen daar omtrent het volgende:

Er was een kolonie Duitschers uit de Palts te Rohrbach, niet ver van Odessa, ontstaan. Deze kolon-.e werd door den predikant Bonekemper gediend. Deze had in de gemeente Rohrbach behalve de Godsdienstoefeningen ook sStunden" ge houden, gelijk die in het land van Bergen in Würtemberg gebruikelijk zijn. Zonder zijn toedoen kwamen bij deze «Stunden" ook Russische boeren; Bonekemper nam ze aan, onder voorwaarde dat zij volgens de wet die toen in Rusland gold niet uit de Russische Staatskerk zouden treden, en onderwees ze in de hoofdpunten des Evangelies. Heerlijk ontkiemde in de harten dier boeren het zaad van Gods Woord, hetgeen door hun wandel werd bevestigd. Zij dan, op die wijze tot bekeering gekomen, werden in hun dorpen verbreiders van het Evangelie; zij hielden ook hunne «Stunden", waarbij zij op eenvoudige wijze de Schrift uitlegden en voorgingen in den gebede. De Grieksche geestelijken noemden de menschen «Stundisten". Onder dezen naam breidde zich de beweging snel uit. Daarbij kwam dat de Engelsche Bijbel-agent Melville, en de Engelschen Lord Radstock er door middel van den bekenden overste Parschkow ieder op hun terrein het «Stundisme" bevorderden.

De vervolging bleef niet uit. De regeering woedde tegen de «Stundisten" als waren zij gevaarlijke misdadigers. Zij werden tot gevangenisstraffen en tot zware geldboeten veroordeeld, ja, sommigen hunner werden gedeporteerd, verbannen. Maar desniettegenstaande breidden de Stundisten zich gedurig uit; ook onder de Molokanen werden vele Stundistische gemeenten gevormd; de zoogenaamde nieuw-Molokanen. Tegenwoordig schat men het aantal Stundisten op 2 millioen.

De Stundisten hebben reeds met veel strijd in eigen boezem te doen gehad. In den tijd der ergste , vervolging onder Czar Alexander III drongen de Baptisten in hunne kringen binnen en stichtten veel verwarring. Nauwelijks was omstreeks 1890 de Baptistische strooming een weinig teruggedrongen, of de z. g. Maljawentzi, een mystieke sekte, staken het hoofd in hun midden op. Doch de jongste berichten gaven wel eenige hoop dat de Stundisten ook die crisis zullen te boven komen. Lepsius woonde in September een groote vergadering van Oud-en Nieuw-Molokanen in hun dorp Asbrachanka, in de nabijheid van de Zee van Azof, bij. Hij besluit zijn verslag met de geestdriftige woorden: »Wij hebben het geboorteuur van de Russisch-Evangelische Kerk bijgewoond!”

Mocht deze verwachting bewaarheid worden. Revolutionaire machten richten in Rusland groote verwoestingen aan. De eenige macht daartegen opgewassen is die van het Evangelie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 augustus 1906

De Heraut | 2 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 augustus 1906

De Heraut | 2 Pagina's