GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

„ook schreeuwt elk beest des belds tot u."

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

„ook schreeuwt elk beest des belds tot u."

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ook schreeuwt elk beest des velds tot U; want de waterstroomen zijn uitgedroogd, en een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. Joel 1 : 20.

Van twee kanten tegelijk dringt ook nu weer het gerucht van het lijden der dieren tot ons door, 't gerucht van een lijden door den oorlog en het gerucht van een lijdendoor besmettelijke krankheid.

Bij duizenden en tienduizenden sneuvelen de legerpaarden met hun berijders op 't slagveld, .en heele kudden van 't vee worden verjaagd uit hun zomerweiden, en komen om van gebrek en van dorst. En onderwijl van het oorlogsveld ons deze aangrijpende geruchten bereiken, brak in ons eigen land weer het mond-en klauwzeer uit, en wordt, om, kon 't, die krankheid te bezweren, een menigte van kostelijk rundvee afgemaakt.

Wordt hierbij nu veel voor die lijdende dieren meegevoeldi'?

Men klaagt op 't slagveld over het verlies voor het leger, en vraagt zich af, hoe 't verlies zal • te vergoeden zijn; maar waar spreekt 't hart voor de dieren zelf. En zoo ook, men voelt het ernstig verlies, dat de veestapel of de landman op zijn stallen Hjdt, maar wie toont hart voor het dier dat bezwijkt ?

En luister nu naar wat Joel roept.

In Joels dagen was er geen oorlog, noch veepest uitgebroken, maar een doodelijke hitte had 't land verzengd. In zwermen was rups en sprinkhaan op het verdorde land neergestreken; alle plantsoen verwelkte 5 de graanakker verflauwde ; . het weiland had alle frischheid ingeboet. Zelfs voor de offerande in den Tempel ontbrak het offer. Van God alleen kon hulpe komen. En daarom vermaant nu de profeet Volk en Vorst, dat ze toch een vasten, een verbodsdag mochten uitroepen, en tot Jehovah hun toevlucht nemen, of de Heere zijn volk weer genadig mocht zijn.

Daarbij nu eindigt Joel met een stille bede: sTot u, o, Heere roep ik, want het vuur heeft de weide der woestijn verteerd, en een vlam heeft alle boom des velds aangestokens. En dan laat hij in zijn bidden tot zijn God volgen: »Ook schreeuwt elk beest des velds tot U«!

Hij zegt niet als eerst, dat de runderen loeien van dorst, rieen, hij spreekt het nu heel anders uit, en in zijn smeeking tot Jehovah waagt hij 't te betuigen, dat ook de beesten des velds ^jSchreeuwen tot God".

De mensch in Israel leed tot schreiens toe, want de jammer onder het volk was hart verscheurend. Maar mét het volk leed óók het rundvee mede, en nu durft hij 't te betuigen voor Jehova, dat elk rund in de verdorde weide, niet maar schreeuwt om gras en water, maar, evenals de mensch zelf ^^schreeuwt tot God".

Van dit meeleven met de dieren is de Openbaring in de Heilige Schrift vol. In Gods Woord staat achter den mensch altoos het dier. In het paradijs vergaderen de dieren zich om den pas geschapen mensch, en Adam's eerste bezigheid is, zich met die dieren in te laten, ze te doorzien in hun wezen, en, naar dit inzicht in hun wezen, een eigen naam te geven. Gods eerste wetsbeschikking is, dat de mensch over dé dieren heerschappij zal bezitten. Met Noach en zijn gezin gaan straks paarsgewijze de dieren in de arke der behoudenis. Na den zondvloed geeft God last, dat al het gedierte met Noach de arke zal %tgaan. Evenals de menschen ontvangt bij dit uitgaan het gedierte een zegen van Boven, en zegt die zegenende belofte, dat ook der dieren voortbestaan gewaarborgd zal wezen. Waar ge in den grooten gang der historie ook den mensch ziet optreden, altoos bespreekt de Schrift er het dier bij.

Straks wordt het dier zelfs in Gods heiligen ceredienst opgenomen. Het lam en het rund wordt met de duif en tortelduif ten offer gewijd. Het bloed van het geofferde dier wordt symbool van het bloed van het Godslam, dat ons zoen en vrede zal aanbrengen. De Messias wordt als »Lam Gods" door den Dooper geëerd. Hij wordt vergeleken bij den Leeuw uit Juda's stam.j De proferie getuigt van het rijk des vredes, waarin de tamme en de wilde dieren saam in vrede zullen nederliggen. En als de Apocalypse zich op Pathmos voor den Ziener ontsluit, zijn 't wederom dierengestalten die zich om den Troon Gods bijeenvoegen. Rondom den Troon, zoo lezen we, waren vier dieren, zijnde vol oogen van voren en van achteren. Er is de leeuw, er i« het rund, er is de arend, en als vierde dier is er de mensch, die hier zelfs onder de dieren genoemd wordt.

Ook in Jezus optreden hooren we van de muschkens die twee om één penningske worden verkocht, en evenzoo van het lam dat op een Sabbath verdrinken zou, en al was het Sabbath, gered moest worden.

Zoo is 't heel de Schrift door een bezig-zijn met 't dier, als in 't leven der menschen van allen kant meetellend. Heel de Schrift door is het dier van beteekenis. Gods zorge gaat niet alleen over de menschen, maar ook over de dieren.

De leeuwerik moet in zang eiken morgen onzen God verheerlijken. En niet alleen tusschen God en ons menschen, maar ook tusschen onzen God en de dierenwereld bestaat zoo roerende betrekking, dat de profeet het uitspreken durft, dat ook het dorstende dier niet maar loeit en kermt, maar, als kon 't zelf aanbidden, schreemvt tot God.

Nu voelen wij dien band tusschen dier en mensch veelszins nog. Men ziet 't bij onze huisdieren', bij den zangvogel in de kooi, bij den trouwen hond die ons verzelt, bij den kleinen miauwenden viervoeter. Ook. met het rijpaard leeft de ruiter veelszins saim. En niet minder ontwaart ge dit saamleven tusschen kudde en herder, en zoo ook tusschen 't rund en den landman. Zelfs mag gezegd, dat het lezen uit de Schrift op onze dorpen dit saamleven van rund en landman bevorderd heeft.

Maar de plaats die God in zijn Scheppingsordinantie aan het dier aanwees, neemt 't toch in ons gewone leven, vooral in het leven van den stedeUng, niet meer in. Er is ernstige studie van de geleerden, om 't wondere leven van spin en mier en bij te ontraadselen. De kunstschilder spant zich in, om na te doen wat eens Potter op het doek tooverde. Zelfs het paardenspel lokt. De veemarkt trekt aan. Ook zijn er, dames vooral, die haar pratheid op paard of hond in 't sentimenteele overdrijven. Maar in 't gemeen genomen spreekt er onder ons voor de dierenwereld weinig hart. Men voelt niet, dat de wereld der' dieren een eigen Schepping is, die onzen God in het werk zijner handen moet verheerlijken, en die, niet alleen uit winst en uit genotzucht, maar ook om Gods wille ons belang moet inboezemen.

p Het is een wereld zoo vol wonderen. Wie er acht op geeft, vindt zich als mensch zoo telkens door het dier beschaamd. Denk aan de trouw van den hond, aan de zorge van de kloekhen voor haar kiekens, aan dat vroeg op zijn van musch en leeuwerik, om uur na uur, rusteloos aldoor, een graantje of grasje voor de jongen in 't nest op te pikken. Ook aan de zich zelf verloochenende woede, waarmee elk moederdier voor de jongen, tegen wie 't nest aanvalt, opvliegt. De dierenwereld is een zoo wonderlijke openbaring van Gods heilige kunst, om toonbeelden van zijn bedoelen in 't leven, dat ons omringt, als in te tooveren.

Die dierenwereld, ze lijdt om den mensch, ze lijdt met den mensch, en helaas maar al te vaak door den mensch.

En daarom, als elk beest in den nood tot God schreeuwt, dan roept 't ook tot ons menschen om ontferming. Dat schreeuwen van het dier tot God, zullen ook wij, menschen, beluisteren, en er een echo op geven uit ons hart.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 juni 1915

De Heraut | 4 Pagina's

„ook schreeuwt elk beest des belds tot u.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 juni 1915

De Heraut | 4 Pagina's