GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1934-04-06
De Reformatie
Gegeven, dat Hij openbaar zou worden.

Gegeven, dat Hij openbaar zou worden.

Nadat de Heere voor Christus de poorten des doods en des grafs had ontsloten, heeft de Vader Hém gegeven, d.i. alle wegen en omstandigheden zóó beschikt, dat Hij in Zijn glorierijke, verrijzenis steeds meer openbaar werd. De ontwijfelbare zekerheid der opstanding werd daardoor aan de discipelen a ...

6 april 1934
De Reformatie
J. P. T.
1028 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„laoopen" Men lieef t mij reeds verscheiden malen gevraag hier eens iets te zeggen over hel „loopen", d.w.z! het „naloopen" van één bepaalden predikant in gemeenten, waar meer dan één dienaar des Woords geroepen is, en de roeping opvolgde.Het is eigenlijk na ...

6 april 1934
De Reformatie
K. S.
2658 woorden
Onze omgang met elkander.

Onze omgang met elkander.

Men vindt misschien het onderwerp dat hierboven staat toch eigenhjk niet geschikt aJs thema voor een reeks hoofdartikelen in ons blad. Ik zou den lezers die er zoo over denken willen aanra, den, toch oens een bescheiden poging te wagen (*n paar gedachten te wijden aan dit onderwerp', .fuist het f ...

6 april 1934
De Reformatie
J. W.
2186 woorden
Voorwaardelijk bidden.

Voorwaardelijk bidden.

Onze lezer v. E. te R. doel me in een uitvoerig schrijven — dat hij hier graag in z'n geheel zag opgenomen, maar dat al te veel ruimte zou innemen — eenige vragen over „het voorwaarde-1 ij k bidden om t ij d e 1 ij k e dingen"; mei name over zulk bidden onder beding, dat de verhooring kan bestaan ...

6 april 1934
De Reformatie
F.
1365 woorden
Bedoeling en Bewerking.

Bedoeling en Bewerking.

Het is altijd moeilijk, in critischen zin te schrijven over een boek, van welks uitnemende bedoeling men overtuigd is. Men wil dan gaarne om die goede bedoeling zulk een boek waardeeren en gevoelt aan den anderen kant den recensenteaphcht de bezwaren, die men ziet, naar voren te brengen.In ...

6 april 1934
De Reformatie
C. T.
1472 woorden
De Ned. Geref. Kerk van Zuid-Afrika en de zaak van Prof. Du Plessis.

De Ned. Geref. Kerk van Zuid-Afrika en de zaak van Prof. Du Plessis.

II. Een ander punt van belang, waarbij we meer het standpunt van Senator Malan dan van Prof. Du Plessis in het oog vatten moeten, is de verhouding van kerk en staat.Volgens het gevoelen van Malan staat de zaak zóó, dat, indien een kerk besluiten neemt inzake ...

6 april 1934
De Reformatie
G. Ch. AALDERS.
1278 woorden
Het „ik”.

Het „ik”.

III. Ook de verklarende zielkunde levert haar bijdrage tot het vaststellen van het feit dat wij inderdaad over ons diepste wezen, over de kern of persoonlijkheid spreken als over ons „ik".En wanneer we dan over de verklarende zielkunde gaan spreken zijn wij ...

6 april 1934
De Reformatie
J. W.
1664 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Groningen (vac. H. v. d. Elskamp) : P. Deddens te Rijswijk. Minnertsga: G. W. van Houte te Nijeveen.Bedankt voor: 's-Graverihage-W. (5e pred. pi.): C. v. d. Woude te Leeuward», , Justus".Te Breda werd thans een plaatselijke Justus-commissie », vormd, welke zich b ...

6 april 1934
De Reformatie
403 woorden
De Matthäus-Passion-uitvoering door de Nederlandsche Bachvereeniging te Naarden.

De Matthäus-Passion-uitvoering door de Nederlandsche Bachvereeniging te Naarden.

Ook dit jaar heeft de Nederlandsche Bachvereeniging op Goeden Vrijdag der traditie getrouw Bachs Matthaus-Passion uitgevoerd in de Groote Kerk te Naarden. Gelukkig heeft de opmerking bij vorige uilvoeringen door enkele recensenten gemaakt, dat een onverkorte weergave van het werk niet gewenscht w ...

6 april 1934
De Reformatie
D. STROO.
688 woorden
Trouwaan Oranje, Nederland en Oranje  Eén in verleden, heden en toekomst, onder redactie van M. J. Leendertse, ingeleid door  Jhr Mr F. Beelaerts van Blokland, geïllustreerd onder leiding van Mr N. Beets, uitgegeven bij gelegenheid van den vijfentwintigsten jaardag van Hare Koninklijke Hoogheid  Prinses Juliana, bij J. M. Meulenhoff, Uitgever, Amsterdam. (Ing. f4.90, geb. f6.75; luxe editie tot een beperkt aantal f25.—)

Trouwaan Oranje, Nederland en Oranje Eén in verleden, heden en toekomst, onder redactie van M. J. Leendertse, ingeleid door Jhr Mr F. Beelaerts van Blokland, geïllustreerd onder leiding van Mr N. Beets, uitgegeven bij gelegenheid van den vijfentwintigsten jaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana, bij J. M. Meulenhoff, Uitgever, Amsterdam. (Ing. f4.90, geb. f6.75; luxe editie tot een beperkt aantal f25.—)

Terwijl we nog verkeeren onder den diepen indruk van de rouwdagen over ons Vorstenhuis en ons land, zijn er al weer de eerste toebereidselen voor den nationalen feestdag van 30 April, als H. K. H. Prinses Juliana 25 jaar hoopt te worden. Van feestbetoon zal geen sprake zijn, maar binnen de grenze ...

6 april 1934
De Reformatie
1474 woorden
van 2