GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1939-03-24
Geëischte critiek.

Geëischte critiek.

Me: i kan sterker spreken, en seggen, dat onse kerken, ook over haar meerdere vergaderwgen, critiek eischen, en juist doordien se critiek niet ''slechts toelaten, maar eischen, 200 onver-minlijk sterk staan.Critiek eischen onze kerken van elke predikatie, van elke Sacramentsbcdiening, van ...

De Reformatie
Dr A. KUYPER
272 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Iets over het Joodsche probleem. II. Antisemitisme in Europa. 1. In de arlilielen twee en drie volgeu. enkelci gegerens over het Antisemiüsme in Europa. Onder .Antisemitisme verstaan wij de Jodenhaat e ...

De Reformatie
JOH. J.
2066 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Christus’ lijden om Zijn Koningschap. Het Koningschap neemt van het begin tot hot einde in de Sclirift een zeer breede plaats in. God is Koning over alle dingen en over alle schepselen; en Hij' heeft den mensdi naar Zijn beeld gemaakt, om hem als koning over de aar ...

De Reformatie
A. R.
1262 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Reisindrukken. (V.) Gemengd nieuws. Terwijl gij allen, goede lieden, reeds heimelijk de avondbezigheden van Woensdag 8 Maart in den zin hebt, zin of geen zin, is deze uw dienaar nauwelijks ontwaakt. Hij bevindt zich n.l.in den Rainbo ...

De Reformatie
K. S.
3737 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Voorwerpelijk EN Onderwerpelijk. , „Ik heb miJ! niet voorgenomen iets te wetein onder u dan Jezus Cliristus en Dien gekruisigd!" Dit krachtige woord van "Paulusi is ons allen bekend Het is een geliefd en zeker uiterst welglekozen woordi voor een intreê-tekst. Waar ...

De Reformatie
N. B.
834 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

In Kuyper's lijn. III. In de laatste jaren nu is ons volk getuige geweest van een poging om inderdaad te komen tot een eigen, christelijke, calvinistische philosophie. Het zijn de hoogleeraren Vollenhoven en Dooyeweerd, die zich reed ...

De Reformatie
C. V.
1540 woorden
Ooordeel van Ds J. Weidenaar over prof. Schilder’s arbeid in Amerika.

Ooordeel van Ds J. Weidenaar over prof. Schilder’s arbeid in Amerika.

Dis J. Weidenaar te Grand Rapids, van wien ik ook reeds in „De Reformatie" van 24 Febr. j.l. iets aanhaalde, schrijft in „De Wachter" (Amerikaansch) van 7 Maart j.t. over het werken van Prof. Schilder, het volgende: „Terwijl ik dit schrijf is Prof. Dr K. Schilder op reis en wanneer dit artikel in ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
728 woorden
Over eene lezing van Prof. Schilder.

Over eene lezing van Prof. Schilder.

„The Standard Bulletin" van 10 Maart geeft „de hoofdlijnen der rede" van Prof. Schilder over „Werk- en Genadeverbond" te Grand Rapids 7 Febr. j.ü. gehouden. „In een uitvoerige bespreking van dit onderwerp ging spreker allereerst de onderscheidene onderstellingen en consequenties van het bijbolsch ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
192 woorden
Een belangrijk opstel. (I.)

Een belangrijk opstel. (I.)

In den Lustrumbundell93 0, uitgegeven vanwege „Het gezelschap van Christelijke Historici in Nederland", welke bundel tot titel heeft Christendom en Historie, komt een belangrijk artikel voor van Prof. Dr J. V/ille, dat echter weinig de aandacht schijnt getrokken te hebben. Men ziet het althans zo ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
1009 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

De Gbristelijke Boodschap in een Nlet'GIirlstelijke Wereld. IV. In de voorgaande artikelen hebben we gepoogd een indruk te geven van de houding, die op de roote zendingsconferenties te Edinburgh in 1910 en l^ Jeruzalem in 1928 en door het zgn. „Laymen's Repor ...

De Reformatie
H. B.
1257 woorden
van 2