GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De Reformatie.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Reformatie.

4 minuten leestijd

Onze Gereformeerde Pers is een nieuw blad rijk geworden, dat onder den titel: De Reformatie, zich aandient.

De redactie van dit nieuwe blad bestaat uit Prof. Dr. F. J. J. Biiijtendijk, Dr. K. Dijk, Dr. V. Hepp en Dr. Wielenga, terwijl een schitterende staf van medewerkers aan dit blad verbonden is.

Het openingswoord van de redactie klinkt forsch als een bazuinstoot.

De geschiedkundige reformatie waarvan we uitgaan, zoo heet het, is onvolkomen en onvolledig geweest. Wij moeten Vrijmoedig vragen, waar de vaderen hebben gefaald, waarin zij te conservatief zijn geweest.

De reformatie is in de tweede plaats verbasterd. Niet alleen geestelijk, doordat de vurigheid van het geloof en de heiligheid van het leven is getaand, maar ook doordat wij ten deele aan het idealisme van een reformator als Calvijn zijn ontzonken.

En eindelijk: reformatie is ook evolutie, zij is vooruitgaan van kracht tot kracht. Men doet de reformatie oneer aan, wanneer men haar niet anders beschouwt dan als een monument, waarbij men op vaste tijden de lauwerkransen van zijn bewondering neerlegt. Den ontwikkelir gsdrang in de Kerk moeten wij leeren voelen, en als wij hem ontdekt hebben, hem den weg banen op het gebied van de liturgie, van de kerkinrichting, van de belijdenis, van de Schriftbeschouwing en Schriftverklaring, van het dogma.

Aan het slot van dit artikel wordt het volgende program van actie gegeven :

I. »De Reformatie", Weekblad tot ontwikkeling van het Gereformeerde leven, staat op den grondslag van de Gereformeerde belijdenis.

3. Doel van het blad is, leiding te geven aan en te bevorderen het reformatorische streven, dat bestaat in den kring der Gereformeerden.

3. Aan de oprichting van het blad ligt ten grondslag de overtuiging, dat er in de Gereformeerde Kerkeft is een achterstand ten opzichte van hare belijdenis, en dat het daarom noodig is de belijdenisschriften en liturgische formulielieren te onderwerpen aan een reconstructie en uitbouw, waarbij plaats ingeruimd moet worden aan de groote problemen (cultuurvragen), die sinds »Dordt" zijn opgekomen.

4. In het algemeen wordt dus erkend de noodzakelijkheid van dogma-vorming naar de waarheid der Schrift, zoowel door negatieve als positieve ontwikkeling.

In het bijzonder zullen daarbij de volgende vraagstukken aan de orde moeten gesteld:

a. Het dogma der inspiratie en van het Schriftgezag (o.a, de verhouding van denmenschelijken en goddelijken factor in de Schrifi).

d. De ken^kritische kwestie van het geloof en van den grond des geloofs.

De grenzen van de christelijke vrijheid ten opzichte van de hedendaagsche »cultuur".

d. De pluriformiteit der Kerk en het streven naar waardeering van en samenwerking met verschillende .schakeeringen van het christendom.

e. De vrouwenbeweging in verband met het kerkelijk leven.

ƒ. De kerk en het sociale vraagstuk.

g. De kerk en de opvoeding, speciaal van de rijpere jeugd.

h. Hervorming van den eeredienst en Bet kerkelijk leven, de prediking, de liturgie, , het catechetisch onderwijs.

i. De kerk en de evangelisatie (ook in de studentenwereld).

j'. Reorganisatie van de kerk in de groote steden.

Het doel van dit blad is niet slechts deze problemen ter sprake te brengen, of er zich negatief-kritisch tegenover te stellen, maar zooveel mogelijk de positieve zijde dezer kwesties op te zoeken en te pogen ze in positief reformatorische richting op te lossen.

Het plan is, zooals men ziet, grootsch opgevat.

Gaarne roepen wij dit nieuwe blad een hartelijk welkom toe. Het is uitnemend, dat de gedachten, die ook in dezen kring leven, tot uiting komen. En tegenover veel wat in ons kerkelijk leven metterdaad te conservatief was, te versteend, zich te veel vastklemmend aan oude vormen, kan het goed zijn, dat de vensters van het huis worden opengezet en een nieuwe wind door de kamers waait.

Met belangstelling wachten we af, in welke nieuwe banen dit blad ons kerkelijk leven leiden zal.

Het eerste nummer, ons toegezonden, is rijk aan inhoud en uitnemend verzorgd.

Zulk een blad is metterdaad een aanwinst voor onze Christelijke pers.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's

De Reformatie.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's