GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het Spel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het Spel.

6 minuten leestijd

(Slot.)

Ook het spel brengt ons m - aanrafemg met het groote en altóós actueèle vraagsFuk van de verhouding, waarin wij, christenen, ons, te.stellen hebben tot de lieden der wereld.

Er zijn spelen —'ik denk b.v. aiah'k'ëgél-, 'voetbal-, termis-en .korfbalspel — die een vrij' groot aantal spelers eischen, en bovendien, om kosten van huur voor een geschikt terrein, van aanschaffing en onderhoud van materiaal en ook om 't spel in oefening en in gezelligheid aan z'n doel te doen beantwoorden, hun aaneensluiting tot club of vereeniging g6w.ensclit maken.

En idaarmee staat men dan aanstonds voor de vraag, wie men tot zijn club uitnoodigen of toelaten zal en wie niet; met name voor de kwestie of men er uitsluitend christelijke jongelui in opnemen zal, of ook jongelieden uit niet-christelijke, uit wereldsche kringen. Tïn dan geloof Ik, dat men wèl zal doen met, als het even kan, zijn speelclub een beslist' christelijk karakter te geven.

Natuurlijk niet in farizeesche hoogheid, die met minachting neerziet op-al wat niet-christelijk is, en zich te goed en te vroom acht voor de aanraking met lieden uit de wereld. — Zulk een zelfverheffing voegt geen menschen, die wat ze — 'k zeg niet meer zijn, maar — meer hebben dan anderfen, belijden als een gave van Gods genade. — Maar juist omgekeerd, omdat men zich kent als van-huis-uit niet beter dan die anderen, en nog altoos in gevaar van fioor den invloed, die van hen uitgaat, in zijn ziieleleven te worden geschaad.

'k Weet wel, dat men tegen deze gedraging gewoonlijk inbrengt, dat ze liefdeloos is; want dat het gebod der naastenliefde eischt, dat men aanraking zoeke met de wereld om ten goede op haar in te werken; en dat men haar toch nooit consequent doorvoeren 'kan, wijl het leven eiken dag dwingt tot omgang met wereldsche lieden. Maar voor déze bedenldngen ga ik' niet opi zij.

Want wat de laatste betreft — het maakt een groot verschil of we 'het verkeer met wereldsche lieden aanvaarden, .waar Gods voorzienig bestel het onvermijdelijk maakt, of het geheel vrijwillig zoeken.

In het eerste geval behouden we vrijmoedigheid tot het gebed, dat 'God ons staande houde in alle verzoeking en beware te midden Vaai alle gevaar; in het laatste moet die vrijmoedigheid ontbreken.

En wat de eerste bedenking aangaat, er spreekt wel, is ze ernstig gemeend, een beminnelijk' idealisme uit, maar de ervaring leert nu eenmaal, dat het onder menschen gewoonlijk gaat als onder

appels, die op een hoop liggen: e rotte steken wèï de gezonde aan, maar de gezonde behouden de rotte niet. Haggaï 2:13 en 14 waarschuwt niet voor niet voor de macht van het onheilige. En wie zijn. eigen hart kent, slaat haar niet in den wind.

Bij 't spel is ze dubbel te behartigen, omdat er 'in 't spel op zichzelf reeds iets is, dat zoo licht verlokt tot minder waakzaamheid. En daarbij komt dan nog, dat niets zoo zeer als het spel, danlc zij het ongedwongen verkeer waartoe het gelegenheid biedt, tot vertrouwelijken omgang lokt. Vooral tusschen de twee sexen. Denk maar eens aan al de verlovingen en huwelijken, - waarvan de wieg op het tennis-veld stond. Een aanbeveling voor het spel, zoolang het enkel gelijkgezinden tot elkaar brengt; maar een ernstig gevaar als het jonge menschen van christelijke belijdenis in verzoeking brengt hun hart te verliezen aan een wereldsche partij!

Vergeet daarbij óók niet, dat de wereldsche elementen u straks boven het hoofd kunnen groeien en, b.v. door den Zondag voor 't spel te bestemmen of door deelneming aan wedstrijden, u bui­ten de deur kunnen dringen.

Daarvoor waken door ze in de minderheid te houden ?

Maar dat kmit ge alleen door willekeur. Dat kunt ge alleen door hardheden, die een persoonlijke krenking wor'den. Terwijl alle willekeur en persoonlijke krenking buitengesloten zijn, als ge begint met uw kring een beslist christelijk karakter-te geven.

In dat beslist christelijk karakter zult ge 'dan ook van meetaf voor u zelf een gestadige herinnering hebben, dat ge altoos en overal, óók in uw spel, christen hebt te zijn, en een wapen om. allerlei excessen, die ook dan nog zoudeïi kmmen dreigen, af te snijden.

Nu gaat dit 'alles gemakkelijk, als men in staat is voor zijn club een voldoend aantal gelijkgezinde spelers bijeen te brengen. Op' kleine plaatsen zal dat evenwel, niet altoos gelukten. En dan komt de moeilijkheid.

De beste oplossing schijnt me dan: te beginnen met de optichting van een christelijke club; dat christehjk karakter van 'de club ook behoorlijk vast te leggen, niet alleen in een enkel artikel van statuten of reglement, maar ook in verschillende bepalingen, als b.v. dat er op' den Diag des Heeren niet gespeeld, zal worden; dat men geen deel nemen zal a, an openbai-e wedstrijden; , 'dat er onder 't sp'el geen ruwe woorden mogen gebruikt worden, en wat er meer dienen kan; en, als er bij' uitzondering iemand van niet-christelijken huize tot het lidmaatschap wordt toegelajten, hem dan met nadruk er op te wijzen, dat de club een christelijke is, en hem te doen beloven, dat hij' zich aan de door haar gestelde regelen stipit zal onderwerpen. Maar ook dan moet zulk "een toelating, zou ik zeggen, altoos' uitzondering blijven.

En nu ten slotte nog eene opmerking. Deze, dat het spel altijd ontspanning moet blijven, en dus, in plaats van ""den arbeid te schaden, dien ten goede moet komen.

Wie gevoelt, dat het sptel hem tot een hartstocht dreigt te worden, ' dat het hem gaat aftrekken van zijn dagtaak', da, t het zijn lust en ijver voor zijn werk dreigt te idoen verflauwen, 6ï 'dat het beslag gaat leggen op tijd, dien hij beter op andere wijze besteedt, die heeft zich te bepierken, desnoods onthouding opi. te leggen.

Eerst het-noodige, dan het nuttige en pia's in de laatste-plaats het aangename.

FERNHOUT.

Correspondentie. M. te "V". 't Is inderdaad, zooals gij zelf reeds zeidet te vreezen. De zaak waarover gij schrijft is niet vatbaar voor een behandeling in ons blad waaraan gij wat zoudt hebben, 'k "Wil u gaarne van dienst zijn, maar dat kan ik alleen door particuliere correspondentie. En daarvoor moet ik natuur­ lijk uw adres hebben.

F.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 augustus 1924

De Reformatie | 4 Pagina's

Het Spel.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 augustus 1924

De Reformatie | 4 Pagina's