GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

EVEN PARKEEREN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EVEN PARKEEREN.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Voorwerpelijk EN Onderwerpelijk.

, „Ik heb miJ! niet voorgenomen iets te wetein onder u dan Jezus Cliristus en Dien gekruisigd!" Dit krachtige woord van "Paulusi is ons allen bekend Het is een geliefd en zeker uiterst welglekozen woordi voor een intreê-tekst. Waar Gods , Volk ook samenkomt, in een hervormdi of een gereformeerd! bedehuis, onder een cüiristelijk-gere'formeerd dak of in een kruisgemeente, op het appèl van dit Schriftwoord spreekt het waarachtig geloof: Amen, ja, Amen! Toch hebben wiji ons ernstig, ja, zoo' lief ons onzer ziele zalighedid is, af te vragen of dit „Amen" van ons doordacht is en of het niet dissoneert met vele andere woorden in onzen mond?

Zeg eens^ als deze hartstochtelij'ke betuiging nu eens niet van Paulus ware, als het niet de Heiliga Geest was Die het ons had' bewaard in het onfeilbaar Woord', zouden wij' dan van deze prediking niet gezegd hebben, dat zij= erg VOORWERPELIJK was?

Voorwerpelijk en onderwerpelijJi, het waren woordfen, die eenigen tijü als een sjibboleth golden in onzen kring. Bij de veren van den Jordaan is menige Efraïmiet neergehouwen, die de taal van Gilead niet zuiver wist te spreken. In de hitte van het gevecht sloeg men echter ras toe en menig Gileadiet werd door een noodlottig misverstand van zijn broederen doorstoken. Wat toch was het geval? Menigeen meende een verschil wan richting te bespeuren waar zich niets dan een verschil van methode voordeed. Ik heb menigmaal een prediking als voorwerpelijk hooren karakteriseeren, waarvan ik moest verklaren dat zij! mij ietwat te onderwerpelijk was. Was de leerrede wat droog of zwaar om te verstaan, dan spraken velen van een voorwerpelijke prediking: in den Jordaan met hem! Bij- een levendige voorstelling werd de vlotte man op den kansel al spoedig met het praedicaat onderwerpelij!k vereerd, hoewel zijn rechten opi die onderscheiding voor het minst twijfelachtig waren. Tegenwoordig beschikken wij over andere namen, maar het onderscheidingsvermogen is er bij' velen niet scherper op geworden. Als de prediker eens wat hoog grijpt of om eenige andere reden moeilijk te volgen is, zegt de mensch niet graag: ik heb het niet begrepen! Liever dan zichzelf zulk een testimonium uit te reiken, geeft hij' den prediker een attestatie van OBJECTIVISME. Soms kan ik met een stil genoegen door de beeldengalerij! der homileten wandelen. Dan zie ik menigeen, die mij ietwat objectief voorkomt, in den nis der subjectivisten staan en mij. speelt het woord voor den 'geest: Zijn ZIJ onderwerpelijk, IK ook!

Dit alles zou men gelaten onder de avonturen van den prediker kunnen rangschikken, als niet door deze onjuiste probleemstelling èn het onderwerpelijk èn het voorwerpielijke in het gedrang kwam. Principieel verschil kan op dlit j)unt onder Gereformeerden niet bestaan. Niemand tornt onder ons met bewustheid aan het „Jezus Christus en Dien gekruisigd!" Niemand onder ons ook ontkent, , dat er van den Christus een ganscihe reeks van. genadewerkingen op Gods Idnd uitgaat. Wat dit betreft konden wij het sjibboletli uit ons woordenboek schrappen en het zwaard omsmeden in een spade. Er behoeft geen broederbloed van onzse Ihand te leken! Wij konden den één over den Jordaan laten roeien en den ander laten wrikken, naar dat God hem persoonlijk begaafd en geïnstrumenteerd' had. Maar er is ©en vij'and der zielen en een verwoester van Sion, die het „Jezus Christus en Dien gekruisigd!" onverpoosd tegenstaat, ook tegenstaat door ZIJN vooi-werpelijkL heid en door ZIJN onderwerpelijkheid. Door zijn voorwerpelijkheid, als hij listig voor dat „Jezus Christus en Dien gekruisigd!" inplaats sdtiuift: de gereformeerde waarheid!

Door zijn onderwerpelijklieid, als hij' den heilsweg verzelfstandigt tegenover den Heiland, de gaven naast den Christus bloeien laat en inplaats van „Jezus Christus en Dien gekruisigd!" ons prediken wil: den zondaar en dien bekeerd! Dit toch is géén bekeering waarover de engelen zidi verblijden, dit is niet het smalle pad, maar niet dan een trottoir van den breeden weg, die ten verd'erve voert. Er is ©en gemis aan gezonde onderwerpelijkheid, aan geloofsoefening, aan waarachtige bekeering onder ons, juist omdat eir een gemis is aan gezonder voorwerpelijlcheid! Er is een niet verstaan, althans een niet in zidh! opnemen, van het elementaire evangelie, dat mij de tranen in de oogen kan brengen. Hier nu wijst de uitspraak van Paulus ons den weg. Tegen d© op wij'sheid beluste Gorinthiërs zegt hij: ik heb bet geen wij'sheid geacht iets te weten onder u dan Jezus Christus den Gekruisigde! (Zie Calvijla: Uitlegging der Zendbrieven). Welnu, onder óns zou hi| spreken: Ik acht het geen bevinding, ik houd dat niet voor onderwerpelijk', iebs anders te

196 prediken dan Jezus Ciiristus en Dieai gelci'uisigd! Den nood aan geestelijk leven onder ons te zien •en te erkennen, is nog wat anders dan een methode te kiezen, waarbij het schijnt of het in ónze macht ligt dat geestelijk leven op te wekken en o-ver de gaven des Geestes te beschikken. Maar in zielsvereeniging met het eenig, heerlijk Voorwerp des Geloofs: God in Christus! zullen wij' val Zijn Volheid ontvangen ook genade voor genade. En de voorwerpelijkheid en de onderwerpelijkheid zullen elkander kussen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 maart 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

EVEN PARKEEREN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 maart 1939

De Reformatie | 8 Pagina's