GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Trouwaan Oranje, Nederland en Oranje  Eén in verleden, heden en toekomst, onder redactie van M. J. Leendertse, ingeleid door  Jhr Mr F. Beelaerts van Blokland, geïllustreerd onder leiding van Mr N. Beets, uitgegeven bij gelegenheid van den vijfentwintigsten jaardag van Hare Koninklijke Hoogheid  Prinses Juliana, bij J. M. Meulenhoff, Uitgever, Amsterdam. (Ing. f4.90, geb. f6.75; luxe editie tot een beperkt aantal f25.—)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Trouwaan Oranje, Nederland en Oranje Eén in verleden, heden en toekomst, onder redactie van M. J. Leendertse, ingeleid door Jhr Mr F. Beelaerts van Blokland, geïllustreerd onder leiding van Mr N. Beets, uitgegeven bij gelegenheid van den vijfentwintigsten jaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana, bij J. M. Meulenhoff, Uitgever, Amsterdam. (Ing. f4.90, geb. f6.75; luxe editie tot een beperkt aantal f25.—)

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Terwijl we nog verkeeren onder den diepen indruk van de rouwdagen over ons Vorstenhuis en ons land, zijn er al weer de eerste toebereidselen voor den nationalen feestdag van 30 April, als H. K. H. Prinses Juliana 25 jaar hoopt te worden. Van feestbetoon zal geen sprake zijn, maar binnen de grenzen van de geboden piëteit mag toch wel met groote dankbaarheid dit feit worden gedacht. Mede tot dat doel zal worden uitgegeven „Een Historisch Nationaal Prachtwerk", zooals het op de prospectus heet, „een volksboek voor geheel Nederland", onder den titel „Trouw aan Oranje", bevattend 30 bijdragen en vele illustraties.

Een proefaflevering, die we ontvingen, geeft een indruk van het geheele werk. De artikelen zullen zijn deels korte monographieën over de Oranjevorsten en - vorstinnen, deels bijdragen over den band tusschen Oranje en Groot-Nederland, terwijl uiteraard van meer dan een stuk de Prinses het onderwerp is.

Ten einde van deze bijdragen en hun ontwerpers belangstellenden op de hoogte te doen zijn, geven we hier de volledige inhoudsopgave.

1. „Inleiding" van Z.Exc. Jhr Mr F. Beelaerts van Blokland, Vice-President van den Raad van State. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 6. 17. 18. 19. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. „Trouw aan Oranje" door M. J. Leendertse. „Juliana van Stolberg" door Ds A. G. H. van Hoogenhuyze. „Vader Willem" door Mr J. Rambonnet, Burgemeester te Velzen. „Charlotte de Bourbon" door Ds R. Dijkstra te Amsterdam. „Louise de Coligny" door Ds W. W. Meynen te Dordrecht. „Prins Maurits" door Dr S. P. Haak te Arnhem. „Frederik Hendrik" door Luitenant-Generaal W. E. van Dam van Isselt. „Stadhouder Willem II" door Kol, C. C. de Gelder, Direct. Krijgsarchief. „De Koning-Stadhouder" door Dr N. Japikse, Dir. Koninkl. Huisarchief. „De laatste Stadhouders" door Dr G. Kalsbeek te Zetten. „Koning Willem I" door Dr L. W. G. Scholten te Utrecht. „Koning Willem II" door Pater Kleintjes S. J., Den Haag. „Koning Willem III" door Dr H. E. Enthoven, privaat-docent Universiteit Leiden en Amsterdam. „Koningin Emma" door Professor Dr H. Brugmans. „Hare Majesteit onze Koningin" door Baron Mr A. van Wijnbergen, oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal. „Z.K.H. Prins Hendrik" door Dr P. H. Bitter Jr. „Onze Prinses" door Prof. Dr J. H. Gunning, Oudleermeester der Prinses. „Aan onze Prinses" door den Dichter Jan Prins te Scheveningen. „Toen onze Prinses geboren werd" door Dr Felix Rutten. „De dood van Jan van Glymes" door Anton van Duinkerken. „Oranje en Zeeland" door Prof. Ir C. L. v. d. Bilt, oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal. „De beteekenis van 9 September 1933" door Prof. Dr Jhr B. C. de Savornin Lohman, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal. „Oranje en het Volk'renleven" door Dr K. Huizenga, Directeur Chr. Kweekschool te Middelburg. „De Macht der Oranjeliefde" door Prof. Dr J. A. van Hamel. „Oranje en Afrika" door Z.Exc. Dr H. D. van Broekhuizen, Gezant van Zuid-Afrika, Den Haag. „Oranje en het Volk" door D. Hans, Voorzitter van 7. den Nederlandschen Journalistenkring. 8. „Oranje en Indië" door Z.Exc. Mr D. Fock, Minister van Staat, lid Eerste Kamer. 9. „Oranje en Vlaanderen" door Prof. Dr W. de Vreese, oud-hoogleeraar te Gent. 30. „Oranje Boven!" door Dr I. H. J. Vos, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Van tijd tot tijd reserveeren we eenige ruimte in ons lad, om aankondiging te doen van ter bespreking ngezonden periodieken.

Thans ligt weer voor ons de oogst van de eerste aanden van dit jaar, een omvangrijke voorraad, waaran we uiteraard niet ieder ^tu'k afzonderlijk kunnen espreken. Met een overzicht moeten we volstaan.

De meeste aanwezigen zijn 'bekende klanten.

Allereerst De Christelijke Illustratie „De piegel" (Uitg. Zomer en Keuninig, Wageningen). ie behalve op actueele illustratie en foto-reportage ooral zich toelegt op goede belletristische bijdragen. et is een heele rij van oudere en jongere auteurs, die p dit gebied meewerken: M. Veren, Phé Wiji^eek,

Job. Breevoort, 'M. v. d. Staal, G. J. Peelen, Mevr. Jongejan—de Oroot, Ban Heslinga, H. van Meereveld, G. IV. Regniun, Annie Vreeland, J. W. Hermanie, e.a. Van de artikelen uit deze afleveringen noemen we die over: Het kind en zijn spel, Kuns'tzii'de, Gele Piraten, Geneeskunst onder de oude cultuurvolken, Het nut der Massage. Ook ten deze is er - dus afvrisseling genoeg.

Het Schouwvenster (uitg. H. A. v. Botteitburg, Piinsengraeht 493, Amsterdam), vraaraan verbonden is „Het kleine Schouwvenster", voor kinderen, heeft eveneens vele belletrisitisöhe 'bijdragen, voor een deel weer van andere schrijvers, als: Nelly Wyohgel, Elly Vera, Henk van 't Zand, Joseph Hocking, Dien Oostmeyer, N. W. van Diemen de Jel, B. Hermans, A. de Jong— Schippers, A. Dijkstra—^Mebius, B. Heyermans e.a. Vermeldenswaardige artikelen zijn die over Japan, Italië, De luchtweg naar Indië, Scheepsbi'and.

Ons Reisblad, Orgaan van de Ned. Christelijke Reisvereeniging, adres Den Haag, Weteringkade 22a, dat behalve de gewone reisprogramma's geïllustreerde artikelen bevat over allerlei oorden, waarheen de vereeniging haar leden leidt.

Het Gereformeerd Mannen'blad. Orgaan V. d. Bond v. Geref. Mannenvereenigingen in Nederland, adres Den Haag, Laan v. Eik en Duinen 114. Naast 'de gewone, welverzorgde rubrieken, die op principieele voorlichting en instructie zijn ingesteld, vinden we in deze nummers o.m. artikelen over Geloofsbeproeving. De Afscheiding, De Doleantie, Plaats en Taak v. d. Zending, Calvinisme of Fascisme.

'Het Maandblad 'van de Geref. Vereen, voor Drankbestrijding, adres Ds W. H. Gispen, Bad'huisstraat 101, Scheveningen, met de vaste bijdragen (van Ds 'Gispen, C. Buitendijik) en verschillende afzonderlijke artikelen, o.a. Draagt elkanders lasten, van Ds H. L. Both, Literaire Drankbestrijding in vroeger eeuw, van Drs W. J. O. Buitendijik.

De Getuige, orgaan v. d. Nederl. Middernachtzending Vereeniging, adres: Reguliersgracht 114, Amsterdam, met bijdragen van G. Velthuysen, J. N. van Munster, Mej. C. Thierry, en vereenigingsmededeelingen.

Het Anker, orgaan v. d. Vereen, „'t Anker" tot verspreiding van het Evangelie onder Nederl. en andere schippers, tevens tot het verleenen van eerste hulp bij ongelukken, adres: SohooWtraat 116, Voorschoten, met artikelen van Ds J. Versteegt, den redactieleider. Ds C. Kapteyn, J. Dijkstra.

Het Zending siblad v. d. Geref. Kerken in Nederland, red.-adres: Ds W. Breukelaar, Sant-IK> ort, met allerlei mededeelingen van het Zendingsveld, personalia, foto's en feiten uit de medische zending, financieel© en andere gegevens.

Ons Blad, Evang. Maandblad voor Jongens en Meisjes, uitg. Jöhs Vlaanderen Oldenzeel, Ie Oosterparkstr. 212, Amsterdam, met bijdragen van Boomsma, mej. G. Ingwersen, Raadsöls, Vragen.

Ons Suriname, Zendingsblad uit de Evang Broedergemeente, Zeist, met een geïllustreerd artikel over Suriname, een generatie geleden en nu, van zendeling A. Lehmann.

Maandbericht van de Nederl. Afd. v. d. Wereldbond der Kerken, drukkerij P. den Boer, Utrecht met berichten uit de Nederl. afdeeling (o.m. over den Oecumenisc'hen Vredeszondag) en Algemeene Berichten '(o.a. over het eenparig getuigenis voor den Vrede).

Jaarboekje 1934 van de Geref.

Kerk Am-s t e r d a m - W e 81, dat behalve de gegevens en adressen van vereenigingen, scholen, opgave doet van de adressen van predikanten en ouderlingen, van catechisatie-uren en wijkindeelingen, en artikelen bevat .over de verschiUen'de takken van kerkelijken dienst, voorts financieele mededeelingen verstrekt. Keurig uitgegeven, is dit boekje •van 68 blz. een onmisbare vraagbaak voor eiken Gereformeerde in dat groote stadsdeel, dat de gemeente West omvat. Het is te verkrijgen bü de Administratie, Bethelkerk, ingang Cabotstraat.

Een drietal sohetsen-ibundels ten dienste van de vereenigingen, aangesloten bij den Bond van Geref. Mannenvereenigingen in Nederland, uitg. Vereen. De Geref. Mannenbond, Laan v. Eik en Duinen 114, Den Haag, n.l.

Schetsen uit de geschiedenis der Heilsopenbaring (over Adam, Noach, Abraham, Jacob, Mozes, Jozua, Samuel, David, Salomo, Elia).

Schetsen geestelijk leven (schuldgevoel, bekommering, geestelijke verlating, geestelijk egoïsme, kenteekenen van de genade, geestelijke zegen, geloofsverzekerdheid, geestelijke wasdom, verachtering in de genade, onverhoorde gebeden, gemeenschap der Heiligen, De Tale Kanaans).

Schetsen geloofsleer (de waarde der geloofsleer, de algemeene openbaring, de bijzondere openbaring, de HeiUge Schrift, Schrift en Belijdenis, Het wezen Gods, De Praedestinatie, De Schepping, De EvOlutie-fheorie, Het Beeld 'Gods, De Voorzienigheid Gods, Het Werkver'bond, Zonde en Dood, Het Genadeverbond).

De zeer overzichtelijke samenstelling maakt deze schetsen bruikbaar voor iedereen.

De L e o t u u r g i d s, uitgaande van de Stichting Jeugdbestuur, verschijnt maandelijks ad. ƒ 1.25 p. j., uitg. N.V. W. D. Meinema, Delft. In dit over drie kolommen bedrukte blad van 8 pagina's per maand worden besproken alle nieuwe uitgaven op ieder gebied, met reproducties van illustraties. Ieder boek wordt behandeld door een deskundige en de rij van medewerkers gaat het cijfer 60 te boven. Omdat dit het eenige soort^ gelijke christelijke orgaan is, verdient het aller stetm en medewerking. Men kan dien steun verleenen door zich te abonneeren, maar ook door te oontribueeren aan de Stichting (adres Weteringschans 51, Amsterdam). Voor het bedrag van zijn contributie ontvangt men dan een naar verhouding groot aantal abonnementen. Wij bevelen dit blad in de bijzondere belangstelling aan.

International Student Paper, editor J. P. van der Kam, Sweelinckplein 1, 'Den Haag, het driemaandelijiksche internationale orgaan voor Calvinistisch Studenten, no. 1, 1934, waarin een drietal artikelen, n.l. van Prof. Dr J. Waterink, The Structure of our Time, van H. W. H. Ziehr, Die evangelische Beweging in der Westukraine, van Mrs. H. Strachan, The personal passion for Christ.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 april 1934

De Reformatie | 8 Pagina's

Trouwaan Oranje, Nederland en Oranje  Eén in verleden, heden en toekomst, onder redactie van M. J. Leendertse, ingeleid door  Jhr Mr F. Beelaerts van Blokland, geïllustreerd onder leiding van Mr N. Beets, uitgegeven bij gelegenheid van den vijfentwintigsten jaardag van Hare Koninklijke Hoogheid  Prinses Juliana, bij J. M. Meulenhoff, Uitgever, Amsterdam. (Ing. f4.90, geb. f6.75; luxe editie tot een beperkt aantal f25.—)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 april 1934

De Reformatie | 8 Pagina's